'Een land zonder allochtonen'(Eddy Terstall)

Terstallxe2x80x98Bij een column met deze titel gaat het nationalistische deel van dePVV-aanhang op het puntje van de stoel zitten. Eerst het beschaafdenationalisme en nu vanuit de PvdA zelfs ideexc3xabn om alle allochtonen tedeporteren?  Eh… nee…

Sorry zuurpruimpjes. Ik heb het overhet wxc3xb3xc3xb3rd Allochtoon. In nuchtere immigratielanden als de VerenigdeStaten of Australixc3xab kun je dat niet uitleggen.  xe2x80x99Allochtoonxe2x80x99, oftewelxe2x80x98van andere grondxe2x80x99. Whatxe2x80x99s the point? Dat is iederxc3xa9xc3xa9n daar tenslotte.Ze zijn nu toch op nieuwe grond…

Robert de Niro is eenAmerikaan van Italiaanse afkomst en eerste generatie Koreanen inAmerika zijn daar gewoon Amerikaan. Zelfs al spreken sommigennauwelijks Engels. Het is het land van hun keuze. Waar ze volwaardigeburgers zijn. Met alle onvervreemdbare rechten en plichten die bij datburgerschap horen.  Dat betekent niet dat je hard moet roepen datnieuwe Nederlanders de nostalgie naar het thuisland moet laten varen.Dat ze al hun banden moet verbreken. Het ontkennen van nostalgie isnaxc3xafef. Het hekelen van die nostalgie is ongevoelig. Het erkennen vandeze culturele heimwee is de eerste stap naar de verzachting ervan.Maar een beslissende stap naar burgerschap van het nieuwe thuislandwordt vaak bemoeilijkt door bemoeienis van de overheden of religieuzeof nationalistische powerbrokers uit het land van herkomst.

Danmoet je weer een tijd in dienst in je oude land of een kortere tijdmaar dan wordt je duizenden euroxe2x80x99s afgeperst, of je mag geen Friese ofBerberse namen aan je kind geven. Dit soort banden moeten weldoorgeknipt worden. Dit soort chantage kunnen nieuwe Nederlanders juistwxc3xa9l missen als kiespijn. Dat soort dingen heeft niets met nostalgie temaken, maar met verregaande ongewenste bemoeienis met de privxc3xa9-levensvan Nederlandse burgers. 

Die echte nostalgie naar het landvan je jeugd kan samengaan met een nieuwe liefde voor het nieuwe land.Het land van je kinderen en het land van je ouders hebben beiden plekin je hart. Het land van je verleden en dat van je toekomst. Om hetnieuwe land te omarmen helpt het wel als je het gevoel hebt dat jewelkom bent. Zelfs al voel je je afgewezen door een deel van diesamenleving weet wel dat er velen zijn die je niet afwijzen. Weet datde wetten je rechtsbescherming bieden. Rechtsgelijkheid. Passief enactief stemrecht en de vrijheid om naar je eigen levensovertuiging televen.   

Dat is niet in alle landen zo. Dat is in Nederlandwel zo en dat is iets waar oude en nieuwe Nederlanders dankbaar voormogen zijn. Dankbaarheid zijn we verschuldigd aan de generaties voorons die ons die vrijheden geschonken hebben. Vaak daarvoor betalend methun leven. Het is niet aan ons om die vrijheden weg te geven. Diemoeten we koesteren en uitdragen met trots.  Beschaafd Nationalismebestaat niet. Aan nationalisme kleeft bloed. Nationalisme zaaideslagvelden en vulde begraafplaatsen. Eeuwen lang. Een van de onhandigepassages uit een dappere, progressieve, maar soms wat knulligeintegratienota had het dus over xe2x80x98beschaafd nationalisme.xe2x80x99

Watwaarschijnlijk bedoeld wordt is patriottisme. Trots op wat je samenbereikt. Verworvenheden die je samen koestert en onderschrijft.Ongeacht waar je ouders geboren zijn.  Zweverig en theoretischmisschien. Maar het is wel wat in ieder geval een progressieveemancipatiepartij als de PvdA moet uit stralen. Wat ze ook moet durvenuit dragen.   Het pal staan ook voor verworvenheden als gelijkheid vanman en vrouw, homo en hetero, blank en zwart. Niet soms maar altijd. Inalle wijken. Voor de scheiding van kerk en staat zoals wij die hierkennen, dat hoort daar bij.

Dxc3¡t zijn die nationale waarden diede kleurenblinde patriot koestert. Waarden die een op een zijn met demensenrechten. En die waarden zijn er niet om nieuwe Nederlanders teconfronteren, maar die staan ook hen ter beschikking op hun tocht omgeluk na te streven. Door hierheen te immigreren kiest men voor dezewaarden – zo niet dan heeft de immigrant een verkeerde keus gemaakt, enniet de ontvangende samenleving  Wat ons veelkleurige volk zou moetenbinden zijn humane ideexc3xabn als het geloof dat vrijheid van meningsuitingcruciaal is en niet mag worden gebagatelliseerd als slechts  xe2x80x98vrijheidom te kwetsenxe2x80x99, terwijl het zoveel meer is.   

De vrijheid vanmeningsuiting maakt de burger weerbaar tegen aangeboren of opgedrongenmeningen stelt de burger in staat om elke mening uit te dagen om zo toteen weldoordachte persoonlijke waarheid te komen.   Zelfontplooiinghoort onlosmakelijk bij emancipatie. Net als gewetensvrijheid en vrijepartnerkeuze. Voor allen, ongeacht waar zij of hun ouders geboren zijn.Voor alle Nederlanders dus.   

Er zullen altijd mensen zijn diedeze vrijheid gebruiken om platte en ongenuanceerde meningen te spuien.Maar nooit mogen we het kind met het badwater weg gooien.  Vooralprogressieve partijen moeten uit stralen en uitdragen dat religieuzemeningen nooit meer of minder zijn voor de wet dan seculiere meningen.Dat de vrijheid van godsdienst een logisch onderdeel is van de vrijheidvan meningsuiting. Niet meer, maar ook niet minder. De PvdA moet erduidelijk over zijn dat het discrimineren van vrouwen uit religieuzemotieven even kwalijk is als het discrimineren van zwarten, berbers ofarabieren om andere duistere ideologische redenen. 

De burgermoet volledige rechtsbescherming hebben. Meningen, als geloof ofongeloof of politieke meningen hebben die bescherming niet. Dat kan ookniet in een open samenleving. Die meningen moeten zich in het opendebat steeds weer bewijzen op moraliteit, logica, menselijkheid,kwaliteit en waarheid. 

Allemaal logische humane stellingnamesdie passen bij de sociaaldemocratie en die horen bij de beginselen vande PvdA. De sociaaldemocratie is een progressieve beweging; xe2x80x98sterf oudevormen en gedachten!;  Daar hoorde en hoort een scherpe mening bij.Daar hoort de vreedzame strijd van ideexc3xabn bij. In een open eninhoudelijk debat. Dat debat kan pijn doen. Maar het zijn groeipijnen.Het maakt je sterker en mondiger.

De sociaaldemocratie isseculier. Sociaaldemocratie gaat mede over ontworsteling van kerk enkapitaal. Maar de sociaaldemocratie staat ook open voor gelovigen diede sociaal-maatschappelijke agenda van de sociaaldemocratie omarmen.   

Maarde sociaaldemocratie gelooft gezien haar wortels meer dan anderepolitieke stromingen dat religie een privxc3xa9-zaak is. Dat geloven eenonvervreemdbaar recht is. Maar nooit een plicht. Dat een iedergewetensvrijheid heeft en het recht op vrije partnerkeuze en alleandere cruciale mensenrechten. Dat kan niet vaak genoeg benadruktworden omdat die rechten nog niet voor ons allen vanzelfsprekendzijn.   

Sociaaldemocraten zijn mensdenkers. Net als liberalen,humanisten, gematigde gelovigen, feministen etc.., de groepsdenkerszijn de steile socialisten, de Wilderianen en ook de religieuzegezagsdragers en hun gewillige kuddes. 

En bij een club vanmensdenkers als wij als PvdA horen te zijn hoort niet een groepstermals xe2x80x98Allochtoonxe2x80x99. De term biedt een aanknopingspunt voor uitsluiting.Het suggereert dat het om een buitenstaander gaat. 

De termstaat subtiel in de weg als we willen streven naar samen leven. Hetstaat in de weg als we monoculturele gettoxe2x80x99s willen tegen gaan. Dezemonoculturele gettoxe2x80x99s staan de smeltkroes in de weg. Staan emancipatieen zelfontplooiing in de weg. Staan solidariteit en saamhorigheid in deweg. 

Dus weg met de term allochtoon, en xe2x80x98leve onsxe2x80x99. Leve ons, de bonte stoet der Nederlanders!’

Eddy Tersta
ll is regisseur en liefdevol lid van de PvdA. Dit artikel verscheen eerder op de website van de PvdA en is met toestemming van Terstall ook op het Allochtonenweblog (what’s in a name) verschenen.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

1 Response to 'Een land zonder allochtonen'(Eddy Terstall)

  1. J.Kerckhoff says:

    Commentaar deze keer overbodig.
    http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8375

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s