De scheiding van kerk en staat loopt gevaar (Karabulut en Kant)

Sadet_karabulut_2009Dat de islam te pas en te onpas wordtbetrokken bij maatschappelijke discussies is niet zozeer te wijten aanopdringerige moslims, maar aan de overheid. Die kijkt steeds naarreligieuze organisaties voor antwoorden op maatschappelijke problemen. Dat betogen Sadet Karabulut en Agnes Kant. Hieronder hun artikel dat eerder ook in de Volkskrant is verschenen. Meer over dit onderwerp in het dossier scheiding kerk staat.

Kabinet
Hetstaat iedereen vrij elke godsdienst aan te hangen of niet voor eengodsdienst te kiezen. Die vrijheid vereist een neutrale overheid.Levensbeschouwing is een privxc3xa9zaak. Maar uit het onlangs verschenenTweeluik Religie en Publiek Domein van de Vereniging NederlandseGemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt dat hetkabinet religie ziet als middel om het land te besturen.

Omdatxe2x80x98velen van mening zijn dat de integratie van nieuwe Nederlandersbevorderd kan worden door hen via de religie te bereikenxe2x80x99.

Aparte loketten
Ooklokale overheden en overheidsinstellingen omarmen steeds vakerreligieuze organisaties. Islamitische, maar ook evangelische. Zie desubsidie voor aparte loketten voor mannen en vrouwen in een Utrechtsemoskee.

Of het initiatief van het Rotterdamse theater Zuidpleinom stoelen te reserveren voor moslimaxe2x80x99s die niet naast mannen zoudenwillen zitten. In Deventer krijgt Het Scharlaken Koord, onderdeel vanHeil des Volks, subsidie om prostituees door middel van evangelisatieuit het vak te halen. Ook Youth for Christ, die jongeren bekend envertrouwd moet maken met Jezus Christus, krijgt van minister Rouvoettonnen subsidie.

Moslims
Overheden die religieinzetten om de integratie en participatie te bevorderen, bereiken hettegenovergestelde. Migranten worden als moslims benaderd en moslimsworden als homogene groep apart behandeld.

Veel migranten enhun kinderen zijn het echter zat aangewezen te worden als lid van eenaparte groep. Hun levensbeschouwelijke opvatting vormt slechts een deelvan hun identiteit en niet de essentie ervan. Niet alleen orthodoxeimams en de PVV, maar ook de overheid dringt migranten die opvattingechter op.

Big issue
Migranten xe2x80″ moslims enniet-moslims xe2x80″ woonden hier voor 2001 ook al. De islam was er wel, maarwas geen big issue. Zoals neoconservatieven 11september  aangrijpen omde botsing der culturen te preken, gebruiken anderen de xe2x80x98nieuwewerkelijkheidxe2x80x99 om de rol van religie in het publieke domein uit tebouwen.

Ramadan
Zosubsidieert de Rotterdam een islamdeskundige met omstredenboodschappen, die op kosten van de belastingbetaler de gemeenteadviseert over integratie en burgerschap. PvdA-politici als Cohen,Marcouch en Bos zetten de toon met hun propaganda voor de liberaleislam.

Zijzoeken islamitische antwoorden op maatschappelijke problemen alssegregatie, werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Alsxe2x80x98de moslimsxe2x80x99 maar xe2x80x98de liberale islamxe2x80x99 ontdekken, komt alles goed.

InReligie en Publiek Domein bekent ook minister Van der Laan kleur. Deaanpak van de gemeente Amsterdam staat hierin centraal. BurgemeesterCohen en stadsdeelvoorzitter Marcouch hebben hier juist de neutraliteitvan de gemeentelijke overheid op de tocht gezet.

Westermoskee
Ziede mislukte projecten van Cohen met de Westermoskee, of het islamitischcultureel centrum Marhaba. Of de actieve bemoeienis van Marcouch met debouw van een moskee in zijn stadsdeel.

Verwijzend naar TerHorst zei CDA-Kamerlid Schinkelshoek veelzeggend dat je ver terug moetom een minister van buiten het CDA zo positief over godsdienst  tehoren spreken.
Gemeenschapsgeld moet worden ingezet voor het algemeen belang en ter bestrijding van maatschappelijke problemen.

Taalles
Religieis geen verlengstuk van overheidsbeleid. Waarom subsidixc3xabren we taallesof huiswerkbegeleiding of gemeentelijke loketten in moskeexc3xabn? Dit zijnbij uitstek zaken die de overheid zxc3xa9lf moet organiseren, op scholen enin gemeente- en buurthuizen die voor iedereen toegankelijk zijn. Deoverheid heeft niets te zoeken in de moskee en de moskee moet geen rolspelen in het overheidsbeleid.

Het loslaten van de scheidingvan religie en staat wordt vaak gerechtvaardigd met het argument dat deislam een plek moet vinden in Europa en Nederland. Maar sinds wanneeris het een overheidstaak om religies een plek te geven?

Geen bemoeienis
Deoverheid moet religies met rust laten zolang hun volgelingen derechtsstaat respecteren, veel verder dient de bemoeienis niet te gaan.

Descheiding van religie en staat ligt steeds meer onder vuur. Politicidie zich werkelijk willen inzetten voor de ontwikkeling en participatievan xc3¡lle Nederlanders zouden die grens te vuur en te zwaard moetenverdedigen. Met haar laatste rapport heeft deze regering zich daarvoorgediskwalificeerd.

Agnes Kant en Sadet Karabulut zijn fractievoorzitter en woordvoerder integratie SP in de Tweede Kamer.Dit artikel is eerder ook in de Volkskrant verschenen, op de website van de SP en met toestemming van Karabulut ook op het Allochtonenweblog

Meer informatie: het dossier scheiding kerk-staat of de volgende brochures en artikelen

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in scheiding kerk staat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s