Hans Jansen: altijd goed voor controverse

HansjansenHans Jansen is een graag geziene gast in actualiteitenrubrieken en praatprogramma’s. Op een toegankelijke wijze en met gevoel voor humor geeft hij zijn mening. Op rechtse, islamkritische of islamoofobe websites wordt hij vaak geciteerd vanwege zijn kritische en vaak ongezouten opvattingen over de islam. De relatie van de Arabist met Nederlandse collega wetenschappers is echter minder goed. Jansen verwijt de Nederlandse islamkenners dat ze te weinig kritisch zijn ten opzichte van de islam.  Op hun beurt verwijten zijn collega’s hem slordigheid en ongenuanceerdheid.

Hoogleraar Martin van Bruinessen tegenover de wereldomroep over Jansens laatste boek ‘Islam voor varkens’: "Het scheptwelbewust een beeld van de islam en moslims dat veel gevaarlijker isdan op grond van de feiten te rechtvaardigen is. Onnozel is Jansenniet, en dan vraag je je dus wel af waarom hij dit soort dingenschrijft." Islamoloog Dick Douwes valt hem bij. "Jansen haalt bepaalde koranverzen aan om tebewijzen dat de islam geweld tegen ongelovigen predikt. Maar hij gaatvolledig voorbij aan het feit dat de meeste moslims die teksten heelanders lezen. Hij gedraagt zich niet als een wetenschapper maar als eenschriftgeleerde, een ayatollah die vindt dat hij anderen kan vertellenhoe je de Koran moet uitleggen."

Filosoof Michiel Leezenberg, die is verbonden aan het MA-programma xe2x80x98Islam in de modernewereldxe2x80x99 schreef onlangs een kritisch artikel over Jansen, dat hieronder integraal wordt weergegeven.

Onwetendheid of oplichterij? Hans Jansen als islamkenner

Hans Jansen schrijft al sinds jaren niet meer voor vakgenoten; inplaats daarvan richt hij zich uitsluitend tot het grotere publiek. Nuis het populariseren van wetenschappelijke kennis een belangrijke taak,die door wetenschappers maar al te vaak wordt verwaarloosd. Door detoegenomen onderwijslast en druk tot publiceren in vaktijdschriftenwordt populariserend werk steeds lager gewaardeerd. Hetmaatschappelijke belang ervan is echter, zeker waar het het onderwerpislam betreft, zonneklaar.

Maar populariserend werk stelt ook zo zijn eisen aan de auteur: diemoet een middenweg zoeken tussen toegankelijk taalgebruik enwetenschappelijke adequaatheid en precisie. Slaagt Jansen erin diebalans te bewaren? Toegankelijk Nederlands schrijven is de relatiefeenvoudige opgave. Jansen probeert dat met een stijl die vooral bestaatuit imitaties van Gerard Reve, tot in titels (vergelijk Zelf koranlezen met Reves Zelf schrijver worden en Zelf masturberen)en zinswendingen (vergelijk Jansens xe2x80x98ongelukken, daar houden we nietvanxe2x80x99 met Reves xe2x80x98teveel drinken, daar hebben wij niets aanxe2x80x99) aan toe.Origineel is anders, maar goed.

Objectieve wetenschap?

Hoe zit het echter met het wetenschappelijke gehalte van Jansenswerk? Exc3xa9n ding dat onmiddellijk opvalt is dat hij grotendeels dediscussie met vakgenoten uit de weg gaat. Zo is hij in vaktijdschriftenbij herhaling gewezen op – soms forse of elementaire – vertaalfouten enandere gebreken, maar daar heeft hij nooit op gereageerd. Het enige wathij aan dergelijke kritiek lijkt over te houden is een blijvende wroktegen degenen die hem geuit hebben. Voorts suggereert hij geregeld dathij, anders dan talrijke (doorgaans niet bij naam genoemde) collegaxe2x80x99s,zich niet laat verblinden door politiek-correcte dogmaxe2x80x99s, en ook denegatieve kanten van de islam durft te belichten. Zelf zou hij dusalleen maar objectieve wetenschap beoefenen.

Tegelijkertijd legt Jansen echter een opmerkelijke belangstellingaan de dag voor pseudo-wetenschappelijke prietpraat. Zo steekt hijoveral de loftrompet van Bat Yexe2x80x99or, die in Eurabia dehysterische samenzweringstheorie verkondigt dat de EU samen met deArabische Liga werkt aan een programma om Europa te islamiseren, en diein elk vriendschappelijk gebaar richting moslims een teken vanzelfopgelegde dhimmitude of onderdanigheid ziet. xe2x80x98Het is allemaal gedocumenteerd,xe2x80x99 zegt Jansen over Eurabia;maar wie dat boek met een minimum aan kritische zin leest, ziet al gauwdat Yexe2x80x99or helemaal niets documenteert, behalve een goedbedoeld cursusjeArabisch hier en een krachteloze oproep tot wat meer solidariteit metde Palestijnen daar. Ook bezondigt ze zich aan de meest elementaire, enzo te zien opzettelijke, begripsverwarring tussen islamitische jihad,Palestijns verzet, Arabisch nationalisme en zelfs nazisme. Tsja.

Met wetenschap heeft dergelijke propaganda niets te maken. Jansenverliest echter elke kritische zin als hij Yexe2x80x99or aanhaalt. Ietsvergelijkbaars overkomt hem met het werk van Christoph Luxenberg.Jansen slikt dat voor zoete koek, zonder zelfs maar een enkelekanttekening erbij te plaatsen. De relevantie van Luxenbergs hypothesesvoor het begrijpen van wat hedendaagse moslims drijft is nihil: geenmens heeft ooit de koran gelezen op de manier die Luxenberg voorstelt.Zoals bekend verkondigt Luxenberg dat de taal van de koran allerleiAramese termen bevat. Op zich is dat geen opzienbarend nieuws, maar hijdraaft door tot in het extreme, met soms ronduit kolderieke resultaten.Het is inmiddels wel bekend dat de hoerixe2x80x99s die in de koran aanmartelaren worden beloofd volgens hem geen maagden, maar witte druivenzijn; maar ook de ghulman die in het paradijs op de gelovigenwachten zijn volgens Luxenberg en Jansen geen xe2x80x98knapenxe2x80x99, maar eveneenseen soort fruit. Dat moet een gezond hiernamaals zijn, zo vol vitamineC. Wie zou daarvoor geen zelfmoordaanslag willen plegen?

Dialoog tussen doven

Maar het is niet uitgesloten dat Jansens eigen geschriften van eenhoger niveau zijn dan dat van zijn voorbeelden. Laten we daar dus eensnaar kijken. Over Bombrieven kunnen we kort zijn. Dat wordtdoor de uitgever aangeprezen als een xe2x80x98unieke correspondentiexe2x80x99, maar hetis eerder een dialoog tussen doven. Jansen correspondeert hier metpoldermoslim Abdul-Jabbar van der Ven, die zijn eigen fifteen minutes of fameinmiddels alweer achter zich heeft, inclusief de bedreigingen die daarblijkbaar bij horen. Geen moment komt er een constructieve dialoog opgang. In plaats daarvan klinken beide auteurs bij elke volgende briefmeer verongelijkt, en eisen ze van de ander op steeds hogere toon datdie zich distantieert van deze of gene wandaad die door christenenrespectievelijk moslims is begaan. Dat maakt dit boek tot pure geld- enpapierverspilling.

Wetenschappelijke kennis heeft het voordeel dat ze testbaar is.Natuurkundige theoriexc3xabn kun je testen met experimenten, en debeweringen van islamologen kun je verifixc3xabren door hun verwijzingen nate lopen. Sommige van Jansens beweringen zijn alleen doorcollega-arabisten te verifixc3xabren, zoals zijn opmerking in Zelf koranlezen,dat de uitleg in Galalayns korancommentaar xe2x80x98als het ware ingeweven inde oorspronkelijke tekst van het koranversxe2x80x99 zou zijn (p. 40). WieGalalayn erop naslaat, ziet onmiddellijk dat daar niets van klopt:korantekst en uitleg worden altijd duidelijk van elkaar onderscheiden,met zowel typografische als syntactische middelen: korancitaten wordenmet haken aangegeven en vet gedrukt, en uitleg wordt doorgaans ingeleidmet het woordje ay, xe2x80x98dat wil zeggenxe2x80x99. Bovendien blijkt dathet citaat op dezelfde bladzijde, dat Jansen als de letterlijkebewoordingen van Galalayn presenteert, van alles uit het origineelweglaat. Andere beweringen van Jansen zijn echter voor iedereeneenvoudig na te gaan, gewoon door
de koran erop na te slaan of wat ophet internet rond te kijken; specialistische kennis is daar niet voornodig. Het verbazingwekkende is dat dat niet vaker gebeurt.

Islam voor varkens enz. lijkt op het eerste gezicht een zinvollere exercitie dan Bombrieven,omdat het antwoorden geeft op allerlei vragen die bij leken over deislam spelen. Die antwoorden blijken echter al gauw van een bedenkelijkallooi. Het gaat al mis bij de titel: volgens Jansen maakt de koranongelovigen uit voor varkens, apen en ezels; hij is zo behulpzaam omzelf zijn bewijsplaatsen daarvoor aan te geven. Wie echter de moeiteneemt om die eens na te lopen, zal al gauw ontdekken dat die zijnbeweringen in het geheel niet staven. Vers 2.65, 5.60 en 7.166verwijzen naar specifieke ongelovigen die bij een specifiekegelegenheid door God in apen zouden zijn omgetoverd; 74.50 xe2x80x98als warenzij opgeschrikte ezels/ die vluchten voor een/ woeste leeuwxe2x80x99 en 62.5xe2x80x98de gelijkenis van hen/ wie de Torah te dragen is/ gegeven en haardaarna niet/ hebben willen dragen is als de/ gelijkenis van de ezel/die boeken draagtxe2x80x99 zijn geen scheldpartijen maar vergelijkingen.Bovendien gaat 62.5 niet over joden in het algemeen, maar over jodendie hun eigen openbaring, de Torah, hebben afgewezen.* Op demiddelbare school worden leerlingen al geacht te weten wat hetonderscheid tussen beweringen en vergelijkingen is, maar aan Jansen ishet blijkbaar niet besteed.

Irrelevant

Dezelfde fouten worden goeddeels herhaald in Zelf koranlezen,dat de pretentie heeft de beginnende lezer op weg te helpen bij dezeveeleisende en dikwijls duistere tekst. Maar hoe behulpzaam is dezegids? In het tweede hoofdstuk neemt Jansen de lezer mee in een langediscussie over de diakritische punten in en grammaticale aspecten vande Arabische korantekst – kwesties die grotendeels irrelevant zijn voordegenen die de koran in vertaling lezen, en slechts een mist vangeleerdheid opwerpen die een kritische blik op de rest van het boek kanbelemmeren. Probleem is namelijk dat Jansen eerst het welbekendeverhaal vertelt hoe duister en meerduidig de koranteksten op veelplaatsen is, maar verderop in zijn boek deze wijze lessen zelf weervolledig lijkt te vergeten. Zo bespreekt hij in hoofdstuk 7, xe2x80x98Pijnlijkekwestiesxe2x80x99, allerlei koranpassages die zouden oproepen tot geweld tegenafvalligen en ongelovigen. Niet alleen doet Jansen voorkomen alsof debetrokken passages probleemloos vertaald en geduid kunnen worden, ookgaat hij hier zelf voor imam spelen: hij legt uit wat er xe2x80x98werkelijkxe2x80x99 inde koran zou staan, en wat xe2x80x98echtexe2x80x99 moslims daarom volgens hem zoudenmoeten doen. Dat is een ronduit fundamentalistische leeswijze, diezelfs door de radicaalste auteurs die Jansen aanhaalt niet wordtgevolgd.

Zo weet volgens hem xe2x80x98elke moslimxe2x80x99 dat vers 2.256, xe2x80x98in religiebestaat geen dwangxe2x80x99, geabrogeerd zou zijn door het latere 9.5, xe2x80x98doodtdan de genotengevers/ waar gij hen aantreft/ en grijpt henxe2x80x99. Hijbeweert zelfs dat islamologen die er anders over denken mogelijk niette goeder trouw zijn. Dit is pure bluf (en loze verdachtmaking vancollegaxe2x80x99s): zelfs de door Jansen herhaaldelijk aangehaalde Sayyid Qutbheeft, ook in zijn radicaalste geschrift, al-maxe2x80x98alim fi al-tariq,juist vers 2.256 hoog in zijn vaandel staan. Bovendien berust Jansensweergave van 9.5 op een serieuze tekstvervalsing: dat vers betreftnamelijk een heel specifieke groep ongelovigen, te weten xe2x80x98degenotengevers/ met wie gij/ een verbond hebt aangegaanxe2x80x99 (9.1);waarschijnlijk verwijst deze passage naar het verdrag dat Mohammed in628 met de heidense Mekkanen van Hudaibiyya sloot. Door deze contextweg te laten verdraait Jansen de betekenis van 9.5 radicaal.

Een nog ernstiger staaltje tekstvervalsing met verregaande gevolgenis Jansens lezing van vers 8.12, xe2x80x98hakt dan in op de nekken van deongelovigenxe2x80x99. Hij schrijft in Zelf koranlezen op p. 184 datdit vers een receptuur biedt voor het afslachten van godsdienstigetegenstanders. Ook hier wordt echter uit de omringende verzen duidelijkdat het hier geen xe2x80x98receptuurxe2x80x99 betreft, maar de beschrijving van eenspecifieke gebeurtenis, te weten de slag bij Badr (624), waarin Goddeze oproep bovendien niet aan mensen maar aan engelen deed:onmiddellijk voorafgaand aan de woorden die Jansen aanhaalt staatnamelijk: xe2x80x98toen uw Heer openbaarde/ aan de engelenxe2x80x99.

En ga zo maar door. Sommige fouten zijn zelfs van een zxc3xb3 elementairkarakter dat je je afvraagt hoe Jansen ze in xe2x80x99s hemelsnaam heeft kunnenmaken. Of hij snapt de tekst van de koran niet, maar dan deugt hij nietals arabist; of hij zit zijn lezerspubliek willens en wetens tebedonderen, wat nog veel erger is. Of heeft hij zijn korancitaten somszonder erbij na te denken ergens anders vandaan gehaald, bijvoorbeeldvan xc3xa9xc3xa9n van de talloze anti-islamsites op het web? Of het nuonwetendheid is of oplichterij, het is ronduit verbazingwekkend datJansen niet of nauwelijks wordt aangesproken op zijn talrijkeslordigheden en elementaire fouten.

Elke lezer, ook een journalist of eerstejaars student, kan nakijkenof wat Jansen over de koran beweert wel klopt, simpelweg door dedesbetreffende passages erop na te slaan en in hun bredere verband telezen. Wie zich niet door een ideologische pro- of anti-islamitischestellingname laat verblinden, ziet dan al gauw dat Jansens werk op puurinhoudelijke en methodologische gronden niet deugt. Het stemt totnadenken dat een man als Jansen zonder blikken of blozen de grootstenonsens over de koran als wetenschappelijke waarheid durft tepresenteren; het stemt nog meer tot nadenken dat blijkbaar geencollega-arabist de moeite neemt om dergelijk prutswerk publiekelijk aande kaak te stellen.

*Korancitaten komen uit de door Jaber en Jansen in hedendaags Nederlands omgezette vertaling van Kramers.

Michiel Leezenberg doceert filosofie aan de Universiteit vanAmsterdam en is verbonden aan het MA-programma xe2x80x98Islam in de modernewereldxe2x80x99. Dit stuk verscheen eerder in ZemZem 2008, nr. 2 (www.zemzem.org) en is met toestemming van Leezenberg op het Allochtonenweblog geplaatst.

               

            

Onder islamologen

Op 20 november 2004, drie weken na de moord op theo van Gogh, verscheen in de Volkskrant een artikel ‘onder islamologen’ over de concurrentie tussen Nederlandse islamkenners. In een bijzonder illustratief kader werden ze kort geportretteerd. Hieronder dat kader.

Hans Jansen (62)

Specialisme: moderne radicale islamitische bewegingen.

Carrixc3xa8re: studeerde Arabisch en Turks. Was directeurvan het Nederlands Instituut in Caxc3xafro. Is nu universitairdocent Arabisch en Islamkunde in Leiden, en in Utrecht bijzonderhoogleraar voor het hedendaags islamitisch denken.

Stokpaardjes? ‘De islam is een heel breed woord. Er valt zoveel onder. Daarbij horen ook enkele duistere kanten. Hetzelfdegeldt voor het christendom en het jodendom, maar daar zijn deduistere kelders van het geloof inmiddels redelijkdichtgemetseld. Een ander feit dat vaak vergeten wordt, is datjihadisten voortkomen uit de middle class, en uit de upper middleclass. Vaak wordt geroepen: ze staan met hun rug tegen de muur.Maar juist de middle class is vatbaar: ze zijn hoog opgeleid,nieuwsgierig, hebben tijd om het te bestuderen. Het jargon vande jihadisten is tamelijk ingewikkeld.’

Tv-deskundige sinds: 1968. Zit momenteel in bijna allerubrieken, wordt ‘elke tien minuten’ gebeld.

Grootste blunder: ‘Kan ik niet bedenken.’

Beste voorspelling: ‘Ik denk dat er verband is tussen Iraken de aanslagen van 11 september. De vingerafdruk van SaddamHussein zit op die aanslagen.’Rivalen: John Esposito en EdwardSaxc3xafd. ‘Zij stellen zich op als advocaten van de islam inplaats van als observateurs.’

RuudPeters (61)

Specialisme: Islamitisch recht en politieke islam van1800-1950.

Tegenwoordig ook aandacht voor islam en integratie.

Carrixc3xa8re: Studeerde Nederlands recht, Arabisch enTurks, doet islamologisch onderzoek aan de UvA, was vijf jaardirecteur van het Nederlands Instituut in Caxc3xafro en doceerdeaan de Amerikaanse universiteit in die stad.

Stokpaardjes? ‘De wijze waarop het gexc3xafslamiseerdeintegratiedebat wordt gevoerd, kan ertoe leiden dat moslims zichafkeren van de Nederlandse samenleving.’

Tv-deskundige sinds: 1981.

Vooral ‘huisislamoloog’ van de Amsterdamse zender AT5.

Grootste blunder: ‘In mijn proefschrift heb ik geen aandachtgeschonken aan jihadbewegingen en te veel op het niveau van destaat gelet.’

Beste voorspelling: ‘De radicalisering onder Nederlandsemoslimjongeren.’

Rivalen: ‘Ik ben het meestal oneens met Hans Jansen enAfshin Ellian. Beiden presenteren de islam als xc3xa9xc3xa9ngevaarlijk geheel, waardoor ze een hele bevolkingsgroepstigmatiseren. Volgens Jansen spreken islamitische leiders vaakmet twee tongen en is de tekst van de koran gevaarlijk. BijEllian is dat mogelijk nog sterker. Vaak laat hij zich uit overde politieke islam, maar hij draait er zijn hand niet voor om ookhet leven van de profeet, hoofddoekjes, criminaliteit, ofvrouwenmishandeling in datzelfde daglicht te stellen.’

Afshin Ellian (38)

Specialisme: Strafrecht en rechtsfilosofie.

Vraag: ‘U komt regelmatig aan het woord over de politiekeislam.

Waar ligt precies uw expertise?’

Afshin Ellian: ‘Ik weet waar u naartoe wilt. U wilt aantonendat die mensen die uitspraken doen over de islam helemaal geendeskundigheid hebben op dit gebied. Dit gesprek isafgelopen.’

Carrixc3xa8re: Studeerde strafrecht, staatsrecht enfilosofie aan de Universiteit van Tilburg. Promoveerde oponderzoek naar de Waarheids en Verzoeningscommissie vanZuidAfrika, is momenteel als hoofddocent werkzaam bij de afdelingencyclopedie van de rechtswetenschap van de Universiteit Leiden.Publiceerde in 2001 zijn tweede dichtbundel Mensenherfst, heefteen column in NRC Handelsblad.

Stokpaardjes? Ellian beschouwt het als zijn burgerplicht tewaarschuwen voor de politieke islam, die hij zeer gevaarlijkacht, ook voor Nederland. Hij pleit ervoor zo veel mogelijkgrappen te maken over de islam en klaagt vandaag in Trouw Allahaan bij minister Donner.

Tv-deskundige sinds: 11 september 2001.

Grootste blunder: Onbekend.

Beste voorspelling: Onbekend.

Rivalen: ‘Mensen als Mohammed Benzakour, en zo zijn er velenin de islamitische wereld, maken me razend.’

Maurits Berger (40)

Specialisme: Hedendaags islamitisch recht (sharia) encontemporaine politieke islam.

Carrixc3xa8re: Studeerde Nederlands recht en Arabisch,werkte in de advocatuur, en in het Midden-Oosten als journalisten onderzoeker. Hij bestudeerde het islamitisch recht, speciaalde politieke islam. Hij is verbonden aan Instituut Clingendael,is publicist en schreef de boeken Islam onder mijn huid,Kruistocht en jihad en Islam is een sinaasappel.

Stokpaardjes? ‘De koran mag zeggen dat je vrouwen mag slaan,maar verklaart niet waarxc3xb3m mannen hun vrouw slaan. Verdermijn onthutsing over het feit dat moslims tot nieuwe etnischestam in Nederland zijn gebombardeerd. We spreken mensen aan alsmoslim en roepen hen ter verantwoording over gedragingen vanmoslimextremisten. Moslims geven daarop niet thuis en vervolgensgaan we de koran bestuderen om de islamitische buurman beter tebegrijpen. Zo werkt het niet.’

Tv-deskundige sinds: Kort. Debuteerde na de moord op Theovan Gogh bij het NOS Journaal.

Grootste blunder: ‘Daarvoor is mijn carrixc3xa8re alstv-deskundoloog nog te kort.’

Beste voorspelling: ‘Dat de inval in Irak zou leiden tot eenhoop nieuwe Osamaatjes.’

Rivalen: ‘Ben ik mij niet van bewust.’

Leo Kwarten (47)

Specialisme: SaoediArabixc3xab, islamitisch terrorisme,fundamentalisme, Syrixc3xab.

Carrixc3xa8re: Studeerde antropologie en Arabisch, werktebij de KLM.

Traint internationale bedrijven op het gebied van hetMidden-Oosten. Geeft college op Clingendael. Schrijft voor deVolkskrant, NRC Handelsblad, HP/De Tijd.

Stokpaardjes? ‘De islam is sterk veranderd. Jonge moslimszijn radicaler, zelfbewuster. Ze beleven de islam intensiever danhun ouders. Dat komt door een identiteitscrisis: ze zitten tussentwee werelden. In het Midden-Oosten gebeurt iets vergelijkbaars.Goed opgeleide angry young muslims vereenzelvigen zich met depositie van moslims elders in de wereld. Ze vinden hun oudersingeslapen zakken. Verder zie ik een sektarische beweging opkomenrond de ideexc3xabn van de Saoedische Safar AlHawali.’

Tv-deskundige sinds: 1990. Twee Vandaag, B&W, Netwerk,RTL, SBS.

Grootste blunder: Voorspelde in 1991 dat Saddam Hussein snelten val zou komen door een coup.

Beste voorspelling: Wees in 1999 op de groei van radicalemoslims in Europa, met name in Londen.

Rivalen: Ruud Peters. ‘Zijn opvattingen over de islam zijnblijven steken in de jaren zestig, al siert het hem dat hij zijnmening verdedigt. Ik stoor me nog meer aan Wasif Shadid en Sjoerdvan Koningsveld. Zij hebben het publiek jarenlang eenvegetarische versie van de islam voorgeschoteld.’

Fred Leemhuis (62)

Specialisme: Uitleg van de koran.

Carrixc3xa8re: Studeerde Arabisch, werd docent Arabisch.Zat in Caxc3xafro als directeur van het Nederlands Instituut.Publiceerde in 1989 de Nederlandse koranvertaling. Is nuhoogleraar Koranwetenschappen in Groningen.

Stokpaardjes? ‘De mystieke islam is totaal anders dan depolitieke of de orthodoxe islam. Verder wordt uit het oogverloren dat de meeste slachtoffers van het extremisme juist inde islamitische wereld zijn gevallen. Ik vind bovendien datstigmatiserend en stereotyperend over de islam wordt gesproken.Dergelijke sprekers trappen in dezelfde val als defundamentalisten. Die vinden ook dat er maar xc3xa9xc3xa9nislam is. Ten slotte vind ik dat er een Nederlandse imamopleidingmoet komen.’

Tv-deskundige: RTL, Netwerk, Radio 1 (IKON), NMO.

Grootste blunder: Voorspelde dat de islamitische wereldsneller zou moderniseren dan in werkelijkheid gebeurde.

Beste voorspelling: ’25 Jaar geleden heb ik voorspeld datook Nederland veel zou gaan horen van de politieke islam die zichdestijds begon te manifesteren.’

Rivalen: Hans Jansen. ‘Ik ben het vaak eens met zijnanalyse, maar hij heeft de neiging de schuld van het geweld teveel op de islam te schuiven. Hij zal van mij wel vinden dat ikte veel vergoelijk en te veel oog heb voor het leuke.’

Link: de website van Hans Jansen

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam. Bookmark the permalink.

5 Responses to Hans Jansen: altijd goed voor controverse

 1. Faustus says:

  Wat ontzettend kinderachtig van jullie om een hetze tegen professor Jansen te starten. Wie is in godsnaam Michiel Leezenberg? Dit stukje heeft niets met wetenschap te maken maar is pure propaganda.

 2. Harko says:

  Hoog tijd dat ‘arabistjansen’ eens ernstig op de korrel wordt genomen. Die zogenaamde academicus verwijt anderen ‘advocaten van de islam’ te zijn maar zelf is hij een overtuigd islamofoob. Er is weinig wetenschappelijk aan zijn manier van werken en zijn werken zijn grotendeel polemisch.
  Wat er ‘kinderachtig’ zou zijn aan een artikel dat zich kritisch uitlaat over deze door de media zeer gehypte ‘expert’ is mij een raadsel. Trouwens ‘Faustus’ veelzeggend dat je ‘in godsnaam’ Michiel Leezenberg niet kent. Nochtans een bekend academicus. Vooral vanwege zijn studie naar de Koerden maar bij het bredere publiek vooral vanwege zijn artikel “De Verlichting verduistert: Het Nederlandse publieke debat over de politieke islam.” iets wat ik jou blijkbaar ten sterkste kan aanraden.

 3. Dennis says:

  Arme Harko. Leuk voor je dat die Michiel Leezenberg jouw mening verkondigt maar helaas is dat ook een dubieuze snuiter.

  http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article1243780.ece

 4. Layla says:

  Ik had er ook iets over gelezen op Closer. Waar is Martijn’s blog eigenlijk? Ik zie wel de feed hier, maar de site is al een tijd afgeschermd. Heb ik goed gehoord dat het compleet gaat verdwijnen? Dat zou wel een gemis zijn.

 5. Bernadette de Wit says:

  Wat grappig dat islamapologeten zich van precies hetzelfde argumentloze slachtoffergemekker bedienen als de moslims die bezwijken onder de fobische haat van ons ongelovigen.
  Ik vind de mensen die Leezenbergs wrokkige tirade “kritisch” noemen erg sneu. Wie zijn stuk over de Verlichting van de islam maatgevend acht voor zijn wetenschappelijke kwaliteiten, kan ik van harte de Definitieve Bananenschil van Machteld Allan aanraden:

  http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article1259868.ece

  Tot slot: doordat Leezenberg b.v. de beide prachtwerken van Jansen over de moslimprofeet Mohammed niet noemt, bewijst hij toch zelf dat hij slechts tegen een stropop vecht?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s