Zowel autochtonen als allochtonen kennen multicultureel onbehagen

Zowel onder autochtonen als allochtonen in Amsterdam is er sprake vanmulticultureel onbehagen. Belangrijkste oorzaken voor dit onbehagenzijn negatieve ervaringen met veiligheid en segregatie en het gevoelhier niet tegen beschermd te worden. Dat zijn de belangrijksteconclusies van een kwalitatief onderzoek dat door stichting Voorbeelden Cadre vorig jaar is gedaan in opdracht van De Rode Hoed.
Tijdens eenverkiezingsdebat woensdag in de Rode Hoed gaf onderzoeker en projectleider EvaKlooster (stichting Voorbeeld) aan dat de helft van de onderzochte groep overweegt – indien mogelijk – op de PVVte stemmen. De anderen willen niet stemmen of hebben nog geen keuzegemaakt.

Volgens Klooster houden typische PVV themaxe2x80x99s als immigratiestop endubbele nationaliteit de gexc3xafnterviewden weinig bezig. Opvallend is datgeen van de gexc3xafnterviewden a priori tegen multicultureel samenlevenzegt te zijn; wel hebben de gexc3xafnterviewden er negatieve ervaringen mee.Klooster:xe2x80x9dErvaringen met onveiligheid en criminaliteit staan daarbij opnummer xc3xa9xc3xa9n. De meerderheid van de geinterviewden heeft ervaringen metcriminaliteit, overlast of grof gedrag van jongeren. Ze hebben ervaringmet schelden, bedreiging of geweld door jongeren (o.a. op straat,openbaar vervoer); Marokkaanse jongeren die in groepen operen worden indit kader vaak genoemd.xe2x80x9d

Een tweede punt van onbehagen is volgens Klooster de segregatie inwoonwijken, onderwijs en het daarmee samenhangende gevoel vanbuitensluiting. Klooster: xe2x80x9dVoor veel onderzochten geldt een sterkveranderde leefsituatie, vooral situaties waarin men zelf eenminderheid is geworden in buurten, op het werk of op school. Deconfrontatie met groepen die zich alleen op de eigen culturele ofreligieuze gemeenschap richten, die op straat, in de kantine in deeigen taal spreken verscherpt het gevoel buitengesloten te worden.xe2x80x9dxe2x80xa8Volgens Klooster hebben de allochtonen onder de geinterviewden nogeens extra last van de segregatie binnen de samenleving omdat zijervaren niet als individu benaderd te worden, maar als lid van eengroep. xe2x80x9cDie beklemming ervaren zij vanuit hun xe2x80x98wittexe2x80x99 omgeving als ookvanuit de conservatieve islamitsche Amsterdammers.xe2x80x9d

Volgens Klooster geven de (potentiele) PVV-stemmers unaniem als reden om op Wilders te stemmen dat hij xe2x80x98de enige isxe2x80x99 die de eerder genoemde problemen benoemt, hoewel hij ook uitspraken doet die zij niet onderschrijven (het verbod op de Koran krijgt bijvoorbeeld geen enkele ondersteuning). Ze voelen zich onvoldoende beschermd en gehoord door de traditionele partijen en het is hen niet duidelijk wat er in Amsterdam door de overheid en bestuur gedaan is om de problemen rond veiligheid, segregatie aan te pakken.

Het gehele onderzoeksrapport is via de link hieronder te lezen.

Download multicultureel_onbehagen_onderzoeksrapport.pdf

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ewoud butter, multicultureel onbehagen, wilders pvv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s