PvdA is niet meer Partij voor de Allochtonen (open brief van Benzakour e.a.)

De PvdA wordt op rechtse fora wel eens ‘ Partij van de Allochtonen’ genoemd, omdat de partij alleen voor allochtonen (Nieuwe Nederlanders) zou opkomen. Het is een beeld waarin een groep allochtonen zich in ieder geval niet herkend. Enkele prominenten onder leiding van publicist Mohammed Benzakour stellen in een open brief in het NRC dat de PvdA de religieuze identiteit van allochtonen verdacht maakt. De partij houdt moslims verantwoordelijk voor criminaliteit en werkloosheid, terwijl ze weet dat er sociaal-economische oorzaken aan ten grondslag liggen. Het zou volgens hen niet meer vanzelfsprekend moeten zijn dat allochtonen op de PvdA stemmen. Hieronder de brief.

Het is rap gegaan. Kortgeleden nog stond Nederland te boek als een van de meest open westerse samenlevingen. De laatste jaren echter zijn de luiken hardhandig dichtgegooid.

De roep om liberaal pluralisme is verworden tot kleffe saamhorigheid, de stimulans tot maatschappelijke participatie is omgeslagen in gedwongen conformisme, en onderwijl zwaait de vox populi de scepter in Den Haag. Zo radicaal als vijftig jaar geleden de overgang werd gemaakt van een kleingeestige, bijbelse natie naar een progressief, vrijzinnig land, zo radicaal is de stemming de laatste jaren teruggedraaid. Illustratief is het feit dat van alle westerse landen Nederland het hoogst scoort (51 procent) in zijn negativiteit jegens moslims xe2x80″ hoger dan Engeland (14 procent) en de Verenigde Staten (22 procent), die beide getroffen zijn door terroristische aanslagen (bron: Pew Research Center).

Aan deze xe2x80x98closing of the Dutch mindxe2x80x99 liggen hoofdzakelijk electorale motieven ten grondslag, welke hun wortels vinden in vaak opgeklopte angsten en vijandbeelden. Den Haag en Hilversum, krant en lezer, tv en kijker, website en internetter xe2x80″ er ontspinnen zich riskante wisselwerkingen. Hoe onstuitbaar de Telegrafisering is van de samenleving, werd onlangs nog bekrachtigd door de toetreding van Wakker Nederland en PowNed tot het bestel. Waarom horen we zo weinig weerwoord tegenover de volksmenners van de burgerlijke verongelijktheid?

Neem de recente Den Uyl-lezing. Daarin sprak PvdA-partijleider Wouter Bos dan eindelijk zijn mea culpa uit over de doodlopende koers van de Derde Weg en het inherente marktdenken. Voor dit ontwaken verdient Bos een pluim. Niettemin liet hij een kans liggen. Waarom niet meteen afgerekend met het rechts-conservatieve populisme dat politiek en debat al zo lang bemorst?

Vergeetachtigheid? Hoe dan ook een fikse misser, zo vlak voor deverkiezingen. Want in het gevecht om xe2x80x98de allochtone stemxe2x80x99 xe2x80″ dit is nietde muezzin die bij het ochtendgloren tot het gebed oproept xe2x80″ staat veelop het spel. Tien procent van de stedelingen is van niet-westerseafkomst. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt het percentage zelfsdrie keer zo hoog en vormt de jeugd her en der al een forsemeerderheid. De allochtone stem is voor de grote partijen vanstrategisch belang in de slag om de macht in de steden. Bij de laatstegemeenteraadsverkiezingen in 2006 won de PvdA deze slag glorieus,waarmee de sociaal-democraten hun oude machtspositie in de stedenheroverden.

Maar reeds de volgende dag kregen het trouwe allochtone electoraaten zijn kandidaten in plaats van een dankbetuiging een koude douche.Toen de winsten geteld waren, haastte Bos zich te excuseren dat de PvdAbeslist xe2x80x98geen allochtonenpartijxe2x80x99 is en dat de volgende keer meer opxe2x80x98kwaliteitxe2x80x99 moest worden gelet.

Een voorbode op wat ging komen. Neem bijvoorbeeld de PvdAintegratienota Verdeeld verleden, gedeelde toekomst. Daarin staat datculturele misstanden voortaan worden benoemd en xe2x80x98keihardxe2x80x99 aangepakt.Voorzitter Lilianne Ploumen verklaarde: xe2x80x9eDe fout die we nooit meermogen maken, is het inslikken van kritiek op culturen of religiesomwille van de tolerantie.xe2x80x9d De nota begint met een opsomming vanmisstanden. xe2x80x9eMigranten en hun kinderen vallen vaker uit op school danoorspronkelijke Nederlanders, ze zijn vaker werkloos, afhankelijk vaneen uitkering en slachtoffer van geweld achter de voordeur. Sommigegroepen zijn vaker betrokken bij criminaliteit en overlast.xe2x80x9d

Rexc3xable misstanden, zeker. Maar waar van een sociaal-democratischepartij verwacht mag worden de misstanden in een sociaal-historischecontext te kaderen, is het cultuur en religie wat de modieuze klokslaat. Beseft de partij dan niet dat een culturele focus al gauw alsexcuus werkt voor een racistisch discours daar waar geen andereverklaring geboden wordt dan het enkelvoudige feit dat hier sprake isvan mensen van een andere religie en komaf? Hoe dat excuus preciesuitwerkt, lezen we dagelijks in de krantenkolommen en zien we aan depolls van de PVV.

Het politiek geweten lijkt ineens vergeten dat begin jaren zestighet bedrijfsleven massaal laaggeschoolde arbeiders uit Turkije enMarokko rekruteerde. Toen hoefden deze xe2x80x98gastarbeidersxe2x80x99 niet teintegreren, liever niet zelfs. Vanwege de recessie eind jaren zeventigwerden deze mensen keurig geloosd in de bijstand, terwijl Nederland inrap tempo in een neoliberale kenniseconomie veranderde waarin nietlanger plaats is voor laagopgeleide arbeidskrachten.

Aldus werd een complete generatie migranten eerst binnengehaald,daarna als onbruikbaar materiaal weggestopt in zwarte wijken xe2x80″ en nuzouden dezelfde migranten en hun kroost vanwege hun culture achtergrondschuld dragen voor een vermeend gebrek aan participatie en integratie?

Oud-minister Ella Vogelaar (Integratie) leek dat inzicht nog tehebben, maar bleek voor de PvdA-top een anachronisme. Stapelsonderzoeksrapporten uit binnen- en buitenland hebben altijd verklaardwaarom laagopgeleide bewoners uit achterstandwijken systematischoververtegenwoordigd zijn in werkloosheids- en criminaliteitscijfers.Cijfers waarbij xe2x80″ het zal Den Haag verbazen xe2x80″ etniciteit of religiegeen of een zxc3xa9xc3xa9r afgeleide rol speelt.

Hoe vallen sociaal zwakkeren te verheffen als telkens hun religieuzeidentiteit verdacht wordt gemaakt en, steeds vaker, gekrenkt – onder devlag, natuurlijk, van xe2x80x98vrijheid van meningsuitingxe2x80x99? Alle statistiekenwijzen erop dat allochtonen gemiddeld het slechtste onderwijs genietenen gemiddeld in de erbarmelijkste wijken wonen xe2x80″ dxc3¡xc3¡r is werk aan dewinkel. Met nieuwbakken etiketten als xe2x80x98Nieuwe Nederlandersxe2x80x99 kom je erniet.

Je zou ook kunnen stellen: een land waar het integratiedebatvernauwd is tot een handjevol boerkaxe2x80x99s en handenschudweigeraars, eenzittende advocaat, een flutfilmpje, een schoolkerstboom en een uit dehand gelopen burenruzie xe2x80″ in zoxe2x80x99n land zit het wel snor met deintegratie. En feitelijk is dat ook zo: het is een prestatie vanformaat als al binnen twee generaties de contouren zichtbaar zijn vaneen heuse allochtone middenklasse; ondernemers, nieuwslezers,advocaten, ambtenaren, journalisten, voetballers, promovendi xc3xa9nschrijvers die soms sterker dan hun Nederlandse vakgenoten alserfgenamen optreden van Reve en Couperus.

Provinciaals is daarom ook de Haagse omhelzing van noties alsxe2x80x98natiexe2x80x99, xe2x80x98de nationale cultuurxe2x80x99 en xe2x80x98geschiedenisxe2x80x99 als dragers van eenxe2x80x98samenbindende identiteitxe2x80x99. Dit betoog past prima binnen het soortbeschavingsoffensief waarin nauwelijks plek is voor de kosmopolitische,multiculturele realiteit van alledag.

Ineens gaat het lied niet meer over universele waarden enmensenrechten, maar over culturen en nationale waarden in een nogalpolariserende wij-zij-constellatie. Een lied waarvan de melodiedoorklinkt in ons buitenlandse beleid. Welk gewicht engeloofwaardigheid hebben de volken- en mensenrechten van ministerMaxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) als ze gedumpt worden als ereen bondgenoot in het geding is? We zagen het in de Irak-oorlog, deAfghanistan-oorlog, we zien het dagelijks in het Midden-Oostenconflict;brandhaarden waarvan de ontwrichtende uitwerking tot diep in onzebinn
ensteden voelbaar is, kwesties waarop steeds meer (moslim)burgershun stemkeuze beoordelen, xc3xb3xc3xb3k bij lokale verkiezingen.

Er is meer, maar kortgezegd: de knieval die Den Haag (uitzonderingenvan enkele moedige Kamerleden, lokale afdelingen en ex-politicidaargelaten) heeft gemaakt voor de waan van de onderbuik, heeft ervoorgezorgd dat de tijd dat de allochtone kiezer vanzelfsprekend zijnonderdak vond bij het CDA en, vooral, de PvdA voorbij is. InSlotervaart, bijvoorbeeld, heeft de Marokkaanse gemeenschap al vakerdan drie keer de haan horen kraaien.

Al met al is de tijd aangebroken dat de allochtone (moslim)burgerzijn kwantiteit omzet in kwaliteit, door zijn stem te verheffen xe2x80″ in demeest letterlijke zin: stem progressief.

Mohammed Benzakour (schrijver, publicist): Miriyam Aouragh, research fellow OxfordUniversity, Ilhan Akel, directeur Nederlands Centrum Buitenlanders,Salima Belhaj, fractievoorzitter/lijsttrekker D66 Rotterdam, MarionBloem, schrijfster, Brahim Bourzik, Landelijke Beraad Marokkanen, Renxc3xa9Danen, voorzitter Nederland Bekent Kleur, Layla Hacena, voorzitterParticipatie Team Rotterdam, Peyman Jafari, politicoloog Universiteitvan Amsterdam, Chris Keulemans, schrijver, Halim el Madkouri,programmamanager Forum, Mohammed Rabbae, oud-Kamerlid GroenLinks, WasifShadid, emeritus hoogleraar interculturele communicatie, Ivan Wolffers,schrijver, arts en hoogleraar VU, Nuweira Youskine, islamologe enjournaliste.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, Politiek. Bookmark the permalink.

2 Responses to PvdA is niet meer Partij voor de Allochtonen (open brief van Benzakour e.a.)

 1. Truth Hurts says:

  Ja heren, kort samengevat: het integratiebeleid is volledig mislukt, en dat grotendeels door een groep Islamitische allochtonen.
  En nu willen jullie dat die achterban zoveel mogelijk op Links stemt.
  Omdat je van die hoek de meeste bijval kan verwachten wat betreft het allochtonenbeleid, en dan vooral voor moslims.
  Wat de rest van hun partijprogramma inhoud, doet er niet toe, nietwaar?
  Het is stemmen tegen alles wat tegen Wilders is, want the enemy of our enemy are our friends in deze 😉

 2. Sonja Muller says:

  ALLEREERST TER MEMORIE M.B.T. KOMST VAN DE MAROKKANEN IN ONS LAND ALS VOLGT:

  De emigratie van Marokkanen naar Nederland is officieel in 1964 geregeld in werfakkoorden waarin alle procedures voor werving en tewerkstelling waren geregeld in 1969, gesloten. In het kielzog van de eerste gastarbeiders kwamen familie, vrienden en dorpsgenoten naar Nederland. Sommigen hadden een arbeidsvergunning, weer anderen kwamen op de bonnefooi. Waren de eerste emigranten eenmaal vertrokken, dan volgde de rest spontaan via het welbekende proces van kettingmigratie

  De werving heeft formeel niet langer dan vier jaar geduurd, want bij de (olie)crisis van 1973 werd zij stopgezet. Maar vanaf 1974 werden er in ONS welvarend rijk Nederland, g xc3xa9 xc3xa9 n arbeidsvergunningen meer aan arbeidsmigranten gegeven, dus hoog tijd om weer marokko-waarts terug te keren, terug naar hun armoedige plattelanden maar verdomden.

  Redenen waarom marokkanen tot op heden hier nu zijn met hun nazaten en inmiddels ONS land pijnlijk geconfronteerd zijn geworden met hardvochtige en hardleerse, onbescheiden, ongeciviliseerde plattelanders die steeds brutaler worden omdat zij autochtonen op hun eigen bodem notabene, openlijk willen overrulen en discrimineren. Nederland dient steeds indringender paal en perk te stellen en deze marokkanen ONS wil op te leggen.

  Jawel, de ooit vredelievende, naxc3xafeve dwaze Nederlanders erkennen nu eindelijk dat ze, door de moslims in Nederland binnen te laten, alleen maar de verschrikkingen, dus verharding uit vreemde landen naar hun eigen grondgebied hebben overgeplant.

  Een fraai eenzijdige toestand levert dat op, waarin de Nederlanders liefde schenken en er alleen maar verachting voor terugkrijgen.
  De vraag blijft alleen: als de Nederlanders zo verachtelijk zijn, wat doen al die moslims dan in Nederland?
  Allah kan het er toch nooit mee eens zijn dat zo’n halal (‘reine’) moslim-beschaving op zo’n haram (‘onreine’) bodem leeft.

  Kijk, de immigratie van Marokkanen in Nederland kan voor alle betrokkenen eigenlijk alleen als catastrofe worden omschreven. De Marokkanen in Nederland zijn bijna zonder uitzondering Berbers, die nauwelijks Arabisch kunnen spreken.
  Ze zijn afkomstig uit afgelegen regioxe2x80x99s van het Rifgebergte, waar in het levensonderhoud werd voorzien met eenvoudige landbouw. Daar bestond geen noemenswaardige onderwijsopleiding, geen leestraditie, geen gevarieerd openbaar leven, niet het geringste spoor van een westerse kosmopolitische cultuur.

  De verhuizing naar de open Nederlandse samenleving leidde voor deze mensen tot grote aanpassingsproblemen en xe2x80″ na de ontdekking dat ze geen kwalificaties hadden voor een succesvolle integratie xe2x80″ desillusie en frustratie.
  Met de eenvoudige vaardigheden, die in de traditionele agrarische cultuur in het Rifgebergte al voor nauwelijks meer dan een karig leven hadden gezorgd, was onder Nederlandse omstandigheden helemaal niks meer te beginnen.
  Toch gaven de immigranten de voorkeur aan een leven met sociale bijstand in een Nederlandse voorstad boven een bestaan in een Marokkaans bergdorp xe2x80″ per slot van rekening kreeg men de bijstand zonder noemenswaardige inspanningen. What a bloody shame!!!

  De trotse Berbers voelden echter geen dankbaarheid tegenover de christenen en ongelovigen die hen deze bijstand ter beschikking stelden, maar namen een afwijzende houding aan.

  In plaats van een aanpassingsproces door te maken, dat snel tot integratie geleid zou hebben, keerden vele Marokkanen zich van de tolerante samenleving af, die hen zo ruimhartig en gastvrij had ontvangen. Hun opname in de Nederlandse samenleving heeft vele miljarden euroxe2x80x99s meer gekost dan dat zij aan productiviteit en belastingen hebben opgeleverd.

  Dat is de context waarin men het succes van Geert Wilders moet zien. Wilders heeft zich de themaxe2x80x99s eigen gemaakt die de gevestigde politieke partijen hebben verwaarloosd. In een tijd dat Political Correctness en cultuurrelativisme de openbare discussie beheersten, was het zo goed als onmogelijk sociaal gedrag te bekritiseren dat zich niet met sociaaleconomische factoren liet verontschuldigen.

  Marokkaanse of islamitische immigranten worden in Nederland heel vanzelfsprekend van niets uitgesloten. Integendeel, scholen met een hoog percentage buitenlandse kinderen, zogenaamde xe2x80x9dzwarte scholenxe2x80x9d, krijgen meer publieke gelden dan xe2x80x9dwitte scholenxe2x80x9d.

  De mogelijkheden die de welgestelde en goed georganiseerde Nederlandse samenleving hen biedt, zijn qua omvang en kwaliteit hemelsbreed van datgene verwijderd wat hen in het Rifgebergte geboden kon worden.

  Er is gebrek aan inzet, aan identificatie met het Nederlandse milieu, de ouders motiveren ze niet en voeden ze niet op tot leden van de samenleving.
  De problemen van Marokkaanse immigranten zijn dus niet door sociaaleconomische, maar door andere factoren veroorzaakt, die wij, politiek correct als we zijn, alleen fluisterend durven uitspreken.

  Het gaat om etnische cultuur, om de dubbele en drievoudige identiteitsproblemen van Berbers die uit Marokko naar Nederland zijn gekomen, om de identificatie van jongeren met de rock-and-roll-islam van Al-Qaida en Palestijnse xe2x80x9dvrijheidsstrijdersxe2x80x9d.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s