Brief van Koran-experts is boemerang (Peter Wierenga)

Nederlandse islamdeskundigen hebben een open brief geschreven aan de rechters en het Openbaar Ministerie. Hierin gaan zijin op Korancitaten, onder meer uit Fitna, om te bewijzen dat de islamgeen gewelddadige religie is zoals Wilders beweert. Maar onbedoeldtonen de vijf experts (Fred Leemhuis, Michiel Otto, Gerard Wiegers,Ruud Peters en Marlies ter Borg) hiermee de juridische onschuld (watiets anders is dan het gelijk!) aan van de PVV-voorman.

Natuurlijk schrijven zij – terecht – dat de politicus die citatenuit hun verband rukt, maar alleen het feit dat hierover een zinnigintellectueel debat mogelijk is zou de rechter tot het oordeel moetenbrengen dat zoxe2x80x99n vergelijking op zichzelf niet strafbaar is. Sterkernog, de experts erkennen dat op sommige plaatsen in de Koran, gelezentegen de historische achtergrond van het heilige boek, tot geweld wordtopgeroepen.

Neem deze passage uit hun brief, waarin zij Wilders verwijten dat hijeen Korancitaat dat oproept tot het doden van ongelovigen, onvolledigweergeeft:

xe2x80x9cUit het volledige citaat blijkt:

1e dat het hier om een oorlog gaat, om het doden vanvijandelijke troepen op het slagveld, en niet om een aanslag onderburgers in vredestijd;

2e volgens het Koran citaat moet het doden ophouden zodra meerzodra men militair de overhand heeft. Er is geen sprake van eliminatievan de vijand.

3e de vijand moet vanaf dat moment gevangen genomen worden, om hem na de oorlog vrij te laten.

Dit is in overeenstemming met het moderne internationale oorlogsrecht over krijgsgevangenen.xe2x80x9d

Als je ter verdediging een parallel trekt met het moderneoorlogsrecht, dan erken je toch het typische karakter van de Koran.Mohammed was geen Ghandi, nee, hij was behalve profeet ook politiekaanvoerder van de moslims in de strijd tegen hun tegenstanders. Nietvoor niets voegen de experts toe: xe2x80x9cDe tijd waarin algemeen aanvaardwerd dat men het geloof met het zwaard moest verspreiden is voorbij.Dit geldt zowel voor de Islam als voor het Christendom. Extremistenvormen op de algemene consensus een uitzondering.xe2x80x9d Ze erkennen dat hetin een bepaalde tijd, en door bepaalde groeperingen, wel zo is gelezen.

Het gaat dus om de interpretatie – de tekst zelf is niet honderdprocent vredelievend of gewelddadig, zoals dat ook voor de Bijbel geldt(een heilig boek dat ook aardig wat keren verwenst isxe2x80xa6) Het isopvallend dat de wetenschappers zich tot deze brief geroepen voelden.Het kan bijna niet anders of zij vreesden dat Wilders – door de slimmezet van zijn raadsman Bram Moszkowicz om met een lange verlanglijst vangetuigen op de proppen te komen -de rollen zou omdraaien en juist deislam in het beklaagdenbankje zou zetten.

Dat de rechtbank slechts 3 van de 18gewenste getuigen heeft toegewezen, doet afbreuk aan het o zobelangrijke beeld van onafhankelijkheid dat de rechters moetenuitstralen. En dat is, in een rechtszaak die maatschappelijk zogevoelig ligt en waar zowel de PVV-achterban als de Wilders-bashersscherp op letten, erg jammer. Persoonlijk ben ik opgelucht dat MohammedBouyeri niet is opgeroepen, omdat ik de moordenaar van Theo van Goghgeen podium gun. En om ayatollahxe2x80x99s uit Iran in te vliegen was misschienook een brug te ver. Maar de helft van het lijstje had me een redelijkcompromis geleken.

Anyway,zelfs met 3 van de 18 is het mogelijk dat de Koran in het verdomhoekjekomt, omdat het toevallig wel om drie islamcritici gaat. Simon Admiraal, Wafa Sultan en de Arabist Hans Jansen.De laatste is het bekendst bij het grote publiek. Jansen heeft eenindrukwekkende wetenschappelijke staat van dienst, maar schetst volgenszijn opponenten een zwartgallig beeld van de islam. Zijn gevoel voorhumor blijkt uit zijn reactieop de bewuste brief. Dat wordt nog een mooie botsing der meningen, wantde vijf deskundigen hebben al meer xe2x80x98factsheetsxe2x80x99 over Wilderianaaangekondigd.

Aan de rechters – die de verdachte overigens hoffelijk behandelen -de onmogelijke taak om een oordeel te geven in een theologisch dispuut.Het was allemaal niet nodig geweest, als de aanklacht zich hadgeconcentreerd op die paar passages waarin Wilders werkelijk dreigt metdiscriminatie van moslims, ofwel van personen.

Godsdienstkritiek moet mogen, zelfs onzinnige vergelijkingen zoalsdie van Hitler met Mohammed. Zoals het omgekeerd ook niet strafbaar isom de PVV op xc3xa9xc3xa9n lijn te zetten met extreem-rechts, nog zoxe2x80x99n lozeparallel. Je schouders erover ophalen luidt het devies voor zowelWilders als de muzelman, dan toon je het beste het ongelijk van jetegenstanders aan.

Peter Wierenga is freelance journalist. Hij schrijft columns, interviews en achtergrondverhalen voor Nu.nl, opiniesite Pluspost en weekblad re.Public. Ook werkt hij als eindredacteur, onder meer voor De Pers. Meer informatie op zijn website.
Dit blog is eerder verschenen op het weblog Pluspost en met toestemming van Peter Wierenga ook op het Allochtonenweblog verschenen.

Meer over het proces Wilders hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam, opinie, proces Wilders. Bookmark the permalink.

1 Response to Brief van Koran-experts is boemerang (Peter Wierenga)

 1. Geacht heer Wieringa,

  Ik las Uw artikel over onze open brief, dat hij als boemerang werkt.
  En dat wij onze schouders hadden moeten ophalen.
  Overigens merk ik op dat de media dat de laatste jaren niet gedaan hebben, integendeel elke grap van Wilders werd in de media breed uitgemeten. De Dagvaarding met al die statements over Koran en Islam werd voor de NOS cameras uitgesponnen. En als experts een brief schrijven krijgen zij ervan langs. Is dat niet selectieve verontwaardiging? Hoe anders was het gegaan als Wilders niet of nauwelijks aandacht van de pers had gekregen?

  Overigens vraag ik mij af op welke gegevens u Uw boemerang kop baseert. Tonen andere politieke partijen nu ineens meer bereidheid met Wilders samen te werken dan voor onze brief? Is het aantal stemmen dat hij zou krijgen verdubbeld? Gaat hij nu in minstens 4 gemeenten een grote meerderheid behalen? Of gaat de rechter Wilders nu milder beoordelen, nu blijkt dat hij keer op keer de Koran manipuleert? Ik betwijfel het.
  Of baseert U uw conclusie op historisch onderzoek, bv naar de schouderophaal actie in de dertiger jaren?
  Naar mijn mening lijdt denkend Nederland in deze kwestie aan zelfcensuur. Vandaar dat Wilders vrijspel heeft.
  De breed gedragen, (selectieve) schouderophaal actie heeft jaren geduurd en niet gewerkt. Nu gaan we het eens met een andere strategie proberen.
  Uw boemerang verhaal is geen feit maar een mening. U bent vrij die te uiten, wij ook. De vraag waar het echt om gaat is welk standpunt het meeste media aandacht krijgt, dat van Wilders of het onze. Voorlopig ligt Wilders in dat opzicht nog voor.
  Ik meen dat hier een verantwoordelijkheid ligt voor de Nederlandse pers.

  Vriendelijke groet

  Marlies ter Borg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s