"PVV wordt op dezelfde manier gefinancierd als Al-Qaeda"

Wilderspipes_0119De PVVwordt gefinancierd op ongeveer dezelfde manier als Al-Qaeda en heeft een structuur die aan de maffia doet denken met Wilders als Godfather. Dat schrijft Huib Riethof in een felle aanklacht tegen de partij van Wilders. Hieronder zijn artikel.

De PVV heeft niets met de Islam te maken. Wel met het systematischdiscrimineren van immigranten. Onder het mom van religiekritiek. Ook gaat het niet over de Vrijheid van Meningsuiting. Die is niet ingevaar. Het gaat om de vernietiging van de vrijheid van meningsuitingvan mensen die het niet met Wilders eens zijn. Het omgekeerde dus.
En de PVV is zelfs geen Politieke Partij, ook al staat de "P" daarvoor.
In de PVV is Orwell’s 1984 in the making: Onaantastbare "Big Brother"met almacht, "vrijheid" is onderdrukking, "waarheid" is leugen,vrijheid van het woord is kadaverdiscipline.
En het budgetrecht, dat de basis is van de parlementaire democratie,belangrijke verworvenheid van de Verlichting, is afgeschaft. De PVVwordt gefinancierd op ongeveer dezelfde manier als Al-Qaeda, deprivxc3xa9-onderneming onder dekmantel van een "bevrijdingsbeweging" vanOsama Bin-Laden.

De "P" staat dus eerder voor "Privxc3xa9", dan voor "Partij". De PVVis een privxc3xa9-organisatie met twee leden: Wilders zelf en een Stichtingmet hemzelf als enig bestuurslid. De "volksvertegenwoordigers" in hetparlement, het europarlement en straks in twee gemeenten, worden doorWilders zelf aangewezen, niet gekozen door betrokkenen, en verbindenzich op de een of andere manier tot trouw, niet aan een openbaarpartijprogramma, maar aan Wilders persoonlijk. Het is dus geen partij,maar een onderneming zonder CAO. Een onderneming die verdacht veel opeen maffia lijkt. Een "Godfather" controleert alles.

Een andere parallel met de maffia is het geldbeheer. Behalveheffingen op de vergoedingen van PVV-verkozenen, komt het geld uitbronnen, die Wilders niet wil onthullen. Een leemte in de Nederlandsewetgeving over verkiezingen en partijfinanciering, maakt, dat Wilders’gedrag niet strafbaar is en niet leidt tot uitsluiting van deelname aanverkiezingen.

John Tyler, op de bloggingpagina’s van de Wereldomroep, vermeldt, dat die Nederlandse nalatigheid al de aandacht heeft getrokken van de andere Europese landen in 2007:

Greco, an anti-corruption body and part of The Council of Europe, reprimanded the Netherlands in 2007for the lack of transparency regarding political donations. A new lawgoverning political parties and how they are financed is in the making.But as it now stands, Geert Wilders and his Freedom Party have very fewlimits on how and where they can raise money. And he has no obligationto reveal his money sources.

Trouwens: Al in 2001/2002, toen Pim Fortuyn zich lietinpakken door vastgoed-tycoons, en in 2006, toen Rita Verdonk in handenviel van duistere financiers, had het Nederlandse parlement al redengenoeg om in te grijpen. Het was toch echt niet toevallig, bijvoorbeeld, dat Fortuyn en zijn opvolgers het heilig verklaarde"gedachtengoed" nadien slechts op xc3xa9xc3xa9n punt amendeerden: Privatiseringvan de volkshuisvesting! (Geheel in strijd met Fortuyn’s eerderestellingnamen inzake volkshuisvesting in probleemwijken. Maar door hetRotterdamse LPF-college in 2001-2005 in praktijk gebracht.)

Het gaat hierbij om twee dingen, die goed moeten worden onderscheiden:

 • openbaarheid van partijfinancixc3xabn
 • voorkomen van ondemocratische (met name buitenlandse-) inmenging inde samenstelling van de volksvertegenwoordiging en het behartigen vanprivxc3xa9-belangen van dergelijke sponsors

Hoe geheime financiering nu al schijnt te leiden tot volksverlakkerij en negxc3xa9ring van de PVV-achterban.
Openbaarheid van partijfinancixc3xabn. Over het eerste kunnen we kort zijn.Regels daarover zijn overal, zelfs in de VS, bij wet vastgelegd.Nederland moet dat snel inhalen.
Die openbaarheid is nodig, om met kennis van zaken te kunnen sprekenover het tweede punt. Nu moet het bij veronderstellingen blijven. Metbehulp van het gemelde artikel van Tyler en van verklaringen van xc3xa9xc3xa9nvan Wilders’ financiers, Daniel Pipes, uit de V.S., kunnen we echter opz’n minst xc3xa9xc3xa9n hoogst waarschijnlijke verbinding blootleggen.

Daniel Pipes en diens verzet tegen de twee staten-oplossing Israxc3xabl-Palestina
Pipes, is, behalve meertalig blogger over Israxc3xabl en het Midden-Oosten,ook hoogleraar aan diverse Amerikaanse universiteiten (geweest). OnderGeorge W. Bush kreeg hij zelfs het beheer over het semi-officixc3xableAmerican Peace (!) Institute, dat oorlog predikt tegen Israxc3xabl’s echteof vermeende vijanden. Het bexc3xafnvloedt de publieke opinie in de VS, bijvoorbeeld door actie op universiteiten en aanvallen op "liberals"aldaar. Maar klaarblijkelijk ook buiten de VS.
Pipes was ook een belangrijke initiatiefnemer van de beruchte"Pepperdine"-conferentie over "The Collapse of Europe" in juni 2007.Danixc3xabl Pipes was op dat moment gasthoogleraar aan defundamentalistisch-christelijke Pepperdine universiteit in Californixc3xab.Doel van de conferentie was het oproepen van het spookbeeld "Eurabia":een islamitische "overname" van oud en vermoeid Europa. De sprekerswaren het niet eens over de vraag, of de nakende collapse van Europanog vermijdbaar was. Ajaan Hirsi Ali en de schrijver van "AmericaAlone" hadden alvast de moed opgegeven. Hirsi Ali droeg alvast Leon deWinter op, om een laatste poging te wagen, maar bleef sceptisch.(Indertijd schreef ik een serie artikelen hierover, die nu in HUIBSLOGstaan: Link).

Advocacy against Islam en Moslims: Orsprong van "The Legal Project"
Op voorstel van Pipes ging de conferentie de laatste dag in conclaaf,om te spreken over "Advocacy against Islam". Met advocacy wordtbedoeld: het uitputten van alle legale middelen en kunstjes, om Moslimste isoleren, te pesten en verdacht te maken. Daaruit kwam,vermoedelijk, onder andere het "Legal Project" van Pipes voort.Gniffelend, merkten de deelnemers aan de conferentie ook op, dat op diemanier de linkse politici en intellectuelen met hun eigen middelenverslagen zouden kunnen worden. Het verbieden van minaretten, belastenvan hoofddoeken, voor de rechter dagen wegens laster van linksebloggers en journalisten – het hoort allemaal tot het arsenaal.
Ik ben geen samenzweringsadept. Dergelijke strijdmethoden zouden er ookzijn gekomen zonder Pipes. En het kost relatief weinig geld, vooral alsmen, zoals in Duitsland gebeurd is, armlastige bloggers voor de rechterdaagt, en tot hoge boetes laat veroordelen, zelfs wegens het plaatsenvan een enkele link!

Ijdeltuit Pipes zet Wilders te kijk
Maar Pipes is te veel een kwebbelaar en een ijdeltuit, om een echteIsraelische agent te zijn. Daarom pakt hij op vraag van de Nederlandsepers triomfantelijk uit, over het bedrag van zes cijfers, dat hij in deVS (en elders?) heeft laten inzamelen voor de verdediging van Wilders.Wilders ontvangt dat geld op naam van zijn partij-stichting, waarvanhij opzettelijk de doelstelling heeft laten uitbreiden met "legaleverdediging". Niemand kan echter
controleren, waaraan dat geld wordtbesteed. Waarschijnlijk komen die xc3xa9xc3xa9n of meer miljoenen dollars ook tengoede aan andere uitgaven.
Waarom kan het Pipes niet schelen, dat de intentie van de meestegeldgevers ("verdediging van een onterecht beschuldigd slachtoffer vanislamitische bedreigingen") niet wordt gerespecteerd? Het heeft er alleschijn van, dat Pipes via Wilders wil aantonen, dat het voor Israxc3xablischuiterst rechts mogelijk is, om Europa achter een "definitieveoplossing" (ik kan niet helpen dat dat aan "Endlxc3xb6sung" doet denken) vande aanwezigheid van Palestijnen in Groot-Israxc3xabl. Als ik het heb overIsraxc3xablisch uiterst rechts, dan bedoel ik hier de politici die openlijkbepleiten, dat de Palestijnen in Israxc3xabl, inclusief Gaza, de Westbank,etc. dienen te worden uitgewezen, c.q. verdreven, naar andere Arabischelanden, "waar immers nog genoeg plaats is".

Pipes vindt, dat de Palestijnen maar naar Jordanixc3xab verdreven moeten worden
Pipes verdedigt een dergelijk optreden sinds jaar en dag. Het is nietde officixc3xable Israxc3xablische politiek, noch de mening van de meerderheidvan de Israxc3xablische burgers, maar met de nieuwe Netanyahu-regering, zouhet misschien wel officieel kunnen worden, als er een aanleiding zoukunnen worden gevonden in zoiets als 9/11 (al uitgebuit, om detweestaten-oplossing van Oslo te torpederen). Vooralsnog schrikken deIsraxc3xablische politici ervoor terug, om dit doel officieel teproclameren. Ze weten dat het noch in de VS, noch in Europa ondersteundzou worden. Wat ze wel doen, is de mogelijkheid openhouden, doordefinitieve twee-staten-oplossingen te saboteren en aan de Palestijnenhet leven zo moeilijk mogelijk te maken.

Er is geen serieus te nemen politicus in de VS, noch in Europa, die pleit voor massale deportatie van Palestijnen naar, bij voorbeeld, Jordanixc3xab.
Tot juni 2009.
Toen verklaarde de door velen erg serieus genomen politicus, diezichzelf als waarschijnlijk toekomstige premier van Nederlandvoorstelt, Geert Wilders, in Kopenhagen, als tussendoortje in eentelevisie-interview, dat "de Palestijnen al een land hebben. Het heet:Jordanixc3xab."

Het is niet voor niets, dat Wilders die uitspraak deed in eenEngelstalig interview in het buitenland. Bij het begrotingsdebatBuitenlandse Zaken in het Nederlandse parlement, herfst 2009, bleef dePVV oorverdovend stil over dit onderwerp. Geen motie om ministerVerhagen op te dragen, dit prachtige idee in te brengen in de EuropeseUnie, de NATO of bij de Amerikaanse regering. Zelfs geen schriftelijkeKamervragen.

Wilders’ uitspraak illustreert het gevaar van een "partij"-leidingdie ongecontroleerd haar gang kan gaan, in functie van wat haarsponsors willen
Wat Wilders in Kopenhagen zei, is dan ook geen PVV-politiek. De grotemeerderheid van Wilders’ aanhangers, zou, desgevraagd, een dergelijke"Endlxc3xb6sung" voor de Palestijnen beslist afwijzen, daarvan ben ikovertuigd. Trouwens, Wilders houdt niet op, te beweren, dat hij alleeniets tegen Moslims heeft, pardon, tegen de Islam. Maar dat hij palstaat voor de joods-christelijke cultuur. Hoe moet dat dan straks metde 30% christelijke Palestijnen? Het christendom is ononderbrokenaanwezig geweest in Jeruzalem en in andere delen van Palestina. Er isdaar meer joods-christelijke cultuur dan, bij voorbeeld, in Venlo. Endat sinds meer dan twintig eeuwen. Hoe kan Wilders het maken, om zichhuilerig solidair te verklaren met christelijke minderheden in Irak, inEgypte en in Turkije, maar NIET met dezelfde christelijke minderhedenin Palestina en in Libanon, als Israxc3xabl het land bombardeert? Is hetsoms, omdat die "besmet" zouden zijn met de Islam?

Niemand heeft bij mijn weten eens aan Wilders gevraagd, om dat eens uit te leggen.Indien stevig ondervraagd, zou wel eens kunnen blijken, dat Wildersniet zozeer iets heeft tegen de Islam als "ideologie", maar eigenlijkheel gewoon tegen vreemdelingen in het algemeen. En de Koran is de stok om de hond te slaan.

Terug naar de Wilders-Pipes connection. Ik twijfel er geenmoment aan, dat Wilders (helaas) zelf van mening is, dat de Palestijnenen bloc verjaagd zouden moeten worden. Christenen, ongelovigen,soennieten, shiiten, maronieten, enzovoort. In Nederland zelf kan hijdat echter moeilijk in overeenstemming brengen met z’n centralestelling, dat het hem alleen om de Koran en de sharia gaat. Daarom dehejira naar Kopenhagen.

Resultaat: Geldgever Pipes tevreden en geen problemen in Nederland.

Tot op heden, hoop ik.

Kom, Kamerleden en leden van het Europees Parlement! Aan het werk!
Wilders kan zich buiten de volksvertegenwoordiging onttrekken aan elkeserieuze discussie. Maar niet binnen de muren ervan. Hetzelfde geldtvoor zijn onderknuppels aldaar.
Het is geen minachting van de Wilders-stemmers, om aan te tonen, datdiens kretologie neerkomt op Volksverlakkerij. En dat hij daarvoorVoorschotten ontvangt uit de portemonnee van buitenlanders die geenbelang hebben bij oplossing van de problemen met minderheden inNederland, maar die uitsluitend hun eigen belang op het oog hebben. En,die er naar mijn indruk, in slagen, aan Wilders gedragingen op teleggen, die niets te maken hebben met de meningen van zijn achterban.

PVV: Privxc3xa9-club die leeft van Voorschotten op Volksverlakkerij.

Bron: De Lage Landen en met toestemming van Huib Riethof ook op het Allochtonenweblog geplaatst. Riethof, woonachtig in Belgie, zal dit artikel ook in het Engels, Frans en Duits publiceren.
Foto: Pipes en Wilders. Bron: Loonwatch.com.

Meer over wilders/pvv hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, wilders pvv. Bookmark the permalink.

4 Responses to "PVV wordt op dezelfde manier gefinancierd als Al-Qaeda"

 1. tamso says:

  men weet niet eens dat het een VVD telg is wat opkomt voor de rijkere.
  Toch stemmen massaal tokkie’s die net hun hoofd boven water kunnen houden op zo een volksmenger.
  De verrassing komt wel als de islam er niet meer is.
  Dan zijn ze zelf aan de buurt.

  Wat betreft de inmenging van zionisten in de amerikaanse politiek.
  Het is net eender.

  http://www.biblebelievers.org.au/obamalist.htm

  Alle belangrijke posten zijn ingedeeld door israel lovers en zionisten.

  je ken hoog of laag roepen,maar het zionisme met hun meester het bankwezen,economie en industrie rules.
  En alle leiders “kuche,kuche” volgen de zionisten lijn om carriere te maken.
  Spreek je hen tegen dat het uit,over,finito is voor je carriere.

  Het westen is een bananenstaat.
  Schijnheilige hypocriete cristenen die iets volgen wat ze zelf naar de afgrond zal brengen.
  Voor hen die eigenlijk maar wat meehobbelen en er niet echt bijhoren raad ik aan om eens
  naar the real hystorie te kijken.
  Het probleem of problemen zijn door die elite bende veroorzaakt,wat ze schijnbaar aan het steunen zijn.
  Maar ja als je elke dag je nieuws uit de krant haalt en via de tv verneemt,je niet anders weet.
  Goebbels zou jaloers zijn van de techniek vandaag de dag.

 2. HF says:

  DIT STUK VERTELT DE WAARHEID MENSEN!! ZIE HET NIET ALS ONZIN!! WEES NIET BLIND VOOR DE LEUGENS DIE JULLIE WORDT VERTELT IN DE MEDIA!!!

 3. Eelco Verton says:

  Ik vind dit een mooi stuk. Helder geschreven, veel achtergrondinformatie.

  Jammer van de reactie van Tamso die zich diametraal tegenover Wilders lijkt te plaatsen met soortgelijke argumenten.

 4. Truth Hurts says:

  HF: ik geloof liever in de leugens van de media, dan in de leugens van de Islam.

  @Tamso: op punten geef ik je gelijk, behalve over de mate van inmenging van het ‘Zionisme’ in de wereldpolitiek:
  Als dat werkelijk het geval was geweest of zou zijn, hadden we geen sociaal-correcte Islamapolegetische cultuur gehad zoals die nu geldt.

  Sterker nog, dan was het in Antwerpen nooit voorgekomen dat Indixc3xabrs er nu het overgrote van de diamanthandel in handen hebben, de Joden van de monopolietroon gestoten hebbend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s