Wilders op weg naar de rechter. Het is erop of eronder.

IntegratieGeert Wilders moet 20 januari 2010 voor het Amsterdamse Gerechtshof verschijnen, omdat hij door een groot aantal Nederlanders en Nederlandse organisaties beschuldigd is van haatzaaien. Het had maar een haartje gescheeld, of het was helemaal niet tot dit – al te lang uitgebleven – proces gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de klachten afwijzen, maar de Rechter heeft bepaald, dat het OM zijn werk moet doen. Nu ligt er dus een aanklacht, met burgerlijke partijstelling van de klagers. Een artikel van Huib Riethof.

Ook het grootste deel van de politiek (met eerbare uitzondering van D’66 en Groen-Links) wilde (en wil) eigenlijk helemaal niet dat dit proces plaatsvindt. Men is bang, dat Wilders nog meer publiciteit krijgt voor zijn idiote ideexc3xabn. Ja, Wilders zal veel aandacht krijgen. Hij zal er een show van proberen te maken, onder anderen door het als getuige oproepen van de verachtelijke Theo-Van-Gogh-moordenaar, de Amsterdamse ex-scholier met uitzinnige plannen, Mohammed Bouyeri, die terecht levenslang in het gevang zit. Wilders weet, waar zijn objectieve bondgenoten zitten.
Het CDA en de VVD (als ik goed ben gexc3xafnformeerd) sluiten op dit moment niet uit, dat ze met Wilders’ US-Israeli gefinancierde lobby-firma die zich "partij" noemt, ooit zouden willen regeren. Dat is het oude, al in 2002 met de LPF opgevoerde spelletje. Handig, om het hele Nederlandse centrum-linkse spectrum van de macht uit te sluiten! Balkenende presteerde dit al eerder via een "achterkamertjes-niet-aanvals-overeenkomst" met Pim Fortuyn in 2001/02.

Maar dat helaas aan de heer Wilders een rechtbank-forum moet worden toegestaan, is nu juist de schuld van de Nederlandse politieke elite, een groot deel van de PvdA incluis. Immers, men is als grijze muizen weggevlucht in de "Linkse Schuilkerken", toen een groot deel van het volk begon te steigeren tegen de onsociale en bureaucratische ideexc3xabn die in de eindfase van de paarse Kok-regeringen hoogtij vierden. "Laat de bui maar overwaaien" en: "Pas je maar een beetje aan aan het racistische discours", en: "Straks, als blijkt dat Wilders er een puinhoop van maakt, komen we vanzelf weer terug": "Vooral geen golven maken!", zoals de drenkeling zei, toen hij tot z’n nek in de stront zat. De Weimar-republiek in 1932.

Een beetje meer "Zivilcourage" in de politiek, had al veel geholpen:

De kamervoorzitter kan idiote kamervragen tegenhouden, als de meerderheid van de Kamer dat ook vindt.
De kieswet impliceert, dat eenmansondernemingen, zoals de PVV, zich helemaal niet in de verkiezingen mogen mengen.
In alle beschaafde Europese landen is partijfinanciering aan controle onderworpen. Niet in Nederland: Pim Fortuyn werd al in de tang genomen door de vastgoedmaffia, en zijn LPF nadien nog meer. Verdonk is daarvan een volgend voorbeeld.
Het taboe op vergelijking met de opkomst van het fascisme, hoe begrijpelijk ook, houdt niet in, dat men maar stil moet blijven zitten, als Wilders gaat pleiten voor Neurenberger discriminatie-wetten en etnische cleaning van Europa. Er is een grens.

Maar men liet Wilders en zijn ondergeschikten rustig de meest idioteen hetzerige vragen stellen. Er werd niets gedaan om de kieswet tepreciseren in de zin dat alleen democratisch georganiseerdeinstellingen aan verkiezingen mogen deelnemen. De financiering vanWilders’ stichting en zijn ledenloze (!) PVV vindt grotendeels plaatsvanuit semi-officixc3xable stichtingen in de USA, erfenissen uit hetBush-tijdperk. In geen enkel beschaafd Europees land is zoietsmogelijk. Trouwens, ook in de USA zelf niet.

De kunstmatig opgeroepen onveiligheids-hysterie is onvoldoende bestreden: begrip en uitleg hadden veel kunnen voorkomen.

De moderne rechtse populisten denken eenvoudige omweggetjes uit, omonder de dekmantel van principes als vrijheid van meningsuiting,gelijkheid van alle mensen voor de wet en verbod op etnische-,religieuze- en geslachts-discriminatie, het omgekeerde daarvan na testreven.

Immers, als je ervan uitgaat, dat iemand die in een Islamitisch landgeboren is, of een of meer moslim-voorvaderen heeft, per definitie een(potentixc3xable) terrorist is, aangezien de Islam onveranderlijk enerfelijk belast zou zijn met een criminele instelling, dan kun jemensen met een moslim-achtergrond ontmenselijken, dus uitsluiten van dewetten en rechten van de "beschaafde" wereld. Natuurlijk zal Wildersnooit zeggen, dat Moslims een "verdoemd ras" zijn. Dat is al te gortig.Maar via de omweg van de "duivelse" Islam, lukt dat hem toch.

Door te zeggen, dat de Islam geen godsdienst, maar een "gewelddadigeideologie" zou zijn, ontkomt hij aan het verbod op religieuzediscriminatie.

Door te beweren, dat sommige achterlijke gebruiken in sommigemoslimkringen ten aanzien van de vrouw, inherent zouden zijn aan deIslam, kan hij zelfs voor de Bxc3xbchne als verlichte emancipator optreden.Totdat hij een door een Afghaanse maffioso verkrachte niet-moslimategenkomt en haar verwijt, dat ze zich aan de vijand zou hebbenovergegeven. Ooit noemde men dat "rassenschande". En symbolisch voerdeWilders een karakter-eermoord op haar uit, in de Tweede Kamer!

In de Tweede Kamer. Daar had een meerderheid al lang geleden zelfeen einde moeten maken aan Wilders’ misbruik van de democratie. Nuwordt het tersluiks aan de rechter overgelaten. Maar het is devolksvertegenwoordiging zelf, die de wetten maakt en die hoort te wakenover de democratie. Een meerderheid van Pontius-Pilatussen kruipt inalle hoeken weg, om maar geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen.
En ja, het valt niet mee, om aan de achterban de boodschap over te brengen:

dat de staat niet kan zorgen voor absolute veiligheid,
dat het nodig is, om aan Europa mee te doen, juist voor meer veiligheid,
dathet samenleven met immigranten en hun kinderen problemen geeft voor deoorspronkelijke bewoners, maar dat de oplossing NIET kan zijn, om deimmigranten maar weg te sturen, of te koeioneren,
dat "zeggen wat jedenkt", ook inhoudt, dat je eerst moet denken, voordat je wat zegt endat het denken daarna nooit ophoudt, als je luistert naar wat anderenzeggen, na te hebben nagedacht.
Nee, daar word je niet onmiddellijkpopulair mee. En je vindt het ook nergens terug in de management-boekendie de bijbels van van de wereldvreemde angsthazen zijn, die voor eente groot deel de Kamerfracties bevolken. Maar op den duur zul je ertoch mee winnen. Want de mensen zijn echt niet dom. Veel van deWilders-aanhangers zullen opgelucht zijn, als ze eindelijk iemandhoren, die zegt, niet wat de mensen graag zouden willen horen, maarwaar het echt op staat. Zonder illusies. Ze zullen hun stem niet meervergooien aan een provocateur.

Voorlopig is het echter nog zo, dat de halve natie van zijn stoelvalt, als een hoge politiefunctionaris in het christelijke NederlandsDagblad komt verklaren, dat een eventueel lokaal aan de macht komen vanPVV-huurlingen "politiefunctionarissen voor ethische dilemma’s" zalkunnen plaatsen. Dilemma’s die vergelijkbaar zijn met die waarNederlandse politiemensen voor stonden tijdens de Duitse bezetting.

Zoals bekend, bleek de Nederlandse politie in die jaren niet heelerg goed voorbereid op die dilemma’s. Maar al te veel functionarissendeden braaf, of zelfs actief, aan de jodenvervolging mee. Nederland kanbogen op de hoogste mate van "Endlxc3xb6sung" van alle westeuropese landen:85% van de Joodse bevolking de dato 1940, was in 1945 uitgemoord.Zonder de Nederlandse politie was dat onmogelijk geweest.

Een bezinning op dergelijke feiten kan beslist geen kwaad. En het isnogal actueel. Zouden Nederlandse politiemense
n bij voorbeeld moetenmeewerken aan een plaatselijke actie zoals die van een Lega-Nordgemeentebestuur in Italixc3xab, "Witte Kerst" geheten, die beoogde omgoedschiks dan wel kwaadschiks, zo veel mogelijk niet-witte bewonersuit de std te verdrijven voor de datum van 25 december 2009? Er is tochniet zo veel voorstellingsvermogen voor nodig, om te zien, dat de PVV,als ze bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag of Almereaan de macht komt, ook dergelijke plannetjes zal maken en trachten omdie door de politieregio te laten uitvoeren?

Wat is er met de democratische verkozenen in Nederland aan de hand,dat we rechters, theologie-professoren en politiecommissarissen dekastanjes uit het vuur laten halen?

Weliswaar groeit in Nederland en ook in het buitenland het besef,dat de PVV een grens overschreden heeft. Maar er zijn nog veelkrachten, die denken te kunnen profiteren van anti-islam haatzaaierijin Europa. Korte-termijn politici in Israel hopen zo hunapartheidspolitiek jegens de Palestijnen (en alle Arabieren, ook deChristelijke-) te kunnen voortzetten. Amerikaanse suprematisten zienhun "collapse of Europe" bevestigd. De eens zo stille theocraten van deSGP denken een bondgenoot te hebben gevonden. Het CDA kijkt de kat uitde boom.
Maar nu Wilders pleit voor discriminerende wetten naarhet Neurenberger model (Moslims als Untermenschen, Florida) en eenEndlxc3xb6sung voorspiegelt waarbij miljoenen Moslims uit Europa zoudenmoeten worden gedeporteerd (Kopenhagen, 2009), geldt voor mij, dat ergeen andere oplossing meer is, dan een radicale bestrijding met alledemocratische middelen, openlijk en desnoods alleen, zonder angst voorintimidatie en bedreigingen door de dolgeworden "judeo-christelijkecultuurdragers".

Om te beginnen, alles ervoor doen dat Wilders straks door de rechterop z’n plaats wordt gezet. Niet de kat uit de boom kijken! En als datniet lukt: Jammer. Maar de strijd gaat door!

Deze blog van Huib Riethof is eerder verschenen op zijn weblog De Lage landen bij de zee, meningen van een Brusselse expat en met zijn toestemming op het Allochtonenweblog geplaatst. Cartoon, overgenomen van  Adriaan Soeterbroek. Volg Adriaan via Twitter.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

18 Responses to Wilders op weg naar de rechter. Het is erop of eronder.

 1. Peter says:

  Een geweldig stuk dat goed weergeeft dat niet “de Islam” maar Wilders verantwoordelijk is voor alle ellende op de wereld, of heb ik het allemaal niet goed begrepen?
  Er staan wel passages in die niet zijn onderbouwd, dat is natuurlijk erg jammer.

 2. Michael Jacobs says:

  Volgens de Grote Leider Allah (‘De god’) bestaat de wereld uit Moslims en niet-Moslims. Wie de Koran leest begrijpt: Moslims zijn goed, niet-Moslims zijn slecht. Moslims moeten tegen de niet-Moslims strijden en al hun landen veroveren… want die behoren toe aan de Grote Leider. Allah (‘De god’) heeft gxc3xa9xc3xa9n kinderen, de kloof tussen hem en de mensen is onoverbrugbaar groot en zijn woord voor altijd geldig. Al deze tirannieke onzin, plus de naam Islam (‘Onderwerping’) doet toch werkelijk xc3xa9xc3xa9rder denken aan een ideologie of staatsbestel (Nazi-Duitsland, Noord-Korea) dan aan een religie van barmhartigheid, liefde, sociale gerechtigheid en troost. Als je dan nog leest dat Allah (‘De god’) de niet-Moslims haat, en tevens opdracht geeft om zoveel mogelijk van hen te doden, dan snap je ineens het motief der ‘terroristen’. Er staat intussen een legertje van zo’n 90 miljoen Moslims klaar (7% van alle Moslims) om alle nog vrije landen voor Allah (‘De god’) te veroveren. Slaap lekker!

 3. 2Crazy2bTrue says:

  Landverrader!

 4. nol says:

  U draait door als u het westen schuldig verklaart en de islam-terrorist verdedigt.

 5. Jaan says:

  Goed zo, Wilders snijdt clito’s van vrouwen af, Wilders maakt van prachtige volbloed mannen een stel voorhuidsloze stinkende rukkers. Wilders ligt 5 keerr per dag met zijn kont omhoog naar een door een jonge meisjes liefhebbende geitenhoeder te aanbidden. Gelukkig ziet U al de grote voordelen van de islam, woont U ook in Gouda of Culemborg of heeft Wilders er daar teveel rotzooi van gemaakt. Heil Islam, alles de schuld van Wilders.

 6. Leo P. says:

  Gelukkig is het voor Wilders een Win-Win situatie.
  Als de de rechter hem veroordeelt zal zijn aanhang (terecht) nog veel meer toenemen.
  Als de rechter hem vrijspreekt is dat een bevestiging van zijn denkbeelden en zal zijn aanhang ook toenemen. Nederlanders die hem veroordelen zouden Het Vrije Volk moeten lezen!

 7. hans says:

  90 miljoens moslims klaar om de vrije wereld te veroveren?
  Nogal een overdreven stelling. Staan die legers al aan de grenzen van Europa? Waar zijn al die terroristen? Zelfs in de VS geloven ze niet in dergelijke onzin.

  Ht merendeel van de moslims, in islamitische landen, wil gewoon met rust gelaten worden. Zij willen hun land zelf inrichten en besturen, ipv steeds weer dat het Westen tussenbeide komt.

  En ja, hun culturele opvattingen moge in onze ogen verwerpelijk zijn. Andersom geldt dat ook.
  Het westen moet eens ophouden andere landen steeds maar haar cultuur op te dringen.

  Soevereiniteit noemen we dat.Iets wat door het Westen gepredikt wordt, maar nooit eerbiedigd. Kijk naar het palestijnse volk dat met medeweten en goedkeuring van het westen, compleet van zijn land beroofd is.[Het joodse volk komt oorspronkelijk niet uit palestina, maar het afrika]

  jarenlang heeft het westen, andere landen uitgebuit en onderdrukt. Dictators gesteund en oorlogen gestuurd. Vind je het gek dat die volkeren nu zo massaal zich tegen het westen keren.

  Irak oorlog was ongeprovoceerd en gebaseerd op leugens. Afghanistan: ze zien ons liever vandaag dan morgen vertrekken.

  Maarja, olie he….en strategische pijpleidingen, militaire controle. Dat vind het Westen belangrijker.

  Geloof me: Als we nu eens werkelijk de soevereiniteit van andere volkeren erkennen, incluis het palestijnse, dan is het met het terrorisme snel gedaan.

  ps: een belangrijke reden waarom de VS op duurzame, eigen energiebronnen inzet[bush was er ook al mee begonnen] Onafhankelijk worden van het M-O. Daarmee daalt het belang van die regio en wordt het vanzelf rustiger.

  Dus Michael Jacobs;Slaap rustig verder

 8. Mike P. says:

  Bedoeld voor iedereen die nog steeds niet doorheeft waar het om gaat:
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=10232

 9. Sjaak says:

  Mijn God, er staat een linkje op het Vrije Volk (PVV fansite) naar het Allochtonenweblog, zie je meteen een tragisch verval in het niveau van de reacties.
  Wat een slap geouwehoer…

 10. Huib says:

  – Het artikel zegt niet dat Wilders de schuld van alles is. De nadruk ligt juist op het feit dat *andere* politici hem z’n gang maar laten gaan. Nu moet de rechter, de politiefunctionaris, enz. de kastanjes uit het vuur halen.
  – Onderbouwing ontbreekt inderdaad hier en daar. Persoonlijk, vind ik dat ik wat betreft de Neurenberger wetten had moeten verlinken naar mijn artikel van 2 januari 2010: “nagekomen bericht: Wilders pleitte in Florida voor Neurenberger wetten. Hierbij dan alsnog: http://huibslog.huibs.net/journal/2010/1/2/nagekomen-bericht-wilders-pleitte-in-florida-voor-neurenberg.html

 11. O. den Beste says:

  Slap geouwehoer, Sjaak? Ben jij d’r soms ook zo een die gelijk racisme begint te kraaien zodra het over glasheldere feiten gaat?
  http://tinyurl.com/yjbrhm9

 12. Sjaak says:

  @O. den Besten. Nee, ik neem zelden het woord racisme in de mond. Mijn probleem met sites als HVV is dat ze juist zo weinig feitelijk zijn (ook kan ik weinig feitelijks aan het artikel in uw link ontdekken) en rucksichtlos hele bevolkingsgroepen wegzetten. Ik heb ook geen enkele moeite met forse kritiek op orthodoxe of extremistische stromingen binnen de islam, maar wel met de fundamentalistische wijze waarop extremisten (moslimextremisten en moslimfobe extremisten) de islam presenteren als een monolitisch blok. Zet 5 moslims bij elkaar en je hoort 4, soms totaal verschillende, opvattingen over de ‘islam’.

 13. Michael Jacobs says:

  @ Sjaak: Je schrijft dat men de Islam niet nader definixc3xabren kan. Volgens mij is dat onzin. Wie onverschillig is, of naxc3xafef, gelooft dat de Islam ondanks zijn verdacht merkwaardige naam (‘onderwerping’) een gewone religie is, dus vol goede bedoelingen. Ik dacht dat zelf vroeger ook. Maar later begreep ik dat de Islam functioneert als een fanatieke sekte die wel het toetreden voor nieuwe leden mogelijk maakt, maar niet het uittreden, want daarop staat de doodstraf. Dat is volgens mij geen religie, maar een gevaarlijke club die in Nederland verboden zou moeten worden.

 14. Sjaak says:

  @michael ik zit wekelijks in de kroeg met verschillende vrienden en vriendinnen die ooit als moslim zijn opgegroeid. Ze gaan nooit naar de moskee,doen niet aan de ramadan, geloven niet in Allah en drinken minstens evenveel alcohol als ik. Een andere vriend is opgegroeid als aleviet, die gaan sowieso niet naar de moskee, doen niet aan ramadan en drinken alcohol. Geen van allen is bang dat ze de doodstraf zullen krijgen. Kun jij me een aantal voorbeelden geven van ex-moslims in Nederland die wel de doodstraf hebben gekregen?
  Misschien moet je ook eens met moslims gaan praten in plaats van die horrorverhalen op HVV te geloven.

 15. Michael Jacobs says:

  @ sjaak. Bedankt voor de tip. Van jouw Moslims hebben we duidelijk niets te vrezen. Van de xc3¡ndere Moslims, die in uniform (hoofddoekjes, soepjurken) door onze straten marcheren, wel. Hun aantal groeit sterker dan dat van jouw bier-drinkende vrienden. Hun leiders beroepen zich op de Koran als hun partij-programma en zij willen Sharia voor ons allen – ook voor jouw vrienden – invoeren. Zij haten Nederland en wensen heel Europa omver te werpen. Wie daarvoor waarschuwt zou moeten worden geprezen, niet vervolgd!

 16. Sjaak says:

  @Michael ik zou graag eens marcherende moslima’s met hoofddoek zien, lijkt me grappig. Ik zie ze alleen maar op scholen, in winkels en op straat.
  Ik heb ook de indruk dat het aantal hoofddoeken toeneemt. Daar ben ik geen fan van, maar het aantal bierdrinkende (ex-)moslims neemt ook toe. Ik weet niet welke groep sneller groeit. Jij blijkbaar wel, heb je cijfers?
  De moslims die ik ken hangen ongeveer 40 varianten van de islam aan. Ik ken er welgeteld 1 die de sharia ingevoerd zou willen hebben, de rest vind de Nederlandse wetgeving al aardig conform hun visie op inrichting van een samenleving. Kun je me trouwens meer dan 2 landen noemen (Iran en Saoudie-Arabie) waar de sharia volledig is ingevoerd?
  Wat mij betreft mag ieder zeggen wat ie wil, daar moet je geen rechter bij halen, maar mogen mensen zich ook gekwetst voelen. Het is hun recht wel de hulp van de rechter in te roepen. En wie discrimineert overtreedt de Nederlandse wet en mag worden vervolgd.

 17. Michael Jacobs says:

  @ Sjaak: Bedankt voor de info. In geen enkele echte religie wordt bij belediging van God of bij afvalligheid de doodstraf toegepast. Wel bij de Islam. Eerst was hier de rituele moord op TvG, en nu poogt men zelfs om kritiek op de Islam officieel via de rechter te laten verbieden. Dit alles bevestigt het vermoeden dat de Islam een onfris (totalitair) systeem is, het tegendeel dus van een godsdienst vol goede bedoelingen. Het is niet makkelijk om een heel systeem of een manier van denken onschadelijk te maken, maar daar gaat het wel om als onze vrijheid ons tenminste lief is. Islamitische landen als Iran en Saoedi-Arabixc3xab corrumperen en manipuleren ons land en onze regering al decennia lang met hun geld en met hun olie. Samen met hun hulptroepen proberen zij onze democratie, de hoeksteen van onze vrijheid, te verzwakken. We moeten daar bedacht op zijn, zelfs als het anders uitpakt.

 18. Mike P. says:

  Hoog tijd voor de komische noot, als het ware. En nu allemaal meezingen, hxc3xa8!
  http://tinyurl.com/yjqtlx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s