Zwitsers minarettenverbod is nieuwe stap richting racistische vergiftiging (Astrid Essed)

Racisme3 Het Zwitsers minarettenverbod is niet alleen een discriminerende maatregel en in strijd met de godsdienstvrijheid, maar ook een nieuwe stap richting een verdergaande racistische vergiftiging van het politiek-maatschappelijke klimaat in Europa. Een zeer verontrustende ontwikkeling, die met name is ingezet sinds 11-9-2001. dat betoogt Astrid Essed in onderstaand artikel.
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

ARTIKEL 2, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;

ARTIKEL 18, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut

 
ARTIKEL 14, EVRM [EUROPEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN

Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm
Geachte Redactie en lezers,

Het is een gevaarlijk teken aan de wand, dat ondanks de oproepen van zowel de Zwitserse regering, islamitische, christelijke en joodse leiders, toch de meerderheid van de Zwitserse bevolking tegen de bouw van nieuwe minaretten heeft gestemd.

Niet  verwonderlijk is het, dat de politieke evenknie van de populistisch-racistische Zwitserse Volkspartij [1], de PVV, bij monde van haar voorman, de heer Wilders, Zwitserland heeft gefeliciteerd ”met de prachtige uitslag” van het referendum [2]

IN STRIJD MET RELIGIEVRIJHEID EN DISCRIMINEREND

Het is evident
Dit verbod op de bouw van minaretten is niet alleen in strijd met in internationale, Europese Verdragen en nationale Grondwetten opgenomen vrijheid van religie, BOVENDIEN is het ook discriminerend, aangezien deze maatregel slechts islamitische gebedshuizen geldt en geen christelijke, Joodse of andere [waarvan ik overigens ook tegenstander zou zijn]

CRIMINALISERING ISLAM

Duidelijk is, dat deze maatregel criminaliserend is tav de Islam in het byzonder en moslims in het algemeen, niet alleen vanwege de aantasting van hun religieuze rechten, maar ook vanwege de ongenuanceerde en onterechte associatie tussen Islam en extremisme

Ten overvloede:

Evenals christendom en Jodendom is de Islam een religie van de God van Liefde en naastenliefde, die evenals christendom en Jodendom bestaat uit een zeer rijke schakering aan stromingen [varierend van streng orthodox tot liberaal]

Gebruik secu misbruik van religie voor eigen politieke doelen, waarbij sprake is van terrorisme of extremisme [3], komt bij alle religies voor
Voorbeelden zijn aanslagen van Amerikaanse ”christen” fundamentalisten op abortusklinieken en de terreur van Israelische kolonisten tegen de bezette Palestijnse burgerbevolking [4]

Genoemd extremisme heeft echter niets met welke religie van doen, maar is mensenwerk

CRIMINALISERING MOSLIMS IN HET ALGEMEEN

Terugkomend op de minaretverbodfanaten [[Zwitserse Volkspartij en co] worden met een dergelijke verwijzing naar extremisme ten onrechte 400.000 Zwitserse moslims gecriminaliseerd, aangezien echte of vermeende ”extremisten” een zeer kleine groep bedraagt

TWEEDELING SAMENLEVING

Een andere gevaarlijke kant van dit minarettenverbod is een ontstane splijtzwam in de samenleving tussen moslims enerzijds en autochtone Zwitsers anderszijds
Dit leidt tot verder wantrouwen en animositeit, hetgeen in strijd is met een vreedzaam samenleven en wederzijds respect

RACISTISCHE STORM OVER EUROPA
HEDEN EN VERLEDEN

SINDS 11-9-2001 TOEGENOMEN VIJANDIG KLIMAAT JEGENS MOSLIMS, ”ALLOCHTONEN” EN VLUCHTELINGEN

Het is duidelijk, dat dit minarettenverbod niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een sinds 11-9-2001 steeds meer groeiend vijandig klimaat tegenover allochtonen in het algemeen, moslims in het byzonder en vluchtelingen en asielzoekers

De generaliserende associatie van allochtonen [met name Marokkanen] met criminaliteit wordt steeds openlijker en schaamtelozer gemaakt, waarbij de ogen wordt gesloten voor de oorzaken achter het verschijnsel criminaliteit en de ook bij autochtone jongeren voorkomende criminaliteit

Er wordt steeds openlijker gesuggereerd, dat allochtonen ”profiteren” in de Europese samenlevingen [5], zonder oog voor de miljoenen hardwerkende allochtonen, zonder wie bepaalde sectoren in de Europese economie niet eens zouden kunnen draaien!

Mensen, die gedwongen waren, huis en haard te verlaten vanwege vervolging [6], oorlog [7] of armoede [8], worden in Europa gecriminaliseerd, door hen als ”gelukzoekers” te bestempelen, ”gedetineerd” [9] onder vaak slechte detentieomstandigheden, of uitgezet naar onveilige landen [Afghanistan, Irak, Somalie etc]

Onlangs is zelfs in Italie door de populistisch-rechtse burgemeester van het dorp Coccaglio een campagne ”Witte Kerst” gestart, om ”alle illegalen uit Italiaanse dorpjes te verwijderen voor Kerstmis [10]

En dan heb ik nog niet eens genoemd het toenemend geweld tegen allochtonen, zowel door politieoptreden als racistisch georienteerde organisaties en individuen [11]

DISCRIMINERENDE MAATREGELEN

Overigens staat het Zwitserse minarettenverbod qua officiele maatregelen niet op zichzelf

Zo is er in Duitsland sprake van een ”hoofddoekenverbod” en is onlangs in Belgie een maatregel van kracht gegaan, waarbij de hoofddoeken worden verboden op alle Vlaamse Openbare scholen van het Gemeenschapsonderwijs [12]

EPILOOG

Gevaarlijk duidelijk is, dat met de groei van populistisch-racistische partijen als de PVV, de Zwitserse Volkspartij en de Lega Nord [waarvan de illegalenverdrijvende Italiaanse burgemeester lid is], alsmede discriminerende maatregelen als hoofddoeken en minarettenverboden, Europa zich op glad ijs begeeft en gevaar van uitholling van de democratische rechtsstaat steeds groter wordt

Zonder historische vergelijkingen te willen maken, zijn er wel degelijk overeenkomsten tussen de opkomst van het anti-semitisme in de dertiger jaren van de vorige eeuw en de huidige anti Islam en anti-allochtonenhetze

De historische omstandigheden verschillen [gelukkig] uiteraard hemelsbreed, het beginnende proces echter van criminalisering en haatzaaierij dringt zich steeds in grotere mate op

Het wordt tijd, dat de Europese regeringen zich daarop bezinnen en de llering trekken uit een van de donkerste bladzijden van de Europese geschiedenis
Wanneer dat niet gebeurt, wordt er een nieuw, duister hoofdstuk bijgeschreven, met alle humanitaire gevolgen voor zowel allochtonen als autochtonen

Astrid Essed

NOTEN EN COMMENTAREN:

COMMENTAAR AMNESTY INTERNATIONAL OP MINARETTENVERBOD

AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND [www.amnesty.nl]
”ZWITSER
LAND STEMT TEGEN RELIGIEUZE VRIJHEID”
29 NOVEMBER 2009

AMNESTY INTERNATIONAL [www.amnesty.org]

PUBLIC STATEMENT’

21 OCTOBER 2009

”Switzerland: Banning the construction of minarets would violate international human rights law.’

NOTEN:
[1]

VOLKSKRANT
21 OCTOBER 2007
”ZWITSERSE VOLKSPARTIJ WINT FORS BIJ VERKIEZINGEN”

”De SVP pleit al jaren voor een xe2x80x98buitenlanderstopxe2x80x99, maar riep de afgelopen maanden steeds luider op tot een hardere koers tegen criminele immigranten. Opzien baarde een verkiezingsaffiche waarop drie witte schapen een zwart schaap van de Zwitserse vlag trappen. Tegenstanders beschuldigen de regeringspartij, die nu al de grootste fractie in de Nationalrat vormt, van racisme en islamofobie.”

[2]

NU.NL
ZWITSERS VOOR MINARETVERBOD
30-11-2009

UITPERS APRIL 2007
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
UITPERS JULI-AUGUSTUS 2009
PVV OVERWINNING EUROPESE VERKIEZINGEN/TEKEN AAN DE WAND
ASTRID ESSED
[3]

Van terrorisme is sprake, wanneer er militaire aanvallen op BURGERS of BURGERDOELEN plaatshebben, om een bepaalde politieke of ideologische zaak na te streven

Iedere aanval echter op een militair doel is volgens het Internationaal Recht gelegitimeerd, bijvoorbeeld tegen een bezettingsmacht zoals de Amerikaanse in Afghanistan, de Chinese in Tibet of de Israelische in de bezette gebieden
Dat onderscheid echter valt in met name de anti-terreurwetgeving van de [veelal bezettende] regeringen steeds meer weg
[4]

Kolonisten zijn bewoners van Israelisch-Joodse nederzettingen
Volgens het Internationaal Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907] zijn alle in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen illegaal

Kolonistenterreur:

”Over the years, settlers in the city [Hebron, toevoeging Astrid Essed] have routinely abused the city’s Palestinian residents, sometimes using extreme violence. Throughout the second intifada, settlers have committed physical assaults, including beatings, at times with clubs, stone throwing, and hurling of refuse, sand, water, chlorine, and empty bottles. ”

[5]
EKUDOS
ASTRID ESSED
PVV KOSTEN/BATEN ”ALLOCHTOON”
DISCRIMINATOIR, HAATZAAIEND EN IN STRIJD MET NEDERLANDSE EN INTERNATIONALE RECHTSREGELS
[6]

Vervolging is een erkende reden tot asiel

”Prohibition of expulsion or return ("refoulement")
1. No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”

Artikel 33, Vluchtelingenverdrag

[7]

Oorlogen, waaraan vaak het Westen debet is, zoals het militaire ingrijpen in Afghanistan en Irak
Een zeer groot aantal asielzoekers is afkomstig met name uit Afghanistan

[8]

Vaak veroorzaakt door zowel ongelijke economische machtsverhoudingen tussen het Westen en de Derde Wereld [zie ongelijke handelsverdragen], de Westerse [politieke of militaire of als combinatie] steun aan mensenrechtenschendende en repressieve regeringen in de Derde Wereld EN uiteraard de verantwoordelijkheid van betreffende Derde Wereld-regeringen zelf

[9]

Vluchtelingen en asielzoekers, die ”uitgeprocedeerd” zijn, worden alvorens uitgezet te worden, gedetineerd in vreemdelingendetentiecentra zoals Kamp Zeist, de Zaanse en Dordtse bajesboten en Rotterdam Zestienhoven
Niet alleen is dit onacceptabel, omdat zij geen strafbare feiten op hun geweten hebben, maar bovendien zijn de detentieomstandigheden doorgaans slechter dan in een reguliere Nederlandse gevangenis

Er zijn [in de meeste vreemdelingendetentiecentra] 4 tot 6 persoonscellen [type kleine ruimte], er is vrijwel geen recreatie, recht op arbeid ontbreekt, er is slechte toegang tot medische en psychische zorg.
Bovendien is er een vorm van administratieve detentie, aangezien mensen zonder tussenkomst van een rechter, tot 18 maanden gedetineerd zijn, maar nooit de exacte tijd krijgen meegedeeld

Worden zij vrijgelaten, omdat er geen kans is op uitzetting, dan maken zij geen enkele aanspraak op eerste levensbehoeften of medische voorzieningen en moeten maar op straat zien te overleven
En dat in een land, dat zich ”beschaafd” noemt en pretendeert, resp
ect te hebben voor mensenrechten
[10]

HET PAROOL
24-11-2009
”ALLE ILLEGALEN VOOR KERST ITALIAANSE DORPJES UIT”

MIJN OP HET FORUM GEPLAATSTE REACTIE
GEEN PLAATS IN DE HERBERG
Geachte Redactie en lezers,
Deze ”Witte Kerst” operatie is niet alleen inhumaan en discriminerend, maar past met zijn razziakarakter in de ”beste” tradities van diegenen, die het Kerstkind vervolgden en geen plaats gunden in de Herberg
Dergelijke ”schoonmaakoperaties” doen denken aan een van de donkerste bladzijden [naast de slavernij] uit de Europese geschiedenis
Toen werd gesproken van ”Judenrein”
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
[11]

a

ANNE FRANKSTICHTING

MONITOR RACISME EN EXTREEM RECHTS 2002

VIJFDE RAPPORTAGE
ANNE FRANKSTICHTING

ANNEX

MONITOR RACISME EN EXTREEM RECHTS, ZESDE RAPPORTAGE

ONTWIKKELINGEN NA DE MOORD OP VAN GOGH

b

POLITIEGEWELD IN SPANJE [GEVANGENEN IN HET ALGEMEEN] EN IN FRANKRIJK [RACISTISCH GEORIENTEERD]

SPAIN:
ADDING INSULT TO INJURY
POLICE IMPUNITY TWO YEARS ON

AMNESTY INTERNATIONAL
FRANCE:

”PUBLIC OUTRAGE
POLICE OFFICERS ABOVE THE LAW IN FRANCE”

POLICE ILL-TREATMENT IN FRANCE
HAKIM AJIMI
DEATH IN CUSTODY IN FRANCE
HIGHLIGHTS POLICE ABUSE ACCUSATIONS
[12]

DUITSLAND
HOOFDDOEKENVERBOD

State Restrictions on Religious Dress for Teachers Target Muslim Women
http://www.hrw.org/en/news/2009/02/26/germany-headscarf-bans-violate-rights

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

4 Responses to Zwitsers minarettenverbod is nieuwe stap richting racistische vergiftiging (Astrid Essed)

 1. Kafir Harby says:

  Ik wist dat u een naxc3xafef vrouwmens waart, maar zoooo naxc3xafef, dat slaat alles.

 2. David Pinto says:

  Overdrijven is ook een kunst.
  Gelden alle die universele rechten alleen voor Europa en niet voor de meeste Islamitische landen zoals Saudi-Arabixc3xab waar noch kerk noch synagoge gebouwd mogen worden? Waar vrouwen niet eens auto mogen rijden? Waarom meten met twee maten? Het zou juist van ‘goede betrokkenheid’ getuigen om ook druk uit te oefenen op Islamitische landen om de rechten van alle mensen (en niet alleen moslims) te respecteren. En ook hen te leren accepteren dat niet iedereen zo ontzettend warm wordt van hun geloof. Dat is pas volwassenheid en emancipatie.

 3. Hetty says:

  Een minaret is geen moskee, het is ook geen godsdienst. De PvdA denkt eraan om de schotelantennes te verbieden. Dat is van dezelfde orde. Een hoofddoek is een kledingstuk, toch wordt het als godsdienstig symbool gedragen en gezien; als dusdanig zou het dus in officixc3xable openbare instellingen verboden kunnen worden.
  Sinds jaren mogen onze kerkklokken niet meer luiden op zondag. Is dat schending van religieuze vrijheid?
  Het hangt er maar vanaf hoe je de dingen bekijkt. Teveel ‘racisme’ schreeuwen, loopt op de duur uit in racisme waarbij alles racistisch opgevat wordt.

 4. HINDUSTAN says:

  Hahaha what a joke!

  Dit sujet Astrid Essed herken ik van de racistisch-antisemitische Surinaamse site Waterkant.
  Waar ik gerust ‘koelie-boy’ genoemd kan worden, en de leiding grijpt niet in.
  Een site, waar de meeste integere Surinamers maar liever niet op reageren, en in het dagelijks leven doodzwijgen als representatieve site voor Suriname…
  Een schandvlek is het.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s