'Integratie is kiezen voor Nederland'

Een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, wat hun afkomst,traditie of religie ook is. Dat is de samenleving waar het kabinet naarstreeft, zo staat in de Integratiebrief. De ministerraad heeft opvoorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratieafgelopen vrijdag ingestemd met toezending van de Integratiebriefaan de Tweede Kamer. In de brief schetst het kabinet het kaderwaarbinnen inmiddels maatregelen zijn genomen en dat sturend is voor nieuw beleid in de nabije toekomst.

Om de huidige problemen op te lossen is het volgende nodig:

 • Integratie vraagt om een keuze voor Nederland.
 • Remigratiewet wordt beperkt.
 • Van nieuwkomers mag een extra inspanning worden verwacht om zich een plek te verwerven in de Nederlandse samenleving.
 • Het kabinet houdt rekening met de spankracht van de samenleving.
 • Goede integratie vraagt een selectief migratiebeleid.
 • Parallelle gemeenschappen staan ontmoeting in de weg en zijn ongewenst.
 • De rechtsstaat is de basis voor samenleven.

Integratie vraagt volgens het kabinet om een keuze voor Nederland.Dat betekent beginnen met inburgering, meedoen, kansen pakken die erliggen en liefst ook zelf kansen crexc3xabren. Vanwege de verkeerdesignaalwerking wordt de Remigratiewet beperkt.

Alle burgers zijn gelijkwaardig, maar van migranten mag een extrainspanning worden gevraagd om een plek te verwerven in de Nederlandsesamenleving. Om hen te helpen geeft de Nederlandse samenleving ze demogelijkheid in te burgeren, een plek te verwerven en kansen om zich teontplooien. Veel mensen pakken die kans, met hen gaat het goed.

Spankracht samenleving

Het kabinet houdt rekening met de spankracht van de samenleving bijhet opvangen van migranten die onvoldoende zijn toegerust voor eensuccesvolle toekomst in Nederland. De leefbaarheid in buurten en wijkenis onder druk komen te staan, net als de spankracht van leraren,huisartsen, hulpverleners en politiemensen. Taal- enopvoedingsproblemen moeten worden opgelost, overlast en criminaliteitstevig en snel aangepakt.

Herhaling van achterstand moet worden voorkomen en een selectiefmigratiebeleid is nodig voor succesvolle integratie. Daarom heeft hetkabinet grenzen gesteld aan de komst van migranten die onvoldoende zijntoegerust voor een succesvolle toekomst in Nederland. Er is extraaandacht voor de arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europeselidstaten van de Europese Unie, maar ook voor de komst van(asiel)migranten uit andere herkomstgebieden zoals Somalixc3xab, Irak enAfghanistan.

Jaarrapport Integratie

Uit het Jaarrapport Integratie 2009,dat tegelijkertijd naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, blijkt dat deintegratie van nieuwe Nederlanders langzaam maar zeker vooruit gaat. Inhet hoger onderwijs hebben studenten met een niet-westerse achtergrondeen aanzienlijke inhaalslag gemaakt. Ook de arbeidsdeelname van nieuweNederlanders is in tien jaar met 10 procent gestegen en het aantalondernemers nam met ruim 40.000 toe. Het jaarrapport laat echtertegelijkertijd zien dat de arbeidsmarktpositie van jongeren vanniet-westerse herkomst verslechtert en dat woon- en schoolsegregatieeerder toe- dan afneemt.

Ontmoeting is van groot belang. Waar mensen samen werken aanoplossingen, krijgen zij iets gemeenschappelijks, en mede daardoorontstaat ook ruimte voor verschillen. Parallelle gemeenschappen zijnongewenst.

De rechtsstaat vormt bij dat alles het fundament van de samenleving.Hij is de basis voor het samen leven en biedt een ieder bescherming.Alle burgers hebben gelijke rechten en plichten. Alle burgers zijngelijkwaardig; mannen en vrouwen, homoxe2x80x99s en heteroxe2x80x99s, gelovigen enongelovigen, oude en nieuwe Nederlanders. Er is aanleiding voor deoverheid in te grijpen als er haat wordt gezaaid of andersdenkendenworden gediscrimineerd.
Rechtsstaat

Het staat burgers vrij hun leven in te richten naar eigen religieuzeen culturele inzichten, zolang dat binnen de grenzen van de rechtsstaatis en zij hun plichten als burger nakomen. Die kernwaarde vereistechter ook respect voor andere religies en andere gelovigen, maar ookvoor hen die niet geloven of degene die afstand neemt van zijn/haargeloof. Plaats voor andere rechtssystemen is er niet. De democratischerechtsstaat is het enige uitgangspunt voor het Nederlandse recht.

De wereld is in beweging en Nederland verandert mee. Desamenstelling van de bevolking is veranderd. Het kabinet vindt hetbelangrijk dat burgers onderlinge problemen en dilemmaxe2x80x99s van dieveranderende samenleving noemen en bespreken. Dat debat magconfronterend worden gevoerd zolang er wordt gestreefd naar hetoplossen van de onenigheid en niet naar het op de spits drijven vantegenstellingen en het uitsluiten van groepen.

Beleidslijnen en maatregelen

 • Wegwerken van achterstanden bij de inburgering. Inzet op toenamevan de aantallen inburgeraars, weg van de vrijblijvendheid. Maar ookverbetering van de kwaliteit van de inburgering en inzet op inburgeringop de werkvloer.
 • Aanpak probleemjongeren waaronder die van Marokkaanse enAntilliaanse afkomst: ze geven problemen en hebben problemen. Crimineelgedrag stevig aanpakken door repressief beleid en perspectief bieden omvolwaardig mee te doen.
 • Maatregelen huwelijks- en gezinsmigratie. Bevorderen dat mensen toegerust naar Nederland komen en bestrijden van huwelijksdwang.
 • Bevorderen van gemengd wonen en weloverwogen woonruimteverdeling.
 • Tegengaan segregatie in het onderwijs via pilots met aanmeldprocedures, dubbele wachtlijsten en voorlichting over schoolkeuze.
 • Aanpak discriminatie en vergroten weerbaarheid van slachtoffers.
 • Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren.
 • Integratie arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese lidstatenvan de Europese Unie, onder meer door taalcursussen via werkgevers.Start van onderzoek naar mogelijkheid verplichte inburgering binnen deEuropese Unie

Bron: overgenomen van het weblog Closer van Martijn de Koning

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s