Rotterdam, Weert en Zeeburg genomineerd voor radicaliseringsprijs

De gemeenten Rotterdam en Weert en het Amsterdamsestadsdeel Zeeburg zijn genomineerd voor de gemeenteprijs voor debestrijding van polarisatie en radicalisering. De prijs is 15.000 euroen een kunstwerk. Minister Ter Horst zal de winnaar op 28 oktoberbekend maken op een internationale tweedaagse stedenconferentie inAmsterdam over polarisatie en radicalisering.   

Rotterdamis genomineerd voor een project om het pedagogische en didactischeniveau van onderwijskundige medewerkers van moskeexc3xabn en andereislamitische centra te verbeteren. In een fors aantal trainingen is ookaandacht voor polarisatie en radicalisering, zodat de medewerkerssignalen hiervan in een vroeg stadium leren herkennen en weten hoehierop in te grijpen. Het initiatief voor dit project is genomen doorde moskeexc3xabn zelf, omdat zij vonden dat het pedagogisch en didactischniveau van hun onderwijskundige medewerkers te laag was, maar demoskeexc3xabn dit als niet-officixc3xable scholen moeilijk zelf wisten teverbeteren.   

Weert heeft een vierjarigactieplan geschreven met dertien concrete activiteiten gericht op hetbevorderen van weerbaarheid en binding tussen personen en groepen, hetvergroten van vaardigheden bij professionals als wijkagenten,jongerenwerkers en leraren, en het vroegtijdig isoleren, indammen entegengaan van polarisatie en radicalisering. Verder heeft de gemeenteeen sociaal calamiteitenplan geschreven, dat ingezet wordt omspanningen en sociale onrust te voorkomen.   

Inhet Amsterdamse stadsdeel Zeeburg zijn opvoedambassadeurs actief, eeninitiatief afkomstig uit de Marokkaanse gemeenschap en ondersteund doorhet stadsdeel. De ambassadeurs informeren ouders over het belang vaninvesteren in de opvoeding van hun kinderen en over projecten enregelingen die hen daarbij ondersteunen. Zonodig spreken deopvoedambassadeurs de ouders ook aan op hun eigen rol en betrokkenheid.Ook organiseren zij allerlei activiteiten en discussies over opvoedingen maken zij toezichtwandelingen door de buurt.   

Deachterliggende gedachte is dat als kinderen in de basisschoolleeftijdeen goede opvoeding krijgen en goed opgroeien, hierdoor uitval,maatschappelijke uitsluiting, vervreemding en radicalisering wordenvoorkomen.

Dit bericht is overgenomen van de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in extremisme. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s