Stichting Moslim Omroep Nederland is Surinaams – Marokkaans initiatief

RadiEen van de vijf nieuwe islamitische omroepen, de Stichting Moslim Omroep Nederland is een initiatief van alleen de grote Surinaamse en Marokkaanse koepels binnen het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO). De grote Turkse koepels Diyanet en Milli Gxc3xb6rxc3xbcs, die wel tot het CMO behoren (of behoorden?)  zijn opvallend genoeg niet bij dit initiatief betrokken. Dat valt af te leiden uit een verklaring die Radi Suudi, voorzitter ad-interim van de Moslim Omroep Nederland heeft gegeven aan het Allochtonenweblog.

Suudi: "Ongeveer drie weken geleden werd ik benaderd door enkele grote Marokkaanse (UMMON) enSurinaamse islamitische organisaties  (WIM) die deel uitmakenvan  het CMO die mij vanwege mijnZenit-bemoeienissen wilden betrekken bij een aanvraag voor de volgendevijf jaar.  Ze deden dat overigens niet namens het CMO. Ze hebbendaarnaast nog een paar dozijn adhesiebetuigingen van organisaties en moskeexc3xabn."

Onafhankelijke omroepstichting zonder bestuurlijke incompetentie

Ik heb gezegd dat ik dat alleen wilde doen op voorwaarde dat er eenstrikt onafhankelijke omroepstichting zou komen die geen speelbal zouzijn van bemoeizucht en bestuurlijke incompetentie . Bovendien wilde ik een programmabeleid dat de komende jaren vooralnadruk zou leggen op de maatschappelijke en culturele factoren, geenreligieuze programma’s. En een programmabeleid dat gericht zou zijn opeen groter publiek dan alleen gelovige moslims. Inhoudelijk dusdezelfde uitgangspunten en programma’s als bij Zenit. Hiermee ging men akkoord."

Een wezenlijk juridisch verschil met Zenit is volgens Suudi dat  het hier gaat om stichtingen en om de  formele  plek in het omroepbestel.  Dat heeft te maken met het verschil tussen ledenomroepen en stichtingen die op grond van de Mediawet door het Commissariaat voor de Media zijn aangewezen om een bepaalde levensbeschouwelijk hoofdstroming bij de publieke omroep te vertegenwoordigen (voorheen de zogenaamde artikel 39 f omroepen, nu artikel 2.42).

Structuur

Suudi geeft een toelichting op de gekozen structuur: "Volgens de Mediawet zijn het kerkgenootschappen die de aanvraag moeten indienen maar dit is dan tegelijkertijd een recept voor veel  mogelijk  gedoe in bestuurlijk opzicht, want dan zijn de islamitische kerkgenootschappen rechtstreeks betrokken bij het bestuur van een omroep. Het bestuursmodel dat bij de Boeddhisten en de BOS al sinds 1999 functioneert en door het Commissariaat is goedgekeurd heb ik als leidraad heb genomen.  Een nieuwe stichting van een aantal islamitische kerkgenootschappen en moskeekoepels die een deel van het CMO vormen  (de samenwerkende moslimorganisaties Nederland SMON) heeft een delegatieovereenkomst afgesloten met de werkstichting Moslim Omroep Nederland. Het doen van de aanvraag en de gehele uitvoering wordt tot 2015 volledig gedelegeerd naar  deze  onafhankelijke omroepstichting. Deze laatste stichting heeft een volstrekt onafhankelijk en kwalitatief goed bestuur dat op afstand de omroeporganisatie gaat besturen.  De dagelijkse leiding ligt bij een directeur, zoals bij alle omroepen. Daarmee zijn de  islamitische kerkgenootschappen bij het opzetten, inrichten en besturen van de nieuwe omroepstichting volgens onderlinge afspraak op een afstand gezet, hoewel ze wel via en Programma Advies Raad inhoudelijk hun feedback op de programma’s kunnen geven met een niet-bindende status. Het initiatief ligt dus bij de nieuwe onafhankelijke omroepstichting Moslim Omroep Nederland. Als we de zendvergunning krijgen dan kiezen we als het aan mij ligt een andere meer neutrale naam. Deze omroepstichting die ongeveer een uur televisie per week heeft,  kan in de periode tussen 2010 en 2015 de basis leggen voor een volwaardige ledenomroep zoals Zenit die een aanvraag doet in 2015 (of eerder).

Radi Suudi is voorzitter ad-interim van de nieuwe omroepstichting. Hij zal de aanvraag tijdens een hoorzitting bij het Commissariaat toelichten en wil mede zorgdragen voor een heel goed samengesteld
bestuur. Suudi: "En als wij de zendvergunning krijgen, wil ik helpen een goede directeur aan te trekken en de aanzet geven voor een echt vernieuwend maatschappelijk programmabeleid."

Zie ook: vijf nieuwe moslimomroepen strijden om xc3xa9xc3xa9n plek

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in media. Bookmark the permalink.

1 Response to Stichting Moslim Omroep Nederland is Surinaams – Marokkaans initiatief

 1. Bregje says:

  Islamitische kerkgenootschappen?
  geen religieuze programma’s?
  Gelovige moslims. Zijn er ook ongelovige moslims dan?

  Fijn ook dat er geen bemoeienissen zijn, zolang het niet religieus is …

  Nou, dat zal me een moslimomroep worden. Ik word geen lid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s