11 argumenten voor en tegen een hoofddoekenverbod op Vlaamse scholen

Hoofddoek Naar aanleiding van de recente discussie in Belgie over het hoofddoekenverbod in het Vlaams openbaar onderwijs, hebben  Jozef Leysen en Valerie Droeven in de Belgische krant Standaard 11 argumenten voor of tegen een hoofddoekenverbod op een rijtje gezet. Hieronder hun argumenten.


VOOR

1 Zelfs in de moslimgemeenschap is er onenigheidover of de Koran het dragen van een hoofddoek verplicht of niet. Erzijn ook moslims die zeggen dat als de wet hoofddoeken niet toelaat,een moslima haar hoofddoek moet afleggen.

2 Door een hoofddoekenverbod in te voeren, worden scholenweer echt pluralistisch. Iedereen voelt er zich welkom, niet alleenpraktiserende moslimaxe2x80x99s. Door de hoofddoek buiten de schoolmuren tehouden, breng je gelijkheid weer binnen. Als niemand een hoofddoekdraagt, ziet iedereen er weer hetzelfde uit. De nadruk ligt opovereenkomsten in plaats van op verschillen.

3 Door de hoofddoek te verbieden, vermijd je dat meisjes doorvrienden onder druk worden gezet om hem te dragen zonder dat ze dateigenlijk willen. Je maakt een einde aan de peer pressure.

4 Door de hoofddoek te verbieden, bescherm je meisjes die doorhun streng islamitische vaders of broers verplicht worden om hem tedragen. Je geeft hen zo op school wat ademruimte.

5 De hoofddoek is steeds meer een politiek symbool geworden,en niet alleen meer religieus. Het is de uiting van een groep mensendie zich afzetten tegen de rest van de samenleving.

6 De hoofddoek heeft met gelijke onderwijskansen te maken. Als aanvaardwordt dat het niet mag, wordt hij ook gemakkelijker afgelegd. Zo hangtde schoolkeuze niet af van het al dan niet mogen dragen van eenhoofddoek.

7 Een algemeen verbod is duidelijk. Het brengt geen scholen in moeilijkheden en vermijdt protestacties voor de schoolpoort.

8 Meisjes die hun hoofddoek afleggen vanwege een verbod opschool, zullen gemakkelijker hetzelfde doen in een werksituatie. Datverhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

9 Een pet mag ook niet in de klas. Een hoofddoek bijgevolg ook niet.

10 De hoofddoek is een vorm van de onderdrukking van de vrouw.Vrouwen in onze samenleving hebben te hard gestreden om nu opnieuw teworden onderdrukt.

11 Scholen moeten hun neutraliteit kunnen bewaren. De hoofddoek is niet neutraal

TEGEN

1 Het is een religieus symbool. Om een vromemoslima te zijn, moet je een hoofddoek dragen, zo stelt de Koran. En inons land is er vrijheid van godsdienst.

2 Onze gemeenschap is multicultureel. Als je de hoofddoek opschool verbiedt, bereid je jongeren niet voor op de multiculturelesamenleving waarmee ze sowieso te maken zullen hebben.

3 Jongeren moeten leren eigen keuzes te maken. Door dehoofddoek niet te verbieden, wapen je jonge mensen om op eenzelfbewuste en assertieve wijze hun eigen keuzes te maken. Zo wordenhet mondige en gexc3xabmancipeerde burgers.

4 Vrouwen en meisjes moeten zelf kunnen beslissen of ze wel ofniet een hoofddoek dragen. Een hoofddoekenverbod is een beknotting vandat zelfbeschikkingsrecht.

5 Een algemeen hoofddoekenverbod duwt moslims naarmoslimscholen. Dat is geen goede zaak voor de integratie. Bovendienzullen moslims en niet-moslims zo nog meer uit elkaar groeien.

6 Een verbod op hoofddoeken zet een rem op emancipatiekansenvan meisjes met een hoofddoek. Hun recht op onderwijs wordt beperkt endus ook hun kansen op werk krimpen in.

7 Voor veel meisjes is de hoofddoek dragen een deel van hunidentiteit ontwikkelen. Net zoals vestimentaire uitingen vanjeugdculturen, bijvoorbeeld. Daar is niets schadelijks aan. Jongerenlopen ook met pinnen in hun hals rond. Het is maar een fase, maar weleen waar die meisjes recht op hebben.

8 Door de hoofddoek te verbieden, wordt het een strijdpunt,een symbool waar om gestreden moet worden. Terwijl het uiteindelijkmaar een stukje stof is.

9 Een verbod werkt radicalisering in de hand. Meer gematigdemoslimaxe2x80x99s die de nood niet voelden om een hoofddoek te dragen, beginnener door het verbod wel een te dragen.

10 Een verbod bevordert de maatschappelijke intolerantie omdat het de boodschap geeft dat een hoofddoek iets slechts is.

11 Wat met de Sikhs? Zij kunnen hun tulband niet afzetten.Niemand voelt zich door hen onder druk gezet of bedreigd, maar huntulband is toch ook een religieus symbool?

Zie ook: Reacties op hoofddoekverbod Vlaanderen

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam, onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s