Hoofddoekenverbod op Vlaamse scholen in strijd met fundamentele rechten en beschavingsprincipes (Astrid Essed)

Het Vlaamse hoofddoekenverbod is een nieuwe ”mijlpaal” in de richting van stigmatisering en uitsluiting van moslims. Het is bovendien in strijd met fundamentele rechten en beschavingsprincipes. Dat stelt Astrid Essed in onderstaand artikel.

 
VRIJHEID VAN GODSDIENST
 
Artikel 18, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten engodsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst ofovertuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzijmet anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijngodsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, doorde praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van degeboden en voorschriften.”
 
 
Artikel 9, lid 1, EVRM
”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten engodsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst ofovertuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzijmet anderen, zowel in het openbaar als privxc3xa9 zijn godsdienst tebelijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, inonderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden vangeboden en voorschriften.
 
 
Artikel 19, Belgische Grondwet
”De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan,alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijngewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die tergelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.”
 
Artikel 24, Belgische Grondwet, lid 1
”De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteithoudt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische ofgodsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.”
 
 
VERBOD OP DISCRIMINATIE
 
Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
”Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in dezeVerklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoalsras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andereovertuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorteof andere status. ”
 
 
Artikel 14, EVRM
”Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijnvermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grondook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of anderemening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot eennationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. ”
 
Artikel 11, Belgische Grondwet
”Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekendmoet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen dewet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van deideologische en filosofische minderheden.”
 
 
Geachte Redactie en lezers,
 
Zoals u uiteraard zult weten, is door de StichtingGemeenschapsonderwijs op 11 september jongstleden een  verbod op hetdragen  van een hoofddoek ”en andere levensbeschouwelijke kentekens”,ingesteld
Dit verbod geldt alle Vlaamse openbare scholen
 
Als argumentatie wordt genoemd het tegengaan van segregatie en groepsvorming.
 
Naar mijn mening zijn dit  echter non-argumenten om de volgende redenen:
 
In de eerste plaats vindt  is groepsvorming een gangbaarverschijnsel op iedere school plaats, los van het al dan niet dragenvan ”levensbeschouwelijke kentekens”.In de tweede plaats wordt segregatie juist in de hand gewerkt dooruitsluiting en discriminatie, hetzij van Overheidswege, hetzij op hetpolitiek-maatschappelijk vlak.
 
Fundamenteel echter is dit verbod discriminerend en in strijd metde in de internationale Verdragen en  Belgische Grondwet verankerdevrijheid van religie, hetgeen eveneens impliceert het recht, uit tekomen voor de religieuze identiteit door kledij en religieuze symbolen.
 
Hoewel dit verbod niet alleen hoofddoeken geldt, maar ook”levensbeschouwelijke kenmerken” in het algemeen [overigens eveneenseen schending van religievrijheid], worden in de praktijjk voornamelijkmoslims hierdoor getroffen.

Joodse leerlingen bezoeken immers al grotendeels eigen scholen enkatholieke leerlingen kunnen uitwijken naar katholieke scholen.
 
BEZWAREN TEGEN ISLAMITISCHE SCHOLEN HYPOCRIET EN METEN MET TWEE MATEN:
 
Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat vanuit islamitische hoek deroep om islamitische scholen, waarvan er slechts enkelen zijn [1]toeneemt [2]
De hiertegen gerezen bezwaren zijn dan ook uitermate hypocriet
 
Eerst wordt een discriminerend hoofddoekenverbod ingesteld,waardoor aan moslims het sein ”niet welkom” wordt gegeven envervolgens worden bezwaren gemaakt tegen levensbeschouwelijkemoslim-scholen, waar de eigen identiteit wel kan worden beleefd!
 
Bovendien zijn dergelijke bezwaren discriminerend en meten mettwee maten, aangezien er immers wel sprake is van katholieke en Joodsescholen.
 
EPILOOG
 
Sinds 11-9-2001 is er in het Westen sprake van toenemendediscriminatie van en hetze tegen moslims in het byzonder, enallochtonen en vluchtelingen in het algemeen
 
Dit uit zich niet alleen in steeds tendentieuzeremediaberichtgeving, de oprichting van racistische politieke partijenals [in Nederlland] de PVV [3]en de overname van racistischestandpunten door bestaande politieke partijen [4], maar ook indiscriminatie op het maatschappelijke vlak
 
Hierbij worden moslims en Islam vaak eenzijdig en ongenuanceerdbelicht als ”extremistisch”, waarbij een kleine minderheid [5]maatgevend wordt voor de grote groep hardwerkende moslims, die eenzeer waardevolle bijdrage aan de Westerse samenlevingen leveren [6]
 
De ogen wordt vaak gesloten voor het feit, dat de Islam, EVENALSJodendom als christendom, bestaat uit een groot scala van religieuzeuitingsvormen, varierend van orthodox tot liberaal.
 
Het door de Stichting Gemeenschapsonderwijs uitgevaardigdehoofddoekenverbod, dat ook nog eens, ironisch genoeg op 11 s
eptemberplaatsvond, is een verdere stap in de stigmatisering en uitsluiting vanmoslims
 
Als zodanig is dit niet alleen in strijd met de principes van deBelgische rechtsstaat, maar ook met de universele beschavingsprincipes
 
Tenslotte doe ik u onder P/S mijn aan de StichtingGemeenschapsonderwijs geschreven protestbrief toekomen [onder A],alsmede mijn aan zowel Belgische als Nederlandse kranten toegezondeningezonden stuk [B]
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
[1]
 
De Standaard 15-9
Dit heeft bloed, zweet en tranen gekost
Turkse Lucernacollege in Melle
 
 
[2]
Het Nieuwsblad dd 11-9
Imam Nordin Taouil diep ontgoocheld in Antwerpse scholen
 
De Morgen dd 14-9
Hoofddoekenverbod slaat diepe wonden bij moslims
 
Moedig tegenwicht in Belgische politiek
De Morgen dd 14-9
Anciaux, Invoering Hoofddoekenverbod is helemaal fout
 
 
[3]
Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders
Astrid Essed
Uitpers, april 2007
 
 
PVV overwinning Europese verkiezingen
Astrid Essed
Uitpers, juli-augustus 2009
 
 
[4]
 
Spitsnieuws dd 6-9
Kant steunt PVV
 
Spitsnieuws dd 6-9
Ook VVD steunt PVV
 
 
[5]
 
Deze kleine minderheid is in de meeste gevallen hetzij politiekgeinspireerd [terecht kritisch tav het Westerse optreden in Irak enAfghanistan en het Russische in Tjetjenie], hetzij even ”gevaarlijk”als gereformeerde fundamentalisten
Slechts een zeer kleine groep heeft sympathie voor ”terrorisme”,waarbij duidelijk gesteld moet worden, dat van terrorisme slechtssprake is bij aanslagen op burgers
Alle militaire aanvallen op NAVO troepen in Irak en Afghanistanzijn volgens het Oorlogsrecht toegestaan en bovendien gelegitimeerd alszijnde verzet tegen de bezettingslegers in Irak en Afghanistan
 
 
[6]
 
Brabantsch Dagblad dd 2-9
Obama prijst islamtische gemeenschap VS
 
 
 
A BRIEF AAN DE STICHTING GEMEENSCHAPSONDERWIJS
 
UW VERBOD OP ”LEVENSBESCHOUWELIJKE KENTEKENS”/ANNEX HOOFDDOEKENVERBOD:
 
Artikel 18, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 
”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten engodsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst ofovertuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzijmet anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijngodsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, doorde praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van degeboden en voorschriften.”
 
 
Artikel 19, Belgische Grondwet
 
”De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan,alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijngewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die tergelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.”
 
Artikel 24, Belgische Grondwet, lid 1
”De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteithoudt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische ofgodsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.”
 
AAN DE STICHTING ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
 
De Woordvoerder
Mevrouw Driessche
 
Geachte mevrouw Driessche,
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Ik heb met grote verontrusting en afkeuring kennisgenomen van uwdd 11-9 2009 genomen besluit tot het verbod op het dragen van”levensbeschouwelijke kentekens” in alle instellingen van uw GOonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
 
Met een dergelijk verbod maakt u een ernstige inbreuk op de in deBelgische Grondwet, het EVRM [artikel 9] en de internationaleVerdragen  vastgelegde fundamentele principe van de vrijheid vangodsdienst.
 
U pretendeert weliswaar in uw verklaring, respect te hebben voorde  ”filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van deouders en de leerlingen.”, maar getuigt juist door uw verbod van eenstuitend disrespect voor die opvattingen
 
Hiernaast schendt u tevens het Gelijkheidsprincipe, gezien uwdiscriminerende onderscheid tussen leerlingen zonder”levensbeschouwelijke kentekens’ en leerlingen met”levensbeschouwelijke kentekens, waarbij u de eerste groep hetfundamentele recht, op uiterlijke wijze voor hun religie uit te komen,ontzegt.
 
U motiveert uw beslissing o.a. als volgt:
 
”Deze beslissing versterkt hun recht op gelijke onderwijskansenen op een objectieve, verantwoorde studiekeuze op basis van hunpersoonlijkheid, interesses en talenten. Deze beslissing bevordert hetgevoel van evenwaardigheid en voorkomt groepsvorming of segregatie opbasis van uiterlijke levensbeschouwelijke ke
ntekens.”
 
 
Te uwer informatie:
 
Primo:
 
Nog los van het genoemde discriminatoire aspect hebben ”recht opgelijke onderwijskansen en een objectieve, verantwoorde studiekeuze” niets van doen met een verbod op levensbeschouwelijke kentekens,integendeel
Door uw frustratie van het recht op het dragen vanlevensbeschouwelijke kentekens kunnen juist de identiteit enontwikkeling van de leerlingen dusdanig worden geschaad, dat hetvertrouwen op ”gelijke onderwijskansen” en een goedtoekomstperspectief worden geschaad
 
Ik doel hier speciaal op het hierdoor doorgevoerde hoofddioekenverbod, waarop ik aanstonds terugkom
 
Secundo:
Ten onrechte verwart u angst voor ”’groepsvorming en segregatie” met het recht op het beleven van de eigen identiteit
 
1 Groepsvorming is een gangbaar socialisatieproces en doet zich teallen tijde voor, met of zonder aanwezigheid van ”levensbeschouwelijkekentekens”
 
2 Het beleven van de eigen religieuze identiteit is niet alleen een grondrecht, maar leidt in het geheel NIET tot segregatie
 
Het uitsluiten van religieuze groeperingen door discriminatie, ofhet nu van onderwijswege, van politieke of Overheidswege is, is debelangrijkste aanzet tot segregatie
 
U levert met een dergelijk verbod hieraan een negatieve bijdrage
 
HOOFDDOEKENVERBOD:
 
Zoals reeds door mij opgemerkt, komt uw verbod op religieuzekentekens de facto neer op een hoofddoekenverbod, aangezien Joodseleerlingen grotendeels eigen scholen bezoeken en katholieke leerlingende uitwegmogelijkheid hebben naar een katholieke school
 
In tegenstelling tot o.a. Nederland bestaan er in Belgie immersnog geen islamitische scholen, een overigens gewenste ontwikkeling eneen recht, aangezien er eveneens Joodse en katholieke scholen in Belgie bestaan.
 
Doordat uw verbod de facto impliceert een hoofddoekenverbod, ishet gevaar van de verdergaande  stigmatisering en discriminatie vanmoslims, sinds 11-9-2001, levensgroot aanwezig
 
EPILOOG:
 
Tot een van de pijlers van de beschaving behoort vrijheid van religie en vrijwaring van discriminatie
Een en ander is ook de grondslag van de Belgische democratische rechtsstaat
 
Als Onderwijsinstelling hebt u een speciale verantwoordelijkheid tot het uitdragen van deze rechten
Ook dient u er alert op te zijn, geen kweekvijver te worden voornegatieve maatschappelijke ontwikkelingen als discriminatie en xenofobie
 
Door  echter te kiezen voor dit verbod, dat voornamelijk moslimstreft, participeert u expliciet en impliciet aan het ”11 september2001 syndroom”, dat xenofobie en racisme voedt
 
Aangezien ik er vanuit ga, dat u als Onderwijsinstelling primairhet belang van uw leerlingen wilt blijven dienen, hetgeen ook uwwettelijke verplichting is, spreek ik van harte de hoop uit, dat u opuw verbod terug wilt komen
 
Ik dank u vriendelijk voor het lezen van deze brief
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
 
 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hoofddoekenverbod op Vlaamse scholen in strijd met fundamentele rechten en beschavingsprincipes (Astrid Essed)

 1. Fokko Smedema says:

  Te belachelijk voor woorden.

  De hoofddoek is juist bijzonder discriminerend voor een vrouw.
  Vrouwen die hun hoofd bedekken doen dat omdat de Islam zegt dat ze zo geen verleiding bij mannen oproepen. Omdat de man zich niet kan beheersen, moet de vrouw zich bedekken.
  Dit is in strijd met ons fundamentele principe dat de man en vrouw gelijk aan elkaar zijn.
  De hoofddoek is een uiting van een achterlijke cultuur waarin de vrouw ondergeschikt is aan de man.
  Het is daarom ook een goede stap van de Vlamingen om de hoofddoek in het onderwijs te verbieden. Nu Nederland nog.

 2. Bernadette de Wit says:

  Ik zal wel nooit begrijpen waarom een Surinaamse vrouw het opneemt voor de sharia, terwijl de Arabieren de grootsyte slavenhandelaren van de geschiedenis zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s