Overzicht van reacties op uitspraken Femke Halsema over islam en hoofddoek

Feminisme2Femke Halsema verklaarde in De Pers dat ze het recht van vrouwen om een hoofddoek te dragen altijd zal verdedigen, maar er persoonlijk wel moeite mee had. Ook verklaarde ze dat de islam een probleem is. "Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid," voegde ze er aan toe. Het werd al snel duidelijk dat haar uitspraken niet overal in goede aarde vielen. In Halsema’s eigen woorden op haar weblog: "xe2x80x98Wat mij verbaast zijn sommige hevige, en soms zelfs ronduit kwaadaardige reacties uit progressieve kring. Ze spreekt over een ‘internetstormpje’.

Een bloemlezing van de reacties:

Anja Meulenbelt op haar weblog:

Op een van de vele iftars deze maand, tussen de vele uitermategexc3xabmancipeerde en geletterde moslimaxe2x80x99s met en zonder hoofddoek hoordeik een variant van wat ik tegenwoordig veel hoor: xe2x80x9cer is geen eenlinkse partij nog te vertrouwen. Geen een.xe2x80x9d En ik kan ze helaas nietvan harte ongelijk geven.

Tineke Bennema in Trouw:

xe2x80x9cIk roep in Nederland geboren vrouwen op morgen vrijwillig eenhoofddoek te dragen uit solidariteit met alle hoofddoekdraagsters inNederland en om respect voor hen af te dwingen. Onder het motto: Baasin eigen hoofd.xe2x80x9d En: xe2x80x98Mag ik vragen waarom mevrouw Halsema haar haar weer lang heeft? Mag ikzeggen dat ze het recht heeft, maar dat lang haar vanuit feministischoogpunt rolbevestigend is? O, vinden we dat ineens wel privxc3xa9?xe2x80x99

Maina van der Zwan op socialisme.nu:

Door over xe2x80x98dexe2x80x99 islam te spreken en deze als ‘probleem’ te bestempelenvolgt Halsema islamofoob rechts in het beoordelen van individuen opbasis van hun geloof in plaats van hun gedrag. Juist dat geeft zoveelmoslims in Nederland het gevoel dat ze tweederangsburgers zijn.

Het probleem van Agnes Kant en Femke Halsema is dat ze meer geloven inregeringsdeelname dan in linkse principes. Ze nemen steeds meer deagenda van rechts over in plaats van een linkse agenda daar tegenoverte plaatsen

Ook van partijleden kreeg Halsema kritiek. Het Rotterdamse Groenlinks raadslid Jongenelen concludeert:

Al met al lijkt de hele passage rationeel gesproken voort te komen uiteen enthousiasme voor emancipatie dat diepe wortels heeft inGroenLinks. Maar er zit een emotionele ondertoon van islamofobie inwaar ik niet erg gelukkig van word.

Steun krijgt Femke Halsema van GroenLinks Brechtje Paardekooper:

Het artikel plaatst emancipatie en islam tegenover elkaar. En is daareen probleem? Natuurlijk! Je moet wel een ton boter op je hoofd hebben,om niet te zien dat ‘de’ Islam -en we kunnen hier best even genereren,want in verreweg de meeste Islamitische landen is het zo- vrouwen eenondergeschikte positie toebedeelt. Misschien moet je, zoals ik, inUruzgan zijn geweest, en gezien hebben hoe hoog het percentagezelfmoorden onder pas getrouwde vrouwen is – puur, omdat de combinatievan Islam en ongeletterdheid voeding geeft aan zeer onderdrukkendeopvattingen over vrouwen. Die de deur niet uit mogen. Gexc3xafsoleerd zijn.Zich niet mogen uitspreken. Die ongestraft verkracht mogen worden enmishandeld. Die niet naar school mogen, laat staan een beroepuitoefenen. Veel imams in met name sociaal-economisch achterblijvendegebieden dragen die opvattingen uit en vrouwen kunnen daar letterlijkniet mee leven. Dat is om stil van te worden – als je het nieteigenlijk uit zou moeten schreeuwen.

Imam Sheik Fawaz Jneid van de As-Soennah moskee in Den Haag stelt in een online artikel dat het dragen van een hoofddoek voorkomt dat vrouwen worden verkracht. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het volgens hem een plicht is de hoofddoek te dragen:

xe2x80x9cDaarnaast staat de hoofddoek voor een Goddelijk gebod.Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): xe2x80x9cO Profeet,zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van degelovigen dat zij hun overkleden (Djilbaab) over zich heen latenhangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen enworden zij niet lastig gevallen.xe2x80x9d

Op haar weblog reageert Femke Halsema:

Bij geloofsvrijheid hoort voor mij ook de vrijheid om dat geloof tebekritiseren. Juist in een beweging als GroenLinks, waar van oudsherveel xe2x80″ buitengewoon xe2x80″ kritische christenen deel van uitmaken, zijngodsdienstvrijheid en -kritiek, twee zijden van dezelfde medaille(hoewel een enkeling dat nu lijkt te vergeten).Mijn opmerkingen in De Pers zijn volledig in lijn met dezeopvatting. Ik verdedig het recht van mensen om orthodoxe islamitischeopvattingen te hebben en verdedig mijn recht om daar problemen mee tehebben. (..) Ik vind de selectieve en discriminerende verontwaardiging van GeertWilders over de Islam weerzinwekkend. Maar ik denk dat progressievemensen een grote fout maken als zij dat beantwoorden met evenselectieve kritiekloosheid. Moslims mogen niet gediscrimineerd worden om hun geloof, maar sommige Islamitische overtuigingen verdienen stevige kritiek. Wie daarover twijfelt, moet vooral eens het commentaar op mijn interview lezen van Sheikh Fawaz Jneid van de As-soennah moskee in den Haag.De progressieve beweging in Nederland heeft een lange traditie in deverdediging van de mensenrechten en van vrouwenemancipatie. Wijbewijzen onszelf geen dienst als wij ons xe2x80″ in verweer tegen GeertWilders xe2x80″ politieke correctheid laten opdringen waarbij we goedpratenwat niet goed is.(..) Ik respecteer vanzelfsprekend de autonome keuze van veel Islamitischevrouwen om, zoals Fatima Elatik, een hoofddoek te dragen als deel vanhun (religieuze) identiteit. Die zal ik ook nooit aantasten. Maar ikvind dat degenen die nu vooral de schoonheid van de hoofddoekverheerlijken, eens moeten nadenken over de opmerking van eenIslamitisch meisje in een mail aan mij: xe2x80x98zo dwing ik ook respect afxe2x80x99.

en daarop kwam weer een reactie van Anja Meulenbelt:

Wij komen beide uit de feministische beweging, staan alletwee aan delinkerkant in de politiek, en juist daarom ben ik zo teleurgesteld. Ditwas toch een van de belangrijkste lessen in de vrouwenbeweging: datgeen elite (blank, hoger opgeleid, zich progressief achtend, wat ook)het recht had om voor andere vrouwen te bepalen hoe hun emancipatie eruit hoorde te zien.

(Soerat al-Ahzaab: 59)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie, islam, Politiek. Bookmark the permalink.

1 Response to Overzicht van reacties op uitspraken Femke Halsema over islam en hoofddoek

  1. Bernadette de Wit says:

    Heel jammer dat Femke Halsema de onderbouwing niet geeft van haar hoopvolle verzuchting dat moslimimmigranten ooit “in vrijheid” de hoofddoek zullen afwerpen.

    Allereerst maakt dat de islamitisch correcte hoofd- en lichaamsbedekking de ontspannen sekserelaties in onze cultuur verdacht. De draagster gebruikt de cerebrale kuisheidsgordel om zich tegen seksuele blikken en toenadering van andere mannen dan de (toekomstige) echtgenoot te beschermen. De tendentieuze aanname hierachter is dat mannen zich niet kunnen beheersen. Op de werkplek en in het openbaar crexc3xabert dit verdeeldheid en onuitgesproken irritaties tussen Nederlanders en moslims.

    Ten tweede geven vrouwen met het dragen van de islamitisch correcte hoofd- en lichaamsbedekking te kennen dat ze de islam belangrijker vinden dan al het andere. In de islamitische doctrine is de sharia van God gegeven en staat als zodanig boven de menselijke wetten die wij in democratische landen hebben. Met als gevolg dat moslims steeds meer eisen zijn gaan stellen aan onze seculiere samenleving. Ook dit wekt irritaties.

    Dan nog over Halsemaxe2x80x99s formulering xe2x80x9cin vrijheid”: dit begrip betekent in de islam iets anders dan bij ons. In de islam betekent het niet meer dan dat je (juridisch) geen slaaf bent. Net als andere islamieten beroept ook Hassnae Bouazza (in NRC Handelsblad) zich op westerse termen als vrijheid, xe2x80x98eigen keusxe2x80x99 en het xe2x80x98het recht opxe2x80x99 de hoofddoek om de onderdrukkende sharia te verdedigen. Dit komt hun geloofwaardigheid niet ten goede.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s