Autochtone jongeren vaker betrokken bij zware delicten dan Marokkaanse

Autochtone jongens in preventieve hechtenis zijn vaker betrokken bij zware delicten dan Marokkaans-Nederlandsejongens. Ook hebbenMarokkaans-Nederlandse jongens in preventieve hechtenis minder emotionele engedragsproblemen dan autochtone jongens. Wel plegen Marokkaanse jongens vaker delicten. Wat ook opvallend is dat juist de Marokkaans-Nederlandse jongeren die beter geintegreerd zijn, zich vaker schuldig maken aan crimineel gedrag.

Dat blijkt uit het landelijke onderzoekxe2x80x98Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart?xe2x80x99. Het onderzoek isuitgevoerd door Gonneke Stevens, Violaine Veen en Wilma Vollebergh vande Universiteit Utrecht en gefinancierd door het Nicis Institute. Hetrapport werd 8 september in de Rode Hoed in Amsterdam overhandigd aanSadik Harchaoui, voorzitter van de Raad van Bestuur van Forum.

Deonderzoekers interviewden ongeveer 300Marokkaanse en Nederlandse preventief gehechte jongens en hun ouders enmaakten gebruik van gegevens van justitie. Bovendien vergeleken zijdeze jongens met Marokkaanse en Nederlandse jongens uit de algemenebevolking.

xe2x80x98Het lijkt er op dat het delictprofiel van Nederlandse jongens inpreventieve hechtenis ernstiger is dan dat van Marokkaanse jongens inpreventieve hechtenis. Nederlandse jongens in preventieve hechtenisplegen relatief vaak geweldsdelicten en zedendelicten en stichten vakerbrand. Marokkaanse jongens zitten vaker vast voor vermogensdelictenxe2x80x99,aldus de onderzoekers. Marokkaanse jongens in preventieve hechtenisblijken verhoudingsgewijs vaker en op jongere leeftijd delicten teplegen dan Nederlandse jongens in preventieve hechtenis.

Opvallend was de conclusie dat juist de geintegreerde Marokkaans-Nederlandse jonngeren vaker crimineel zijn. Deonderzoekers: xe2x80x98Een verklaring hiervoor kan zijn dat juist de Marokkanendie graag deel willen uitmaken van de Nederlandse samenleving extragevoelig zijn voor een maatschappij die kritisch staat ten opzichte vandeze groep, wat bij sxc3xb3mmigen zou kunnen leiden tot criminaliteit.xe2x80x99 Desociaal-economische status (inkomen, werk, opleiding) van de ouders vanpreventief gehechte Marokkaanse jongens bleek hoger te zijn dan die vanMarokkaanse jongens in de algemene bevolking. Dit in tegenstelling totNederlandse jongens in preventieve hechtenis. Zij hebben juist eenlagere sociaal-economische status in vergelijking met jongens uitalgemene bevolking.

Bron: UU

De pdf van het rapport kunt u hier downloaden: marokkaanse-probleemjongeren.pdf

Dit artikel vormt een onderdeel van het dossier jeugdcriminaliteit zie ook dossier allochtonen, criminaliteit en cultuur

Stelen is Nederlands? (wereldjournalisten)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in jeugdcriminaliteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s