Provincie Noord-Holland wil intolerantie bestrijden

SbaggermanHet bestuur van de provincie Noord-Holland maakt zich ernstig zorgen over de toename van intolerantie en discriminatie in de provincie. Alle inwoners van Noord-Holland moeten volwaardig, actief en op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse acceptatie aan de samenleving kunnen deelnemen. "Instellingen en de politiek zullen er voor moeten staan dat deze intolerantie bestreden wordt." Dat liet een strijdbare (demissionaire) Gedeputeerde Sascha Baggerman (PvdA) weten tijdens de conferentie Een Blozende Provincie in Heemskerk.

discriminatie
In 2008 werd op landelijk niveau zes keer per dag aangifteof melding gedaan van discriminatie. Het ging in totaal om 2240incidenten, waarvan de meeste gericht waren tegen buitenlanders. Dat blijkt uit het allereerste CriminaliteitsbeeldDiscriminatie van de Nederlandse politie, dat dinsdagmiddag werdaangeboden aan minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. Veertig procent van de incidenten (898 intotaal) is gericht tegen buitenlanders. In zeventien procent van degevallen gaat het om discriminatie vanwege iemands seksuele geaardheiden in veertien procent wordt er gediscrimineerd vanwege iemandsgodsdienst.

Floris Tas van het Landelijk Expertise CentrumDiversiteit (LECD) van de politie laat in het Nederlands Dagblad weten dat de daadwerkelijke omvang van discriminatie in Nederlandhoogstwaarschijnlijk nog vele malen groter is dan blijkt uit het aantalaangiften. Vooralmensen uit kwetsbare groepen, zoals homoxe2x80x99s of moslims, melden volgens hem slechtseenkwart van alle voorvallen bij de politie.

In de provincie Noord-Holland werd de meeste keren aangifte gedaan: 694 keer. Dat hoeft overigens nog niet te betekenen dat in Noord-Holland het meest wordt gediscrimineerd. Het zou ook kunnen dat de drempel in Noord-Holland om aangifte te doen lager is dan elders…

Homoseksuelen
Tijdens de conferentie Een Blozende provinciewerd vooral ingegaan op de positie van homoseksuelen in Noord-Holland.Uit de landelijkeMonitor gemeentelijk homobeleid 2008 van Movisie blijkt dat gemeentenuit de provincie Noord-Holland slecht scoren. Judith Schuyf van Movisievertelde dat slechts 20 van de 60Noordhollandse gemeenten de vragenlijst van Movisie ingevuld; hetmerendeel van de gemeenten die de vragenlijst hadden ingevuld bleekgeen homo-beleid te voeren. Hieronder de presentatie van Judith Schuyf (bron: blozende provincie):

Dat er bij de gemeenten in de provincie Noord-Holland weinigbelangstelling bestaat voor een gemeentelijk homo-beleid, bleek ook uithet feit dat slechts xc3xa9xc3xa9n ambtenaar van een Noordhollandse gemeente demoeite had genomen de conferentie te bezoeken. Uit onderzoek van deprovinciale steunfunctie Primo nh, organisator van de conferentie, bleek dat wel 4 gemeenten gexc3xafnteresseerd waren in ondersteuning bij homo-emancipatiebeleid.

Gedeputeerde Sascha Baggerman liet wetenzat zij zich zorgen maakt over het gegeven dat het voor homo’s nogsteeds moeilijk is voor hun homoseksuele geaardheid uit te komen. Zerefereerde aan het onderzoek Als ze maar van me af blijvenvan de Universiteit van Amsterdam. Hieruit bleek dat de gexc3xafnterviewdedaders van geweldsdelicten tegen homoxe2x80x99s vooral moeite zeggen te hebbenmet de openlijke uiting van homoseksualiteit en in veel mindere matemoeite hebben met homoseksualiteit op zich. En volgens een recentonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau komt een groot deel vande homoseksuelen op de werkplaats niet uit voor de seksuele geaardheid.Baggerman: "Het SCP spreekt van een schijnbare tolerantie in Nederland,men mag
homoseksueel zijn zolang men zich maar zo hetero mogelijk gedraagt."
Baggerman maakt zich zorgen over het onlangs uitgelekte advies van de Raad van State datkan betekenen dat het bijzonder onderwijs homoseksuele vrouwen enmannen mag discrimineren. "Dat zou intolerantie voeden", verklaardeBaggerman.

Geweld tegen homo’s amper religieus bepaald

Universitair docentGert Hekma, xc3xa9xc3xa9n van de onderzoekers van Als ze maar van me afblijven,benadrukte dat er door alle etnische groepen geweld wordt gepleegdtegen homo’s. Geloofsovertuigingen spelen bij de daders veel minder eenrol dan ideexc3xabn over gender, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hekmaverweet de overheden vooral lippendiensten aan de homo-emancipatie televeren. Hij haalde ook uit naar minister Plasterk, die wel overalverschijnt maar het niet belangrijk vindt om aandacht te besteden aan(homo)seksualiteit in het onderwijs.Volgens Hekma moeten we in Nederland ophouden te denken dat we zo tolerant zijn. "Dat is een obstakel voor nieuw beleid" verklaarde Hekma.

Baggerman verzekerde de aanwezigen xc3xa9n dagvoorzitter Meino Schraal(tevens statenlid in Noord-Holland) dat de provincie ondersteuning zal bieden aan gemeenten, steunfuncties,antidiscriminatiebureauxe2x80x99s en belangenorganisaties die zich bezighoudenmet het tegengaan van homodiscrimininatie. De provincie heeft onder andere eenconvenant gesloten met het COC, en investeert middels haarsteunfuncties Primo  nh en ACB Kenniscentrumin de emancipatie van homo’s. Deze laatste instelling doet onder andereonderzoek naar niet- westerse allochtonen met homoseksuele gevoelens, ontwikkelde met drie antidiscriminatiebureaus een training voor vrijwilligers enverzorgde tijdens de conferentie ook een workshop.

Zie ook:

Tegen tolerantie: islam, homoseksualiteit en identiteit

Een plek vinden voor homoseksualiteit in de islam
Marcouch wil Gay Pride openen samen met Rouvoet
Marcouch wil homo-cafxc3xa9 in Slotervaart
Geen allochtonen op hono-ouderavond
Anti-homo geweld is nauwelijks religieus gexc3xafnspireerd
Vooral autochtonen plegen geweld tegen homo’s
Voorzitter Turkse arbeidersvereniging ontvangt prijs
Healing van homo’s is levensgevaarlijk
‘Homo is een westerse ziekte’
Langdurig gediscrimineerden trekken zich terug
Anti-discriminatieproject mislukt
Sukkelende aanpak discriminatie
Conferentie discriminatie in Noord-Holland

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in discriminatie, emancipatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s