De Israxc3xablische agenda van Geert Wilders

GeertwilderskepelIsraxc3xabl zal een belangrijk onderwerp zijn in Fitna II, het volgende knutselwerk van Geert Wilders. Dat heeft de PVV-voorman verklaard in een interview met de Israxc3xablische krant Haaretz. In hetzelfde interview liet Wilders weten weinig heil te zien in een Palestijnse staat en liet hij zich lovend uit over de extreem-nationalistische  minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman.

Geert Wilders toont zich keer op keer zeer loyaal aan Israxc3xabl, en dan vooral aan de meest conservatieve stromingen in dat land. Ook ontvangt Wilders financixc3xable steun uit Israxc3xabl en van pro-Israxc3xablische groepen uit de VS. Wilders doet daarmee niets illegaals. Toch is het op zijn minst pikant dat een politicus die zo allergisch is voor de (vermeende) dubbele loyaliteit van islamitische Nederlanders, zelf zo kritiekloos achter het beleid van een ander land aanloopt. Ook mag het opmerkelijk genoemd worden dat de PVV, die een voorstander is van een verbod op buitenlandse financiering of bestuurlijke invloed van moskeexc3xabn, zelf niet transparant is over haar buitenlandse geldbronnen.

Wilders en Israel
Dat Wilders nauwe banden heeft met Israel is al langer bekend. Hij doet daar zelf overigens ook niet erg geheimzinnig over.
Hijheeft er twee jaar gewoond en heeft het land naar eigen zeggen deafgelopen 25 jaar minimaal 40 keer bezocht. Hij heeft er een groot politiek netwerk en heeft bijvoorbeeld de voormalige premierSharon vele malen ontmoet. VVD-Kamerleden die Wilders als fractiegenoot hebben meegemaakt,omschrijven hem alseen pleitbezorger voor de Joodse staat. xe2x80x98Hij heeft een heel groot hartvoor Israxc3xabl xc3xa9n de politieke belangen van dat landxe2x80x99, aldus John Manheim(CIDI) in de Volkskrant. Toen Wildersnog voor de VVD in de Tweede Kamer zat, had hij een werknemer in dienstdie rechtstreeks afkomstig was van de Israxc3xablische ambassade en ging hij voor de VVD naar Israxc3xabl om stemmen te ronselenonder Nederlandse immigranten. Wilders verklaarde destijds:”De VVD doet het doorgaans goed onder Nederlanders in het buitenland. In Israxc3xabl wonen tienduizend Nederlanders, die ik wil laten weten dat de VVD er is voor de joodse kiezer."

Tijdens de presentatie van zijn film Fitna in Jerusalem gafWilders blijk van zijn emotionele verbondenheid met Israel. Hij verklaarde: "We all carry Jerusalem in our blood, in our genes. We alllive andbreathe Jerusalem. We talk Jerusalem, we dream Jerusalem. Simplybecause, the values of ancient Israel have become the values of theWest. We are all Israel, and Israel is in all of us." 

Geen geloof in Palestijnse Staat
Wilders lijkt weinig geloof te hebben in een Palestijnse Staat. Wilders in Haaretz:"Mypersonal belief is that there is a two state solution for thePalestinians. One of those states is called Jordan." Hiermee lijkt hijvolgens De Morgen de facto zijn voorkeur uit te spreken voor de zogenaamde driestatenoplossing,die de Palestijnse nationaliteit en identiteit ontkent. Volgens deze visie wordt de Gazastrook geannexeerd door Egypteen (het resterende deel van) de Westelijke Jordaanoever door Jordanixc3xab.

Wilders verklaart in het interview met Haaretz "geschokt" te zijn over recente deuitspraken van Barack Obama in Cairo. Obama sprak daar over een nieuw begin in de relatie met de islamitische wereld. Hij riep Israxc3xabl op om de bouw van nederzettingen te stoppen en refereerde aan het lijden van het Palestijnse volk. Volgens Wilders gaat Israxc3xabl, dat tot dusver op de steun van de VS kon rekenen moeilijkere tijden tegemoet.

Etnische zuivering
Wilders toont vooral affiniteit met de ultra-rechtse partijen in Israel die pleiten voor etnische zuivering. Zo is Wilders lyrisch over de ultra-conservatieve minister van Buitenlandse Zaken AvgidorLieberman. Wilders noemt hem in het interview met Haaretz een intelligent, sterk en slim politicus. Nade overwinning van Liebermans partij Yisrael Beiteinu zou Wilders hemhebben opgebeld en gefeliciteerd. Hun beider partijen zouden meergelijkenissen dan verschillen vertonen, en daar is Wilders naar eigen zeggen trots op.

Liebermanis voorstander van een groot Israxc3xabl waarin voor Palestijnen geen plaatsis. In 2004 kwam hij met een plan om Israxc3xabl etnisch te zuiveren, in2006 betitelde hij de Palestijnse presidentMahmoud Abbas als niet van belang. Door de kleine linkse partijen inIsrael wordt hij betiteld als een racist en fascist.

Toen Wilders zijn film Fitna in Jerusalem presenteerde, sprak hij op uitnodiging van parlementslid Aryeh Eldad,die aan de laatste verkiezingen deelnam onder de vlag van de NationaleUnie, een partij die vindt dat Israxc3xabl etnisch gezuiverd moet wordendoor het vertrek van Arabische Israxc3xabli’s, eventueel onder dwang.  Eldadis een revisionistische zionist die een groot voorstander is van denederzettingenpolitiek en niet in vrede met de Arabieren gelooft.

Zelf liet Wilders overigens tijdens een kamerdebat in januari 2008 weten dat dePalestijnen wat hem betreft de Sinaxc3xaf in konden worden gedreven en indecember herhaalde hij: ,,Knikker de hele bende maar de Sinaxc3xaf in”.

PVV
In haar verkiezingspamfletverklaart de PVV in het buitenlands beleid meer aandacht te willenbesteden aan mensenrechten. Hartstikke mooi, maar het is volstrektongeloofwaardig wanneer de partij tegelijkertijd Israel zo kritiekloosvolgt.

Vraag is of het Midden-Oostenbeleid van Wilders ook gesteund wordtdoor zijn fractiegenoten en zijn kiezers. Met de fractie heeft Wildersweinig problemen.Wilders wil is immers wet in de PVV, waarvan hij hetenige lid is. Hij heeft zijn fractieleden zelf uitgekozen en zal zetijdens het sollicitatiegesprek ongetwijfeld gevraagd hebben naar hunvisie op het Israxc3xablisch-Palestijns conflict.  Fractiegenoot MartinBosma is net als zijn politiek leider vaak in Israel geweest. Tijdenseen bijeenkomst van het CIDI noemde Bosma  Aryeh Eldadzijn "goede vriend". Bosma verklaarde verder dat hij hoopt dat Israxc3xablhet pad van vrede verlaat en dat Israxc3xabl, als het aan de PVV ligt, eenmilitaire campagne mag beginnen tegen Iran.

Maar of de achterban van de PVV de pro-Israxc3xablische standpunten vande partij steunt is maar de vraag. Daar zit voor de partij eenprobleem. Uit een enquxc3xaate diein december 2007 werd gehouden, bleek namelijk dat het merendeel van dePVV-aanhang weinig op heeft met Israxc3xabl. 39% van de PVV-stemmers vondtoen dat Nederland Israxc3xabl niet zou moeten steunen wanneer het land zouworden aangevallen. Bij alle andere partijen waren er mindertegenstanders van steun aan Israxc3xabl.

Financixc3xable steun
Wilders steunt Israxc3xabl en krijgt op zijn beurt ook steun vanuit Israxc3xabl.  Zo meldde een correspondent van De Groene Amsterdammerin maart dat er in Israxc3xabl flink voor hem werd gecollecteerd. Ook vanuitde Verenigde Staten ontvangt Wilders steun van pro-Israxc3xablische en/ofanti-islamitische organisaties. In Amerika bestaat zijn aanhang volgenRonny Naftaniel (CIDI) vooral uit republikeinse, conservatieve joodsekringen waar veel geld zit. Naftaniel in de Volkskrant van 20juni:"Zowel in Amerika als in Israel begeeft Wilders zich ingeaccepteerde extreem-rechtse kringen." Even googlen leert dat Wilders steun krijgt vanaf veel buitenlandse sites, waaronder Atlas Shrugs,  Jihad-watch, Samizdata.net, Yidwithlid, GatesofVienna. Om de buitenlandse belangstellenden te informeren levert de PVV tegenwoordig ook nieuws in het Engels.

Een deel van deze giften zijn bedoeld voor zijn juridische verdediging en komen volgens de Volkskrantbinnen op de bankrekening waarop ook de partijdonaties uit Nederlandworden gestort. xe2x80x98Buitengewoon onfrisxe2x80x99, oordeelt Remco Nehmelman,hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de universiteit Utrecht in deVolkskrant. Nehmelman: xe2x80x98In veel landen, zoals Duitsland enGroot-Brittannixc3xab, zijn buitenlandse giften verboden. Je wilt uitsluitendat buitenlandse krachten het binnenlandse beleid bexc3xafnvloeden.xe2x80x99 Pas alseen donateur een tegenprestatie verlangt, is er een probleem, aldus deGroningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga in de Volkskrant. xe2x80x98In Nederlandkunnen we ongeoorloofde afhankelijkheid echter niet vaststellen, omdatwe de geldstromen niet kennen.xe2x80x99 

Buitenlandse inmenging
Relevant is dan ook de vraag inwelke mate conservatieve geldschieters uit de VS en Israel invloedhebben op de standpunten van de PVV. Stel dat Wilders minister in eenvolgend kabinet is of zelfs premier wordt, dan is het van belang teweten in welke mate zijn beleid vanuit het buitenland wordt beinvloed.
Dat hoeft niet alleen relevant te zijn voor het Midden-Oostenbeleid vande partij, maar ook wanneer het gaat om het beleid ten opzichte vanIran of zelfs wanneer het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Zohield Wilders, die zich anders graag profileert als strijder voor devrijheid van meningsuiting, zich opvallend stil toen Mark Ruttesuggereerde de ontkenning van de holocaust niet meer strafbaar testellen. Wanneer Wilders consequent was geweest, had hij Ruttegesteund, maar hij hield zich gedeisd, ongetwijfeld om zijngeldschieters niet voor het hoofd te stuiten.

islam
Maar ook de opvattingen van de partij over de islamzouden verklaard kunnen worden uit de banden van Wilders metultra-nationalistische partijen in Israel die een grote aanhang hebbenonder de Joodse kolonisten, vaak religieuze zionisten of revisionistische zionisten.

Zo hebben deze partijen in Israxc3xabl, net als de islamisten van Hamasoverigens, er alle belang bij om van het Midden-Oostenconflict eenreligieus conflict om heilige grond te maken. Intern gebruiken dezepartijen het in de strijd met seculiere krachten en in de onderlingepropaganda-oorlog tussen Israxc3xabl en Palestijnen wordt dankbaar gebruikgemaakt van extremistische uitspraken die aan weerszijden wordengedaan. Zo is het Israelische beleid het gemakkelijkste te verdedigendoor te wijzen op anti-joodse uitingen in de islam. Palestijnseverlangens naar eigen land worden zoveel mogelijk gexc3xafslamiseerd doorPalestijnen te vereenzelvigen met het islamistische Hamas en niet methet seculiere Fatah.
In een dergelijke propaganda-oorlog past het ook de diversiteit binnende islam te ontkennen en de ‘zuivere islam’ gelijk te stellen aan demeest extreme stroming. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld ook geregeldverwezen naar moderne complottheorieen zoals de in rechtse kringenpopulaire Eurabiatheorievan Bat Yeor (pseudoniem van Giselle Littman). In dergelijke theorieenwordt gesproken over een oorlog van de joods-christelijke beschavingmet de islam. De islam wordt dan als een agressief monolitisch blokvoorgesteld dat via migratie en een groot geboortenoverschot streeftnaar wereldheerschappij en invoering van de sharia.

Fitna2
Tegen deze achtergrond is het logisch dat in de ogen van WildersIsraxc3xabl de "voorhoede" van het Westen is en in die hoedanigheid deeerste verdedigingsgordel moet zijn van Europa tegen de oprukkende"islamiseringsgolf". Daarom wil Wilders, in zijn volgende film Fitna 2aandacht besteden aan Israel xc3xa8n de islamisering van Europa. In hetinterview met Haaretz zegt Wilders hierover:"The film will demonstrate that the fight against Israel isnot territorial, and hence Israel is only the first line of defense forthe West. Now it’s Israel but we are next. That’s why beyondsolidarity, it is in Europe’s interest to stand by Israel."

We moeten Israxc3xabl dus steunen om de islamiseringvan Europa te stoppen. "De jihad tegen Israel is de jihad tegen onsallen" (citaat uit Steeds een stapje verder in de Volkskrant van 20juni). Dat is de boodschap van Wilders, gexc3xafnspireerd enbekostigd door conservatieve krachten in Israxc3xabl en de VS.

Ewoud Butter

Link: PVV: Partij van Verbieden

In de Volksrant van 20 juni staat in het Vervolg een mooiachtergrondartikel getiteld "Steeds een stapje verder" van Janny Groenen Annieke Kranenberg die met Wilders op tournee gingen in de VS enDenemarken.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ewoud butter, opinie, palestina israel, wilders pvv. Bookmark the permalink.

1 Response to De Israxc3xablische agenda van Geert Wilders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s