Minderhedenorganisaties: Laat jongeren uit minderheidsgroepen niet in de kou staan

BrugbenccDe koepels van minderhedenorganisaties die zijn aangesloten bij het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) doen in een persbericht een dringend beroep op het kabinet om het politieke signaal af te geven dat het onwenselijk is dat jongeren uit minderheidsgroepen onevenredig zwaar door de economische crisis worden getroffen. Het kabinet zou alles moeten doen om dit te voorkomen. Ook zou het kabinet moeten uitspreken dat het van werkgevers, vakbonden, onderwijsinstellingen en alle andere relevante partners hetzelfde verwacht. De oververtegenwoordiging van deze groep jongeren in de stijging van de werkloosheid rechtvaardigt een aanscherping van het recent aangekondigde Actieplan Jeugdwerkloosheid met streefcijfers, resultaatsafspraken en monitoring van de uitvoering. Hieronder het vervolg van het persbericht.

Na een jarenlange daling loopt het verschil in werkloosheid tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen weer in rap tempo op.[1] Het verschil is nu bijna weer drie keer zo groot. Hoe alarmerend dit is, wordt nog eens onderstreept door de werkloosheidsverwachting van het CPB voor 2010. Het CPB verwacht een algemeen werkloosheidspercentage van 8,75%. Dat komt omgerekend voor autochtonen neer op ca. 7,2%. Uitgaande van het gegeven dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen driemaal hoger is dan onder autochtonen betekent dit 20 tot 25% werklozen onder niet-westerse allochtonen in 2010.

Bij de LOM-samenwerkingsverbanden staan de seinen dan ook op rood.Alles wijst erop dat deze trend zich onder niet-westerse jongeren nog sterker voordoet, met name onder jonge mannen in de grote steden. Zij zijn oververtegenwoordigd in de lagere banen en hebben vaker een tijdelijk en flexibel contract. Zij zijn de klapstoelen van de economie, zoals het CBS al vaststelde in het de Integratienota 2008: het laatst erin, het eerst eruit.Deze (toenemende) oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtone jongeren in de (stijging van de) werkloosheid rechtvaardigt een specifieke inzet. Het ligt dan ook voor de hand dat het kabinet haar eigen beleidsadagium: xe2x80x98algemeen als mogelijk, specifiek waar nodigxe2x80x99, snel in praktijk brengt.Vanuit deze invalshoek gelezen stelt het Actieplan Jeugdwerkloosheid echter teleur.

Op een enkele alinea na besteedt dit Actieplan geen specifieke aandacht aan de positie van jongeren uit minderheidsgroepen. Het gaat vooral om jongeren in het algemeen en om xe2x80x98kwetsbarexe2x80x99 of xe2x80x98overbelastexe2x80x99 jongeren met een zwakke arbeidsmarktpositie in het bijzonder. Het kabinet verwacht klaarblijkelijk dat het voorgestelde pakket maatregelen voldoende is om ook jongeren uit minderheidsgroepen weer perspectief te bieden. De LOM-samenwerkingsverbanden denken daar anders over. De ervaring leert dat deze jongeren het minst profiteren van algemeen beleid, als het ware achter in de rij staan, en ook pas als laatste weer profiteren van een aantrekkende economie. Niemand weet wanneer de economie zich weer zal herstellen, maar de verwachting is dat dit nog even op zich zal laten wachten. Hoe langer de recessie aanhoudt, hoe groter de kans dat vooral jongeren uit minderheidsgroepen de komende jaren op de arbeidsmarkt buitenspel komen te staan en er een nieuwe xe2x80x98verloren generatiexe2x80x99 opgroeit. Dat is niet alleen desastreus voor hun eigen toekomst, maar ook voor de samenleving als geheel. Het is aannemelijk dat langdurige werkloosheid onder deze jongeren een zware wissel zal trekken op hun participatie aan en integratie in de samenleving en gevoelens van uitsluiting zullen toenemen. Dit moet en kan worden voorkomen door nu passende maatregelen te nemen.

De LOM-samenwerkingsverbanden doen een dringend beroep op het kabinetom onomwonden uit te spreken dat etnische minderheden in het algemeenen de jongeren onder hen in het bijzonder niet onevenredig de dupemogen worden van de economische recessie. Verder roepen wij het kabinetop dit signaal te vertalen in een extra specifieke inzet voor dezegroep, te beginnen in een nadere uitwerking van de doelstellingen eninstrumenten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Dat betekent helderestreefcijfers, resultaatverplichtingen, reservering van banen en stagesvoor de verschillende jongeren uit minderheidsgroepen en monitoring vande uitvoering. Dit streven zou ook een topprioriteit moeten zijn voorde agenda van de voor 29 juni aangekondigde landelijke Jeugdtop vankabinet, sociale partners, gemeenten en uitvoeringsorganisaties.De LOM-samenwerkingsverbanden zijn van harte bereid daarin ook de eigenverantwoordelijkheid te nemen en mee te denken over maatregelen, actiesen projecten die er samen voor moeten zorgen dat jongeren uitminderheidsgroepen de boot niet missen.

[1] Volgens de cijfers van het CBS groeit de werkloosheid onderniet-westerse allochtonen harder dan die onder autochtonen. Vertoondede werkloosheid onder autochtonen in het derde kwartaal van 2008 nogeen dalende lijn, onder niet-westerse allochtonen liep die al op. Dezetrend heeft zich in het vierde kwartaal van 2008 en het 1e kwartaal2009 versterkt doorgezet. Tussen het vierde kwartaal 2008 en het 1ekwartaal van 2009 steeg de werkloosheid onder autochtonen met 0,5% naar3,5%; onder niet-westerse allochtonen steeg de werkloosheid met 1,7%naar 10,2%. Onder deze groep zijn Marokkanen het vaakste werkloos(10,9%), gevolgd door Antillianen/Arubanen (10,6%), Turken (10,3%) enSurinamers (9,2%). Opvallend is dat de stijging zich het sterkstvoordeed onder Surinamers (+3,5%) en Turken (+2,1%).—————————————————————————————————————————————-Nederlandkent zeven samenwerkingsverbanden die sxc3¡men werken aan het versterkenvan de maatschappelijke positie van verschillende etnischeminderheidsgroepen: IOC, IOT, Lize, OCaN, SMN, SIO en VON. Desamenwerkingsverbanden behartigen de belangen van hun eigen achterban.Zij voeren binnen het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) overleg methet kabinet over beleidskwesties en diverse onderwerpen enontwikkelingen die de eigen doelgroepen raken. Zowel het kabinet als desamenwerkingsverbanden kunnen onderwerpen ter discussie stellen.Daarnaast werken de samenwerkingsverbanden intensief samen met elkaaren met strategische partners: van vakbeweging tot ouderenbond, vanmaatschappelijke instantie tot sociale partner.
www.minderheden.org

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in economie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s