Zoek de fans van Wilders op (Ahmed Marcouch en Taoufik ben Yahia)

Marchouch4anja_meulenbeltIslamitische organisaties moeten in debat gaan om te laten zien dat ze Nederland niet willen islamiseren.
Vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap reageerden verheugdop het nieuws dat Geert Wilders strafrechtelijk vervolgd wordt wegenshaatzaaien.

Het besluit van de Hoge Raad om de PVV-voorman te vervolgen,betekent dat Nederland een rechtsstaat is en dat de grondbeginselen vande rechtsstaat gelden voor iedereen in Nederland. Uiteraard mogen wijhaatdragende uitlatingen niet tolereren, en het is goed om die door derechterlijke macht te laten toetsen op strafbaarheid.

Pyrrusoverwinning
Toch is de juridische benadering niet het juiste antwoord op Wilders.Het is een zwaktebod. Terwijl velen de pyrrusoverwinning vieren, kanWilders zich opwerpen als martelaar van het vrije woord, al was hetmaar met de bewering dat de rechtelijke macht een knieval heeft gemaaktvoor de islam.

De islamitische organisaties moeten ernstig bij zichzelf te radegaan en zich hardop afvragen of zij de juiste koers varen. Wij vindendat islamitische organisaties hun houding tegenover Wilders moetenveranderen. Wij moeten contact zoeken met de aanhangers van Wilders,hoe moeilijk dat ook is.

Veel organisaties zullen zeggen dat Wilders niet openstaat voor eendebat over zijn islamstandpunten. Dat is waar, maar het is eendooddoener. Het is geen goed argument, omdat het niet raakt aan waarhet echt om gaat: Wilders verwoordt wat veel Nederlanders denken enervaren.

Wij moeten onder ogen zien dat er wel degelijk veel angst is inNederland over de islam. Het is belangrijk om in te zien dat dePVV-stemmers dezelfde angst hebben als de moslims die de gang naar derechter toejuichen. Net als de gemiddelde moslim is de gemiddeldePVV-sympathisant bang voor het verlies van zijn identiteit en voor deteloorgang van zijn verworvenheden in onze samenleving.

Veertig jaar
Moslims doen er goed aan te beseffen dat de islam in Nederland pasveertig jaar bestaat en dat voor veel autochtone Nederlanders de komstvan grote groepen moslims in korte tijd naar Nederland een te zwaarberoep heeft gedaan op hun incasseringsvermogen.

Voorspellingen van islamitische gastsprekers uit New York en Jamaicaover de superioriteit van het islamitisch recht, die het recenteNationale Islam Congres overschaduwden, klinken ons niet erggeruststellend in de oren. De islamitische organisaties doen er goedaan om tegenover dergelijke fantasiexc3xabn de Nederlandse werkelijkheid testellen.

Vernederlandst
Die werkelijkheid is namelijk precies omgekeerd: de Nederlander verislamiseert niet, de moslim vernederlandst.

De islamitische gemeenschap moet duidelijk aan de achterban vanWilders laten zien dat ook Nederlandse moslims pal staan voor devrijheid van meningsuitingDie realiteit, dxc3¡t is de boodschap tegen deangst. De realiteit zegt ook dat er geen islamitische politiekepartijen zijn ontstaan in Nederland, er zou nauwelijks op gestemdworden. Het is veelbetekenend dat de uitzondering in Den Haag, delokale partij Islam Democraten, zich xc3xa9n expliciet democratisch noemt xc3xa9nniet verder is gekomen dan twee zetels in de gemeenteraad. Dat is derealiteit.

 

En toch zal het pas doordringen dat de moslims allesbehalve uit zijnop een sluimerende islamisering van de Nederlandse samenleving als deislamitische organisaties dit om te beginnen expliciet duidelijk makenen daarnaast stelling nemen tegen eerwraak, gedwongen huwelijken enandere wantoestanden binnen de gemeenschap, en die uitspraken bovendienomzetten in daden. Dit is wat islamitische vertegenwoordigers moetenuitleggen, zo nodig elke dag.

Congres
Zo bekeken hebben zij een kans gemist bij het Nationale Islam Congres.Dit was het onderwerp dat daar behandeld had moeten worden.

Het betekent dat de islamitische gemeenschap duidelijk aan deachterban van Wilders moet laten zien dat ook Nederlandse moslims palstaan voor de vrijheid van meningsuiting en voor de pluriformiteit diede Nederlandse samenleving door de eeuwen heen verworven heeft. En hetbetekent bovendien dat moslims laten zien dat zij vierkant achter deGrondwet staan en zich scharen achter de tradities die Nederland groothebben gemaakt.

Tradities die gebaseerd zijn op eeuwenlange migraties, maar ook ophet Nederlandse vermogen om problemen bespreekbaar te maken en groepenen individuen in de samenleving een plek te gunnen.

Ontkrachten
Alleen hierdoor kan de islamitische gemeenschap de angstwekkendeboodschap van Wilders ontkrachten en het vertrouwen verdienen van dePVV-sympathisanten. Als wij er nu mee beginnen om dit keer op keerhelder uit te leggen aan de aanhangers van Wilders, komt het geloof inhet sterke democratische Nederland terug en kunnen wij met elkaar alsvolwaardige Nederlanders dit land verder opbouwen.

Vandaar onze oproep aan de islamitische organisaties: neem jeverantwoordelijkheid, zoek toenadering tot de achterban van de PVV, gamet open vizier het debat aan, zie de angst en het ongenoegen onderogen en neem die weg.

Maak duidelijk dat u Nederland niet wilt islamiseren. Begin met hetuit te spreken. Wat er dan gebeurt, is dat de rest van Nederland zietdat het land er bondgenoten bij heeft gekregen in de strijd tegenextremisme en andere vormen van geweld en partners bij de inzet vxc3xb3xc3xb3rvrijheid, geluk en rechtvaardigheid. Aan de slag, er valt nog een hoopte winnen!

Ahmed Marcouch is stadsdeelvoorzitter Slotervaart in Amsterdam.
Taoufik ben Yahia is medewerker van het Stedelijk Jongerencentrum Argan te Amsterdam.

Dit artikel is eerder in de Volkskrant verschenen en met toestemming van de auteurs op het Allochtonenweblog geplaatst. De foto van Marcouch is van Anja Meulenbelt. Op haar website geeft ze ook een selectie van de reacties op het artikel van Marcouch en Ben Yahia. Zie hier.

Een andere reactie is die van Carel Brendel, zie hier.About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in multicultureel onbehagen, opinie, wilders pvv. Bookmark the permalink.

1 Response to Zoek de fans van Wilders op (Ahmed Marcouch en Taoufik ben Yahia)

  1. Van Kaas says:

    Het is een goed stuk maar Ahmed Marcouch en Taoufik ben Yahia hebben een godsdienstig uitgangspunt, ze nemen de Islam als centraal thema. Het conflict met de PVV gaat over, vooral Marokkaans, geweld.

    De schrijvers van Marokkaanse afkomst vergissen zich als zij menen dat de Islam in Nederland pas veertig jaar bestaat. De Islam in Nederland is vele jaren ouder dan de immigratie vanuit Marokko. De schrijvers maken dezelfde vergissing als Wilders: Marokkanen zijn NIET vanzelf de vertegenwoordigers van de Islam. Ook al doet hun Sultan anders geloven.

    De strekking van het verhaal is mooi maar de woordkeus klopt niet: de schrijvers hadden in plaats van “Islamitische organisaties” beter geschreven : *Marokkaanse organisaties*.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s