Testament van twee landverraders (Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk)

Istanbul Het is van nationaal belang dat Europa Turkije aan haar kant krijgt. Dat schrijven Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk in de artikelenbundel xe2x80x98Ons belang in Europaxe2x80x99, die op 8 mei 2009 door het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks wordt gepubliceerd tijdens een bijeenkomst ter ere van het vertrek van Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk uit het Europees Parlement. Een voorpublicatie.

xe2x80x98Knettergekke landverraderxe2x80x99. Op de website van De Telegraaf spuwdenhonderden xe2x80x98echte Nederlandersxe2x80x99 hun gal, toen een van ons had durvenpleiten voor versoepeling van de visumplicht voor Turksedienstverleners. Voor deze reaguurders stond het buiten kijf: geen Turkhet land in, dat is ons nationale belang.

Aanleiding voor de commotie was een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. De zes EU-landen die in 1970 een samenwerkingsovereenkomst sloten met Turkije, zo oordeelden de Europese rechters begin dit jaar, hadden geen visumplicht mogen invoeren voor Turkse staatsburgers die korte tijd naar de EU willen om diensten te verlenen voor Turkse bedrijven. Daarmee rees de vraag of Nederland en de andere vijf oprichters van de Europese Unie elk voor zich hun visumbeleid moesten aanpassen, of dat de Europese Commissie het initiatief zou nemen tot een visumversoepeling in alle 25 Schengenlanden. Voor dat laatste brak GroenLinks een lans. Visa zijn een Europese aangelegenheid. Het is niet wenselijk als regeringen dralen met het uitvoeren van een Hofarrest, uit vrees dat wie als eerste beweegt de toegangspoort tot Europa wordt voor talloze Turkse loodgieters.

Nederland heeft er belang bij dat Europa hier xc3xa9xc3xa9n lijn volgt. Ons land is er tevens bij gebaat dat uitspraken van het Hof worden nageleefd, ook als ze zwaar op de maag liggen. Juist kleinere lidstaten worden beschermd door de Europese rechtsgemeenschap. Die legt de powerplay van de groten aan banden.

Hxc3xa9t nationaal belang bestaat niet, zo illustreert dit voorbeeld. Er valt stevig over te twisten. In de Tweede Kamer trok de Partij voor de Vrijheid fel van leer tegen de Hofuitspraak over Turkse dienstverleners. Geert Wilders kan de Europese rechtsgemeenschap gestolen worden. Europese verdragen, wetten, grondrechten en jurisprudentie maken dat minstens de helft van het programma van de PVV niet kan worden uitgevoerd zonder het Nederlandse lidmaatschap van de EU op het spel te zetten.

Wanneer Wildersxe2x80x99 eigen rechten in het geding zijn, wanneer het Verenigd Koninkrijk hem de deur wijst, ja, dan tekent hij beroep aan op grond van de Europese afspraken over vrij reizen. Some animals are more equal than others. Het Europese project verzet zich tegen deze willekeur. Het kent alle staten, burgers en zelfs vreemdelingen rechten toe. Het geeft hun de kans om die bij de rechter af te dwingen. Daarmee is de EU meer dan een praktisch arrangement voor gezamenlijke belangenbehartiging. Zij belichaamt ook een ideaal van vreedzaam samenwerken op basis van overeengekomen regels, van xe2x80x98recht boven machtxe2x80x99. Samen met andere regionale samenwerkingsverbanden levert de EU bouwstenen voor beter mondiaal bestuur.

Zonder uitwisseling geen samenwerking. Het Europese project geeft opregionale schaal uitvoering aan een kosmopolitisch ideaal. Dat streeftniet per se naar een wereld zonder staten of grenzen, met mensen diegeheel footloose zijn. Eerder een wereld waarin grenzen poreus zijn:geen pantser, maar een huid om door te ademen. Zodat nieuwsgierige ofondernemende types hun blik kunnen verruimen en hun kansen kunnen wagenin den vreemde. Zodat mensen zich op meer dan xc3xa9xc3xa9n plek thuis mogenvoelen, zonder verdacht te worden van een gebrek aan vaderlandsliefde.

Turkije herinnert ons nadrukkelijk aan dit ideaal van openheid. Geefons de kans Europeser te worden, vragen veel Turken. Versoepel hetvisumregime, zoals jullie dat ook voor andere toetredingskandidatenhebben gedaan. Juist een geleidelijke opening van de grens draagt ertoebij dat de gevreesde invasie van Turken uitblijft. Daarmee wordt eenfors obstakel voor het Turks EU-lidmaatschap uit de weg geruimd.

Idealen kleuren de visie op het nationaal belang. Het achteruitstrevennaar een gelijkgestemd en saamhorig Nederland dat nooit bestaan heeftis ook zoxe2x80x99n ideaal. Het is de zoete romantiek achter de verbitterderetoriek van Wilders. De door veel van zijn aanhangers verlangdeoverzichtelijkheid en warmte kan Europa niet bieden. Daarvoor is zij teveelkleurig, te kil-juridisch ook. In de ogen van de romanticiversmelten Europese integratie en migratie al gauw tot xc3xa9xc3xa9n grotebedreiging voor de nationale eigenheid. Onderzoekers zien in hetxe2x80x98minderhedenvraagstukxe2x80x99 een verklarende factor voor de afkeer vanEuropese eenwording onder Nederlandse kiezers. Sommigen van hen pleitendan ook voor xe2x80x98eenwordingsrustxe2x80x99 of een xe2x80x98uitbreidingspauzexe2x80x99.

Maar welke risicoxe2x80x99s lopen we als Europa een time-out van degeschiedenis neemt? Dan worden we irrelevant voor grootmachten als deVerenigde Staten en China. Dan blijven we omringd door instabielebuurlanden, waar onderdrukking en armoede zich vertalen in groeiendewrok tegen het rijke Westen. Dan loopt de klimaatverandering uit dehand en wordt de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen nijpend. Danblijven internationale regels en toezicht nog verder achter bijgeglobaliseerde markten. Dan leiden uiteenlopende antwoorden op devergrijzing van de beroepsbevolking tot spanningen in de eurozone. Deboze buitenwereld kan wel eens heel bruut de leefwereld van deNederlanders binnendringen als we de zaken op hun beloop laten.Energiecrises, zeespiegelstijging, terreuraanslagen,vluchtelingenstromen, arbeidsmarkttekorten en euro-inflatie -vooruitziende politici doen aan preventie. Zij proberen tijdig eenEuropese strategie te formuleren, ook als het moeite kost om de kiezerservan te overtuigen. Niet toevallig speelt Turkije een rol in veel vandeze strategiexc3xabn. Het land is jong en vitaal. Als kruispunt vanculturen en toevoerroutes bezit het geopolitiek gewicht. Wij vinden hetvan nationaal belang dat Europa Turkije aan haar kant krijgt.

Dit is een deel van het slothoofdstuk van de artikelenbundel xe2x80x98Ons belang in Europaxe2x80x99. Deze bundel wordt op 8 mei 2009 door het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks gepubliceerd tijdens de bijeenkomst Het Nederlands belang bestaat niet, ter ere van het vertrek van Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk uit het Europees Parlement. De artikelenbundel is gratis te downloaden.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, turkije. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s