Tegenstellingen afgelopen 20 jaar toegenomen

Een ruime meerderheid (79%) van de Nederlanders vindt dat detegenstellingen in de samenleving de afgelopen 20 jaar zijn toegenomen. Datblijkt uit het maandag verschenen jaarlijkse vrijheidsonderzoek van hetNationaal Comitxc3xa9 4 en 5 mei onder negenhonderd Nederlanders. Dat detegenstellingen zijn versterkt, geldt vooral op het gebied van geloofen levensovertuiging, vindt twee derde van de ondervraagden. Maar ookvoor sociale klasse en herkomst is dit van toepassing, vindt 40procent.

Inhet Nationaal Vrijheidsonderzoek worden jaarlijks de opvattingen vanburgers gepeild rond vrijheid en onvrijheid en staat de vraag centraalwaar de vrijheid in het gedrang komt. In 2009 zijn Nederlanders -autochtonen en allochtonen – ondervraagd over het jaarthema xe2x80x98Vrijheid en identiteitxe2x80x99.Vrijheid en identiteit kunnen op gespannen voet staan met elkaar. Waarindividuen en groepen hun identiteit superieur achten en deze – metgeweld – opleggen aan anderen, daar wordt de vrijheid van de andergeschonden. Met het Nationaal Vrijheidsonderzoek geeft het NationaalComitxc3xa9 een impuls aan het debat over de vrijheid.

Weinig mensen zijn enthousiast over pogingen van deoverheid om pluriformiteit te stimuleren via bijvoorbeeld hetsubsidixc3xabren van culturele instellingen, migrantenorganisaties of omroepen. Het financieren vanopenbare en bijzondere scholen krijgt wel steun van 58 procent van deondervraagden.

Ruim driekwart van deondervraagden vindt dat er ruimte genoeg is om de eigen identiteit teontwikkelen. Identiteit draait volgens Nederlanders vooral om kunnenzeggen wat je denkt. 75% vindt dat iedereen de ruimte moet krijgen om zijn mening teuiten mits dat niet ten koste gaat van de vrijheid. En een meerderheid van 56 procent acht hetdaarbij wel van belang om anderen ‘in hun waarde te laten’.

Overwelke eigenschappen op Nederlanders van toepassing zijn, antwoorden deondervraagden eensgezind. Zowel autochtonen als allochtonen noemen degelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, het zich houden aan traditiesen regels, omgangsvormen, het vermijden van conflicten,verdraagzaamheid en vertrouwen in de overheid. Volgenseen ruime meerderheid van de ondervraagden delen Nederlandse burgersdezelfde waarden over onderwerpen als democratie, individuele vrijheiden mensenrechten. Zij denken dat Nederlanders niet dezelfde waardenhebben als het gaat om solidariteit, respect voor anderen en debescherming van minderheden. Bron: 4,5 mei comite         

Nederlanders hebben minder moeite met immigranten
Nederlanders hebbenin vergelijking met vorig jaar minder moeite met immigranten. Op dit moment denkt 35 procent van de bevolkingdat Nederland een prettiger land zou zijn als er minder immigrantenzouden wonen. Eind vorig jaar had nog 41 procent die mening. Dat blijkt uit een enquxc3xaate van hetSociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens de onderzoekers noemensteeds meer mensen de aanwezigheid van verschillende culturen eenaanwinst voor Nederland. Het aandeel burgers met deze mening isgestegen van 36 procent eind vorig jaar naar 44 procent. Bron: NRC

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie, onderzoek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s