de Marokkaanse namenlijst: een probleem of een hype?

Kan de Marokkaanse namenlijst verboden worden of niet? In hoeverre is deze lijst dwingend? En bestaat er wel een lijst met verboden Berbernamen? Volgens het ministerie van WWI is de Marokkaanse namenlijst niet dwingend en bestaat er geen lijst met verboden Berbernamen, zoals eerder wel door Trouw was gesuggereerd. Is de ophef over de Marokkaanse namenlijst terecht en is er sprake van een reeel probleem of is het een hype?

In Rotterdam willen ze de Marokkaanse lijst verbieden. Aboutaleb wil de lijst desnoods verbranden. De Amsterdamse gemeenteraad enburgemeester Cohen verbieden de Marokkaanse namenlijsten niet. VolgensCohen kan de gemeente de lijst ook niet verbieden. DeAmsterdamse raad nam wel een VVD-motie aan waarin ambtenaren de namenlijst alleennog op verzoek mogen verstrekken. Cohen zei deze uitspraak tebestuderen.Indiener Robert Flos noemt dit xe2x80x98onheilspellendxe2x80x99. Flos op de website van Binnenlands Bestuur: xe2x80x98Mocht hij de motieniet willen uitvoeren, dan schoffeert hij de gemeenteraad. Het lijktwel of hij meer waarde hecht aan het Marokkaanse overheidsbeleid danaan de Amsterdamse gemeenteraad.xe2x80x99 Volgens Flos heeft Cohen te vaak last van xe2x80x98slappe thee, slappe kniexc3xabnxe2x80x99.Flos wijst erop dat de PvdA het onderwerp in Rotterdam zelf heeftaangehaald. 

 

Volgens de woordvoerder van Cohen gaat het om goede dienstverlening aaneen substantixc3xable minderheid in Amsterdam.  Verbieden, zoals in Rotterdam, heeft volgens hem geen zin.xe2x80x98Wij hebben het beleid niet bedacht. Het gaat om afspraken oprijksniveau. Rotterdam kan het ook niet verbieden. Je kunt je personeelwel verbieden de lijst te verstrekken, maar de lijst zelf niet. Opinternet bestaat de lijst nog gewoon.xe2x80x99

Laten we dan kijken wat er op rijksniveau over de namenlijst bekend is gemaakt. Op 23 februari gaf minister Van der Laan heldere antwoorden op vragen van de PVV’ers Fritsma, Wilders en Brinkman. Volgens het ministerie heeft de Marokkaanse namenlijst geen dwingend karakter en bestaat er geen lijst met verboden Berbernamen bestaat. Hieronder de antwoorden van minister Van der Laan:

Vraag 2:

Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de Marokkaanseautoriteiten middels een lijst met verboden namen voor in Nederland woonachtigeMarokkanen bepalen welke naam zij aan hun kinderen moeten geven? Zo nee, waaromniet?

Antwoord 2:

Uitgangspunt is dat in Nederland woonachtige ouders, binnende grenzen van het Nederlandse naamrecht, in het bijzonder van artikel 4,tweede lid, van Boek 1 BW, vrij zijn in de keuze van de naam voor hun kind. Datgeldt voor Nederlandse kinderen en dus ook voor kinderen die naast deNederlandse nog een andere nationaliteit hebben. Voor kinderen met alleen deMarokkaanse nationaliteit, geldt vanuit Marokko voorts het Marokkaansenaamrecht. Volgens de Marokkaanse autoriteiten is de Marokkaanse namenlijst,die een indicatie geeft van namen die geen problemen opleveren bij registratie,geen door de Marokkaanse overheid verspreide namenlijst met een dwingendkarakter. De namenlijst die door de Marokkaanse consulaten in Nederland wordengebruikt, dienen als hulpmiddel om Marokkaanse ouders namen aan te reikenwaarvan het zeker is dat deze in overeenstemming zijn met het Marokkaanserecht. Andere namen dan vermeld op de lijst, kunnen in principe ook gekozenworden. Marokkaanse burgers dienen bij de keuze van de voornamen voor hunkinderen rekening te houden met de "Loi relative xc3 l’xc3xa9tat civil" (deWet inzake de burgerlijke stand). Daarin wordt bepaald dat degene die aangiftedoet van een geboorte de voornaam van het kind kiest, waarbij de naam aan eenaantal vereisten moet voldoen: de naam dient een ‘Marokkaans karakter’ tehebben, mag niet overeenkomen met een familienaam, kan uit maximaal tweevoornamen bestaan en dient niet overeen te komen met de naam van een stad, dorpof stam. Tevens mag de naam niet in strijd zijn met de goede zeden of openbareorde. Indien een gekozen naam niet wordt goedgekeurd bij gelegenheid van degeboorteaangifte, kan daartegen beroep worden ingesteld. Een dergelijk beroepis in een substantieel aantal gevallen succesvol geweest.

In het krantenbericht van dagblad Trouw van 28 januari jl.staat vermeld dat de Marokkaanse regering alle ambassades en consulaten in hetbuitenland binnenkort een lijst met verboden Berbernamen zal toezenden. Volgensde Marokkaanse autoriteiten is deze informatie onjuist.

Vraag 3:

Bent u bereid de Nederlandse gemeenten opdracht te gevendeze bemoeizuchtige namenlijst onmiddellijk terug te sturen naar de Marokkaanseambassade, vergezeld van de mededeling dat de Marokkaanse overheid geen enkelezeggenschap heeft over de naamgeving van in Nederland wonende mensen? Zo nee,waarom niet?

Antwoord 3:

Zoals in antwoord 2 is aangegevenbestaat er volgens de Marokkaanse autoriteiten geen voornemen om een lijst met verbodennamen naar de ambassades en consulaten te zenden. Overigens heeft de ministervan Justitie op 19 december 2007 voor alle duidelijkheid een schrijven tot deambtenaren van de burgerlijke stand gericht waarin hij erop wijst dat, in goedoverleg met de Marokkaanse ambassade, overeengekomen is dat informatie aan deburger over het Marokkaanse naamrecht voortaan rechtstreeks verstrekt zalworden door de Marokkaanse consulaten in Nederland en dat de Nederlandsegemeenten op dit punt geen rol hebben.

Vraag 4:

Bent u tevens bereid de Marokkaanse autoriteiten nu vooreens en altijd duidelijk te maken dat dergelijke brutale inmenging inNederlandse aangelegenheden niet wordt geduld? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4:

De minister van Buitenlandse zaken heeft zijn zorgen overhet gebruik van de namenlijst door de Marokkaanse ambassades en consulatentijdens zijn werkbezoek aan Marokko op 24 november 2008 aan de Marokkaanseminister van Buitenlandse zaken, Fassi Fihri, overgebracht. Ten aanzien van denamenlijst toonde minister Fassi Fihri begrip voor de Nederlandse zorgen. Hijverklaarde dat Marokkanen in Nederland niet verplicht zijn zich in te schrijvenbij het Marokkaanse consulaat en als ze dit wel wensen, zij iedere naam kunnenkiezen binnen het kader van de Marokkaanse wet. Afgesproken is dat hierover inde ambtelijke gemengde commissie Justitie verder wordt gesproken.

 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ewoud butter, hype van de dag, marokko. Bookmark the permalink.

3 Responses to de Marokkaanse namenlijst: een probleem of een hype?

  1. Van Kaas says:

    Of de namenlijst een hype is of belangrijk nieuws kan worden bepaald door het te vergelijken met ander nieuws dat op dit moment mogelijk is over Marokko en mensenrechten. Is er dan ander nieuws mogelijk? oordeel zelf: 1) Saharaanse hongerstakers in Marokkaanse gevangenis zijn in kritiek toestand; 2) De mensen van de Marokkaanse krant Al-Jarida Al-Oula zijn veroordeeld wegens het publiceren van het nieuws dat een Marokkaanse prins een politieagent neerschoot toen hij een bon kreeg; 3) op een conferentie aan de Vrije Universiteit van Brussel wordt geconcludeeerd dat de Marokkaanse bezetting van West Sahara grote gelijkenis vertoond met de bezetting van Palestina; 4) De Zuid Afrikaanse vakbond COSATU roept op tot een boycot van het World Social Forum dat in Marokko plaats moet vinden wegens het koloniale karakter van het gastland; 5) Chekib el-Khiari !!!

    Ziehier zomaar vijf andere aktuele nieuwsfeiten met betrekking tot Marokko die in de nederlandse pers niet naar voren komen, en waar we overigens ook een figuur als Tofik Dibi niet over horen.

  2. De groeten uit het Zuidelijk deel van de Riviera del Bxc3xadoBxc3xado het is el erg met de Saharaanse mensen en zijn rechten.

  3. a.visser says:

    Wat wel in de nederlandse pers komt, maar waar nederlandse Marokkanen misschien niet van op de hoogte zijn is dat christelijke missionarisen regelmatig uit Marokko worden verwijderd alsof het misdadigers zijn. Waar worden deze mensen toch van beschuldigd? Zij zetten zich in voor wezen las ik en toch wordt dat niet gehonoreerd. How is it possible?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s