Sukkelende aanpak discriminatie

Racisme3In 2009 moeten de Nederlandse gemeentes een meldpuntinrichten waar burgers die met discriminatie worden geconfronteerd, ditkunnen melden. De invoering van de wet is uitgesteld tot 1 juli.Ondertussen zijn gemeentes traag met het invoeren van dezevoorzieningen, zo meldt Binnenlands Bestuur (week 5, jaargang 30).

Op verschillende manieren kan invulling worden gegeven aan de wet -een folder op het gemeentehuis, aansluiting bij de nationaletelefoonlijn of een link op de gemeentelijke website, is wettelijkgezien al voldoende. Het is ook mogelijk om zelf een loket te startenen om gemeenteambtenaren te scholen in de afhandeling vandiscriminatiemelding. Aansluiting bij een bestaande voorziening vanArt.1, de vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, ligt het meestvoor de hand. Een bedieningsgebied van minstens 400.000 inwoners isnodig om een bureau goed te laten functioneren.

Het melden van discriminatie verloopt nog niet optimaal. Vaak wordthet niet herkend, of zelfs ontkend, terwijl slachtoffers niet wetenwaar en hoe ze terecht kunnen met hun klacht. Voorlichting is nodig ommeer mensen discriminatie te laten herkennen. ACB Kenniscentrum heeftde training Melden helpt, help melden ontwikkeldin samenwerking met drie antidiscriminatiebureaus. In deze trainingworden contactpersonen geschoold in het herkennen van discriminatie.Ook wordt geleerd hoe de achterban actief benaderd kan worden omdiscriminatie te melden en om slachtoffers te begeleiden in het trajectvan melding.

Voor meer informatie neemt u contact op met Rxc3xa9nie van der Putte (mail of bel 020-6279460).

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in discriminatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s