Gun ook moslims waarachtige godsdienstvrijheid (Joost Zwagerman)

Joost_zwagermanNederlandse moslims die hun geloof kritiseren of verlaten, worden verraden door de blanke intelligentsia, die alleen aanvallen op het christendom tolereert, schrijft Joost Zwagerman. Hieronder zijn artikel dat vandaag ook in de Volkskrant is verschenen.

Kan ik over mezelf zeggen dat ik van mijn geloof ben gevallen? Dat xe2x80x98vallenxe2x80x99 duidt een hoogteverschil aan; ergens hoger dan athexc3xafsten, agnosten en doordeweekse twijfelaars bevinden zich de gelovigen die met zxe2x80x99n allen een grote bel van godvrucht vormen, zwevend tussen hemel en aarde.

Geloofsafval is, bezien vanuit de ijle hoogte van de gelovige die zijn ladder naar God heeft uitgeworpen, een zompige nederlaag. Veel aardiger zou het zijn te kunnen zeggen dat je je geloof van weleer bent, eh, ontgroeid. Of dat je ervan bent bevrijd. Dan wordt het, in plaats van afvalligheid, geloofsontgroeiing of nog beter: geloofsbevrijding.

Zou dat niet wat vriendelijker zijn tegenover degenen die afscheid willen nemen of hebben genomen van hun geloof?

Aan xe2x80x98vallenxe2x80x99 heb ikzelf nooit gedaan.

Het is meer dat ik destijds van mijn geloof ben gedwarreld.

Er kwamen geen pijnlijke confrontaties aan te pas, ik hoefde mij niet uitgebreid te verantwoorden tegenover kerkelijke autoriteiten, ouders of andere gezagsdragers, ik ervoer geen schrijnend gemis, raakte evenmin in een isolement of identiteitscrisis, en mijn dwarreling maakte mij niet wraakzuchtig of verbitterd over kerkelijke instituties.

Het rabiate voorwerk om van je geloof af te vallen, was door de generatie van mijn ouders verricht xe2x80″ de troublemakers van de jaren zestig hadden ons bedje gespreid. Zxc3xadj hadden moeten knokken, schokken, schoppen en smalen, opdat onze generatie, heel relaí, aan die dwarreling kon beginnen. Ik was veertien toen ik in het theater De Vest in Alkmaar Neerlands Hoop zag xe2x80″ godallemachtig, wat een geweldige en geestige godloochenarij!

Wij, scholieren van 2 havo en vwo, zaten er met toneelkaartjes die de school voor ons had aangeschaft. Spoedcursus smalende godslastering met overheidssteun, zal ik maar zeggen. In die jaren las ik ook met bewondering romans van Jan Wolkers en Hugo Claus, waarin zij de mores van de kerk geselden. Heftig en confronterend van je geloof vallen, dat was dapper en gewaagd, nietwaar?

Nog niet zo lang geleden ging ik ervan uit dat conflict, verstoting, isolement en innerlijke verscheurdheid nog maar heel weinigen in ons land zou teisteren als ze afscheid zouden willen nemen van hun geloofsachtergrond. Maar ik had buiten de islam gerekend. Met het ontstaan van deze nieuwe zuil in Nederland is het conflictueuze losscheuren van je geloof weer helemaal teruggekeerd.

Ik hecht sterk aan het welslagen van een multicultureel Nederland, maar dat welslagen wordt stelselmatig tegengewerkt door een gezelschap conservatieve debaters en opiniemakers die van zichzelf raadselachtig genoeg denken dat ze progressief zijn en die allerlei reserves tegen dat multiculturalisme in de schrilst denkbare termen verdacht maken.

De lakmoesproef voor een goed functionerende multicultuur is de geloofsvrijheid. Een xc3xa9chte multiculturele samenleving veronderstelt een xc3xa9chte multireligiositeit, waarbij de vrijheid van religie automatisch en onvermijdelijk ook de vrijheid van geloofsafval impliceert.

Geen waarlijke vrijheid van religie zonder de vrijheid ook niet te geloven. PvdA-denker Jos de Beus sprak over dit aspect van geloofsvrijheid essentixc3xable woorden: xe2x80x98Ik wil xc3xa9xc3xa9n simpel punt maken: iedereen in Nederland moet kunnen geloven wat hij wil, en iedereen die wil stoppen, moet dat vrij en veilig kunnen doen.xe2x80x99

Bij deze basale observatie beginnen in dit land spijtig genoeg deproblemen. Lang niet iedereen van islamitische achtergrond kan in ditland xe2x80x98vrij en veiligxe2x80x99 in het openbaar afstand nemen van zijn geloof.Nederlanders met een moslimachtergrond die, gesteld dat zij hunafvalligheid publiek maken, hopen op morele steun van de Nederlandseculturele elite, maken hardhandig kennis met de dubbele standaard diedeze elite toepast op critici van het christendom en critici van deislam. Een aanzienlijk deel van deze elite ziet voor de afvalligemoslim het liefst een soort status aparte, waar minder vrijheden geldendan voor degenen die van christen in athexc3xafst zijn veranderd. De athexc3xafstdie de spot drijft met vermeende onzinnigheden in de Bijbel draagt bijaan onze zo gekoesterde pluriformiteit. De ex-moslim die de spot drijftmet vermeende onzinnigheden in de Koran gooit een lont in een kruitvat.

Het is de afgelopen jaren te vaak gebeurd dat afgevaardigden van delelieblanke intelligentsia frontaal de aanval openden op een prominenteimmigrant met een moslimachtergrond xe2x80″ Afshin Ellian, Ayaan Hirsi Ali,Sooreh Hera xe2x80″ die dezelfde soort religiekritiek beoefende waarautochtone religiecritici zich ook aan hebben gewaagd, zonder dat hendestijds xe2x80″ terecht! xe2x80″ een strobreed in de weg werd gelegd.

Telkens probeerden autochtone intellectuele kopstukken dezereligiekritiek door immigranten verdacht te maken. In hun ogen is deenige ware moslim-Nederlander de geloofszekere moslim- Nederlander.xe2x80x98Lastigexe2x80x99 anderen vallen onder de status aparte.

De verantwoordelijken voor deze status aparte voor geloofsafvalligemoslims laten zich doorgaans voorstaan op hun ijzige kritiek op alleswat naar wijwater, christen-democratie en EO-achtige activiteitenzweemt. Zij smalen over christenen in de politiek en de media, maarminachten moslims die luid en duidelijk aangeven geen moslim meer tewillen zijn. En telkens klinkt hetzelfde argument uit de mond van dezeverspreiders van de religieuze status aparte: zoxe2x80x99n afvallige moslim iseen aandachttrekker, een provocateur, iemand die uit alle macht wilschitteren in de media.

Er groeit hier een generatie jongeren met moslimachtergrond op die langniet allemaal binnen de poorten van hun geloof zullen blijven.

Hoe moeten die toekomstige schrijvers, kunstenaars of gewone burgersdie openlijk en vrijelijk exmoslim wensen te zijn de voetangels enklemmen van hun geloofsachtergrond ter discussie stellen zonder indiskrediet te worden gebracht door de gezanten van de lelieblankeculturele elite die in hun religiekritiek een vorm van racistischeislamofobie ziet? Je kunt deze mensen niet blijven diskwalificeren alsijdele aandachttrekkers.

Hoe lang houden de gezanten van de culturele elite het vol deze mensente beoordelen in termen van aandachtsziekte, relzucht, belediging enhet orkestreren van publieke verontwaardiging? Mogen zij dan echt nietvan de islam losweken zoals veel van die eertijdse christenenvermoedelijk, met dank aan schrijvers als Maarten xe2x80x99t Hart en Karel vanhet Reve, zxc3xa9lf van hun geloof zijn losgeweekt?

Tegelijk staan diezelfde gezanten van de culturele elite zich steedsweer voor op de kennelijke progressiviteit van het bekritiseren vanchristenen in politiek en media. Een voorbeeld. Een paar maandengeleden legde de 29-jarige politicoloog Sander Chan een bestuursfunctiebij de Christen- Unie neer vanwege zijn homoseksualiteit.

Vanwege deze affaire bepleitte Volkskrant -columnist Jan Mulder in De Wereld Draait Door xe2x80x98een verbod op de ChristenUniexe2x80x99.

Het studiopubliek genoot en applaudisseerde.

Striemende kritiek op benepenheid en homofobie binnen een christelijkeorganisatie getuigt van progressiviteit. Een beetje kritische geestlegt de ChristenUnie het vuur aan de schenen, nietwaar?

Intussen zijn er in de loop der jaren steeds meer homoseksuelen in hetCDA actief en hebben zij belangrijke bestuurlijke functies.

Er werken relatief veel homoseksuelen b
ij de KRO en NCRV xe2x80″ soms ook zijn zij boegbeelden van die omroepen.

Met de benarde positie van homoseksuelen in christelijke organisaties valt het dus al met al wel mee.

Is er daarentegen in Nederland ooit xc3xa9xc3xa9n man of vrouw geweest dieopenlijk heeft verklaard: ik ben moslim xc3xa9n homo? Het is ondenkbaar envolgens veel moslims ontoelaatbaar.

Maar: kritiek op benepenheid en homofobie binnen islamitischeorganisaties getuigt volgens onze culturele elite natuurlijk juist weerniet van progressiviteit.

Tja. Als tv-persoonlijkheid Jan Mulder de homofobie onder rigidechristenen aan de kaak stelt, is hij een man met het hart op de juisteplaats. Als Ayaan Hirsi Ali de homofobie onder rigide islamieten aan dekaak stelt, is zij een onruststookster en een gevaar voor desamenleving die de bedreigingen aan haar adres aan zichzelf heeft tedanken.

Iemand die, bijvoorbeeld, de benarde positie van homoseksuelen inislamitische landen aankaart, is volgens die dubbele standaard eenophitser en een reactionaire islamofoob met racistische trekjes.

Opmerkelijk is dat dit label van rechts-extremisme of racisme ookelders in Europa wordt geplakt op mensen die zich enige kritiek op deislam of het islamisme permitteren.

Ik denk aan de Britse schrijver Ian McEwan. In een interview in 2008met de Italiaanse krant Corriere della Sera had hij collegaauteurMartin Amis verdedigd tegen beschuldigingen van racisme.

Bovendien had McEwan verklaard dat hij het politieke islamisme verachtte.

Letterlijk zei hij: xe2x80x98Een dierbare vriend is uitgescholden voor racist.Zodra een schrijver een mening tegen het islamisme formuleert, is eronmiddellijk wel iemand van links die antwoordt dat de meerderheid vanmoslims donker gekleurd is xe2x80″ en dat de criticus van het internationaleislamisme dus racistisch is. Dat is qua logica absurd en moreelonacceptabel.xe2x80x99

De ironie wil dat McEwan na deze uitlatingen direct zelf hetslachtoffer dreigde te worden van de xe2x80x98ab – surde logicaxe2x80x99 die hij aan dekaak had gesteld. Een woordvoerder van de Muslim Council of Britain zeiin een commentaar op het interview van McEwan dat de uitlatingen van deberoemde schrijver niet anders dan als xe2x80x98extreem-rechtsxe2x80x99 konden wordenaangemerkt.

Hoe funest het is opvattingen als van McEwan verdacht te maken alsxe2x80x98racismexe2x80x99 maakt de Franse filosoof Pascal Bruckner duidelijk. In Detirannie van het berouw constateert hij: xe2x80x98Spreken over islamofobiebetekent de verwarring in stand houden tussen een religie en deaanhangers ervan, de gelovigen. Een aanval op de islam zou dus demoslims onteren en dat zou ook gelden voor het christendom en dechristenen. Maar een geloof, en de ideexc3xabn die men misleidend ofgevaarlijk acht, in twijfel trekken, vormt de grondslag van hetintellectuele leven. Is er dan ook sprake van antikapitalistisch,antiliberaal, antisocialistisch of antimarxistisch racisme? Deuitvinding van de islamofobie legt in de eerste plaats het zwijgen opaan moslims die het wagen hun overtuiging te kritiseren, die hetfundamentalisme aan de kaak stellen en roepen om hervorming van defamiliewet, gelijkheid van man en vrouw en het recht op afvalligheid.xe2x80x99

Wat moet het uitgangspunt zijn? Dit: wat Karel van het Reve in de jaren tachtig beweerde over de volgens hem xe2x80x98ongelofelijke wreedheidxe2x80x99 van deGod uit het Oude Testament, dat mag iedere Nederlander vanmoslimachtergrond die niet meer gelooft in Allah xc3xb3xc3xb3k beweren over deKoran.

Dus: vxc3xb3xc3xb3r een gelijkaardige vrijheid van meningsuiting van deautochtoon die het christendom bekritiseert en de allochtoon die deislam bekritiseert. En: txc3xa9gen de status aparte voor islamcritici enexmoslims, een separatisme dat in stand wordt gehouden door de gezanten van de lelieblanke culturele elite. Dit nieuwe verraad der klerken moetworden ontmaskerd.

De vrijheid van religie moet in het pluriforme Nederland werkelijk eenen ondeelbaar zijn, zonder gelegenheidsregels en beperkingen voorcritici en afvalligen van xc3xa9xc3xa9n bepaalde religie. Alleen met die ondeelbaarheid ontvouwt zich voor Nederlanders met moslimachtergrondeen toekomst waarin zij, als ze dit wensen, net als zoveel autochtone Nederlanders ontspannen en zonder enige repressie van hun geloof kunnen dwarrelen.

Joost Zwagerman is schrijver. Dit is een fragment uit zijn pamflet Hitler in de polder & Vrij van God dat morgen verschijnt. Op 1februari gaat hij op het festival Weerwoord in de Melkweg in Amsterdamover het pamflet in discussie. Dit artikel is vandaag ook verschenen in de Volkskrant en wordt met toestemming van Joost Zwagerman ook geplaatst op het Allochtonenweblog.

 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, religie. Bookmark the permalink.

2 Responses to Gun ook moslims waarachtige godsdienstvrijheid (Joost Zwagerman)

  1. Rahma Ben Abdelouahab says:

    Ik ben zelf marokkaanse, ex moslim maar ik vind de meeste moslims en vooral de Marokkanen in Nederland zijn haatzaaiers.Ik ben eens met Wilders over de harde aanpak van moslims die bedreigen de samenleving

  2. otium says:

    Hallo. . . .
    Ik ben ook een marokkaanse ex moslim vrouw.. en wat mij weer veel opvalt dat de marokkaanse identiteit aan het vervagen is of verdwijnt.wat je nu heel veel ziet is de saudische extremistische bewegingen hier in nederland…onze ouders waren allemaal gematigd en veel minder arrogant..maar deze nieuwe wahabieten/salafieten zijn overtuigd van hun gelijk en dulden geen tegenspraak…en iedereen die anders denkt is brandhout voor het hellevuur…en dat zijn de haatzaaiers…de jongeren gaan van het ene uiterste naar het andere..lijkt wel een epidemie….bah walgelijk..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s