'Uiteindelijk is deze oorlog ook een misdaad tegen onszelf' (vredeactivist Israxc3xabl)

Avnery"Zelfs als het Israxc3xablische leger erin zou slagen elke Hamas-strijderte vermoorden, tot de laatste man, zelfs dan zou Hamas nog winnen. DeHamas-strijders zouden worden gezien als toonbeeld voor de Arabischenatie, de helden van het Palestijnse volk, een rolmodel voor elkejongere in de Arabische wereld. (..) Wat in het geheugen van de wereld gegrift zal staan, is het beeldvan Israxc3xabl als een met bloed bezoedeld monster (..) Uiteindelijk is deze oorlog ook een misdaad tegen onszelf, een misdaad tegen de staat Israxc3xabl." Dat schrijft de Israelische vredesactivist Uri Avnery, oprichter van de vredesbeweging Gush Shalom, op zijn weblog. De vertaling is van Ria van Minnen en overgenomen  van het weblog van Anja Meulenelt. Meer artikelen in het dossier Palestina-Israel.

Bijna zeventig jaar geleden vond in de loop van de 2e Wereldoorlogeen gruwelijke misdaad plaats in Leningrad. Meer dan duizend dagen langhield een bende extremisten onder de naam xe2x80x9chet Rode Legerxe2x80x9d miljoeneninwoners van de stad gegijzeld en werd de Duitse Wehrmacht geprovoceerdom vergeldingsacties te ondernemen in het drukbevolkte gebied. Hetenige wat de Duitsers konden doen, was de bevolking bombarderen enbeschieten en een totale blokkade opleggen, waardoor honderdduizendenmensen de dood vonden.

Enige tijd eerder werd een soortgelijke misdaad gepleegd inEngeland. De bende van Churchill verschuilde zich achter de bevolkingvan Londen en gebruikte de miljoenen burgers als menselijk schild. DeDuitsers hadden geen andere keus dan hun Luftwaffe erop af te sturen ende stad aan puin te schieten. Ze noemden dit de Blitz.

Deze beschrijving zou nu in de geschiedenisboekjes staan, dat wil zeggen, als de Duitsers de oorlog hadden gewonnen.

Absurd? Niet absurder dan de dagelijkse verslagen in onze media, dietot vervelens toe worden herhaald: de terroristen van Hamas gebruikende inwoners van Gaza als xe2x80x9cgijzelaarsxe2x80x9d en gebruiken vrouwen en kinderenals xe2x80x9cmenselijk schildxe2x80x9d, ze laten ons geen andere keus dan grootschaligebombardementen, waarbij, tot ons grote verdriet, duizenden vrouwen,kinderen en ongewapende mannen worden gedood en verwond.

In deze oorlog speelt zoals in elke moderne oorlog de propaganda eenhoofdrol. De ongelijkwaardigheid tussen de strijdende partijen, tussenhet Israxc3xablische leger xe2x80″ met zijn vliegtuigen, helikopters, drones,oorlogsschepen, artillerie en tanks xe2x80″ en de paar duizend lichtbewapende Hamas-strijders zou in cijfers uitgedrukt wel eens een opduizend kunnen zijn, en misschien zelfs een op een miljoen. In depolitieke arena is de kloof tussen beide partijen zelfs nog groter.Maar in de propagandaoorlog is de kloof bijna onmetelijk.

Bijna alle westerse media hebben in eerste instantie de officixc3xableIsraxc3xablische propaganda herhaald. Ze negeerden bijna volledig dePalestijnse kant van het verhaal evenals de dagelijkse demonstratiesvan de Israxc3xablische vredesbeweging. De door de Israxc3xablische overheidaangevoerde beweegreden (xe2x80x9cDe staat heeft de plicht zijn burgersbeschermen tegen de Qassam-rakettenxe2x80x9d) is geaccepteerd als de waarheid.De andere kant van het verhaal, dat de Qassam-raketten dienen alsvergelding voor de belegering waarbij de anderhalf miljoen inwoners vande Gaza-strook worden uitgehongerd, kwam totaal niet aan bod.

Pas toen de vreselijke beelden uit Gaza de westerse tv-schermen bereikten, begon de wereldopinie geleidelijk te veranderen.

Hoewel de westerse en Israxc3xablische tv-kanalen slechts een fractiehebben laten zien van de vreselijke gebeurtenissen die 24 uur per dagop het Arabische kanaal van Aljazeera te zien zijn, is xc3xa9xc3xa9n beeld vaneen dode baby in de armen van zijn doodsbange vader krachtiger danduizend fraai opgebouwde zinnen van de Israxc3xablische legerwoordvoerder.En dat geeft uiteindelijk de doorslag.

In elke oorlog wordt gelogen. Of het nu propaganda of psychologischeoorlogsvoering wordt genoemd, iedereen accepteert dat het goed is omvoor je land te liegen. Iedereen die de waarheid spreekt, loopt hetrisico voor verrader te worden uitgemaakt.

Het probleem is dat propaganda het meest overtuigend is voor depropagandist zelf. En als je jezelf er eenmaal van hebt overtuigd dateen leugen de waarheid is, kun je geen rationele beslissingen meernemen.

Een voorbeeld van dit proces is de meest choquerende gruweldaad vandeze oorlog tot dusver: de aanval op de Fakhura-school van de VN in hetvluchtelingenkamp van Jabaliya.

Onmiddellijk nadat dit incident bekend werd, xe2x80x9conthuldexe2x80x9d het legerdat Hamas-strijders mortiergranaten hadden afgeschoten nabij de ingangvan de school. Als bewijs gaven ze beeldmateriaal vrij waarop inderdaadde school stond, en een mortiergranaat. Maar al snel moest de officixc3xablelegerleugenaar toegeven dat dit beeldmateriaal meer dan een jaar oudwas. Kortom: een leugen.

Later beweerde deze officixc3xable leugenaar dat de militairen onder vuurwaren genomen vanuit de school. Er was nog geen dag voorbij of hetleger moest aan het VN-personeel toegeven dat ook dat een leugen was.Er had niemand geschoten vanuit de school en er bevonden zich geenHamas-strijders in de school, die was volgepakt met doodsbenauwdevluchtelingen.

Maar deze erkenning maakte nauwelijks nog verschil. Tegen die tijdwas het Israxc3xablische publiek er al volledig van overtuigd dat demilitairen waren beschoten vanuit de school, en werd dit verhaal doortv-presentatoren als feit gepresenteerd.

En zo ging het ook met de andere gruwelijkheden. Elke baby diedoodging werd vanzelf een Hamas-terrorist. Elke gebombardeerde moskeewerd direct een Hamas-uitvalsbasis, elk flatgebouw een wapendepot, elkeschool een commandopost van terroristen, elk huizenblok een xe2x80x9csymboolvan het Hamas-regimexe2x80x9d. Zo behield het Israxc3xablische leger zijn zuiverheidals het xe2x80x9cmeest morele leger ter wereldxe2x80x9d.

De waarheid is dat de wreedheden een direct resultaat zijn van hetoorlogsplan. Dit weerspiegelt de persoonlijkheid van Ehud Barak xe2x80″ eenman wiens manier van denken en doen een duidelijk bewijs zijn vanzogeheten xe2x80x9cmorele krankzinnigheidxe2x80x9d, een psychopathische stoornis.

Het werkelijke doel (afgezien van het winnen van zetels bij dekomende verkiezingen) is het bexc3xabindigen van het bewind van Hamas in deGaza-strook. In de fantasie van de planners is Hamas een indringer diede macht heeft overgenomen in een vreemd land. De werkelijkheid ligtnatuurlijk compleet anders.

De beweging Hamas kreeg de meerderheid van de stemmen indemocratisch verlopen verkiezingen die plaats hadden op de westelijkeJordaan-oever en in Oost-Jeruzalem en de Gaza-strook. Hamas won omdatde Palestijnen tot de conclusie waren gekomen dat de vreedzame aanpakvan Fatah zo goed als niets had opgeleverd uit de richting van Israxc3xabl:geen bevriezing van het nederzettingenbeleid, geen vrijlating vangevangenen, geen enkele belangrijke stap in de richting van debexc3xabindiging van de bezetting en de totstandkoming van een Palestijnsestaat. Hamas is diep geworteld in de bevolking, niet alleen alsverzetsbeweging die de bezetter bestrijdt, zoals de Irgun en deStern-groep in het verleden, maar ook als politiek en religieus orgaandat maatschappelijk werk doet, en voor medische zorg en scholing zorgt.

Bezien vanuit de bevolking is Hamas geen orgaan dat van buiten komt,maar zijn de strijders d
e zonen van elk gezin in de Gaza-strook en deandere Palestijnse gebieden. Het is dan ook niet zo dat ze zich xe2x80x9cachterde bevolking verschuilenxe2x80x9d, de bevolking ziet hen als de enige bewegingdie voor hun belangen opkomt.

Daarom is deze hele operatie gebaseerd op foute aannames. Het levenvan mensen tot een hel maken, zorgt er geenszins voor dat de bevolkingtegen Hamas in opstand komt. Integendeel, de bevolking schaart zichachter Hamas en wordt nog vastbeslotener om stand te houden. Debevolking van Leningrad kwam niet in opstand tegen Stalin en debevolking van Londen niet tegen Churchill.

Degene die de order geeft tot het starten van een dergelijke oorlogmet dergelijke methoden in een dichtbevolkt gebied, weet heel goed datburgers hiervan het slachtoffer worden. Dat deed hem blijkbaar niets.Of hij meende xe2x80x9cdat ze toch niet zullen veranderenxe2x80x9d en deze heleoperatie xe2x80x9cin hun geheugen gegrift zal staanxe2x80x9d, zodat ze het in detoekomst wel uit hun hoofd zullen laten om zich nog eens te verzettentegen Israxc3xabl.

Voor de planners had het de hoogste prioriteit om het aantalgesneuvelde militairen tot een minimum te beperken, in de wetenschapdat de stemming onder een groot deel van de voorstanders van de oorlogzou kunnen omslaan zodra het aantal slachtoffers aan Israxc3xablische zijdezou oplopen. Hetzelfde gebeurde in de eerste en tweede Libanon-oorlog.

Deze overweging heeft met name een belangrijke rol gespeeld omdat degehele oorlog deel uitmaakt van de verkiezingscampagne. Ehud Barak, diegedurende de eerste dagen van de oorlog steeg in de opiniepeilingen,wist dat beelden van dode militairen zijn populariteit bepaald geengoed zouden doen.

Er werd dan ook een nieuwe doctrine toegepast: verliezen onder onzemilitairen voorkomen door alles wat op hun pad komt, te vernietigen. Deplanners waren niet alleen bereid om 80 Palestijnen te doden om xc3xa9xc3xa9nIsraxc3xablische soldaat te redden, zoals is gebeurd, maar net zogemakkelijk 800. Het vermijden van slachtoffers aan onze zijde staatvoorop en dat veroorzaakt een recordaantal burgerslachtoffers aanPalestijnse kant.

Dat betekent dat bewust is gekozen voor een uitermate wrede maniervan oorlogvoering, en dat is tegelijkertijd de achilleshiel van dezeoorlog.

Iemand zonder voorstellingsvermogen, zoals Barak (zijnverkiezingsslogan luidt: xe2x80x9cGeen aardige vent, maar wel een leiderxe2x80x9d) kanzich niet voorstellen hoe fatsoenlijke mensen overal ter wereldreageren op acties zoals het uitmoorden van complete gezinnen, devernietiging van woonhuizen met de bewoners er nog in, de rijen gedodemeisjes en jongens in witte lijkkleden, de verslagen over mensen die nadagen blijken te zijn doodgebloed omdat ambulances niet in de buurtmogen komen, het doden van artsen en verpleegkundigen die mensenlevensproberen te redden, het doodschieten van VN-chauffeurs die voedselkomen brengen. De beelden van de ziekenhuizen, waar de doden,stervenden en gewonden uit ruimtegebrek naast elkaar op de grondliggen, hebben in de wereld een schok teweeggebracht. Geen enkelargument heeft enige zeggingskracht naast beelden van een gewond kleinmeisje dat ligt te vergaan van de pijn en om haar moeder roept.

De planners dachten dat ze konden voorkomen dat de wereld dezebeelden zag door te voorkomen dat de pers verslag zou doen. DeIsraxc3xablische journalisten namen tot hun schande genoegen met deverslagen en fotoxe2x80x99s die werden verstrekt door de legerwoordvoerder,alsof het authentieke verslaggeving betrof, terwijl ze zelf kilometersvan de gebeurtenissen waren verwijderd. Ook buitenlandse journalistenmochten er niet in, tot er protest kwam en ze onder toezicht een snellerondleiding kregen in selecte groepjes. Maar in een moderne oorlog kanzoxe2x80x99n steriel, gefabriceerd beeld alle andere beelden niet doenvergeten. De cameraxe2x80x99s staan in de Gaza-strook, midden in de hel, endaarover heeft men geen controle. Al Jazeera zendt de beelden 24 uurper dag uit en bereikt zo een miljoenenpubliek.

De strijd om het tv-scherm is een van de doorslaggevende slagen van de oorlog.

Honderden miljoenen Arabieren van Mauritanixc3xab tot Irak, meer dan eenmiljard moslims van Nigeria tot Indonesixc3xab, zien deze afschuwelijkebeelden. Dit heeft een sterk effect op de oorlog. Veel van de kijkersvinden dat Egypte, Jordanixc3xab en de Palestijnse Autoriteit collaborerenmet Israxc3xabl gezien de wreedheden die worden begaan jegens hunPalestijnse broeders.

De veiligheidsdiensten van de Arabische regimes registreren eengevaarlijke onrust onder de bevolking. Hosny Mubarak, die degrensovergang bij Rafah sloot ten overstaan van doodsbangevluchtelingen, en daardoor de meest kwetsbare Arabische leider is,begon druk uit te oefenen op de beleidsbepalers in Washington, die totdie tijd alle oproepen tot een staakt-het-vuren hadden gedwarsboomd.Zij begonnen te begrijpen hoezeer de Amerikaanse belangen in deArabische wereld werden bedreigd en namen plots een andere houding aan,waardoor consternatie ontstond onder de zelfingenomen Israxc3xablischediplomaten.

Mensen met morele krankzinnigheid kunnen de motieven van normalemensen niet echt begrijpen en kunnen alleen maar gissen naar hunreactie. xe2x80x9cHoeveel divisies heeft de paus?xe2x80x9d sneerde Stalin. xe2x80x9cHoeveeldivisies hebben mensen met een geweten?xe2x80x9d vraagt Ehud Barak zichwellicht af.

Het blijkt dat ze er toch een aantal hebben. Ze zijn niet talrijk.Ze reageren niet zo snel. Ze zijn niet erg sterk en niet goedgeorganiseerd. Maar op een bepaald moment, als de wreedheden alles tebuiten gaan en massaxe2x80x99s demonstranten zich verenigen, kan dat een oorlogbeslissen.

Het onvermogen om de aard van Hamas te doorgronden, heeft geleid toteen onvermogen om de voorspelbare resultaten te begrijpen. Israxc3xabl isniet alleen niet bij machte om de oorlog te winnen, Hamas kan de oorlogniet verliezen.

Zelfs als het Israxc3xablische leger erin zou slagen elke Hamas-strijderte vermoorden, tot de laatste man, zelfs dan zou Hamas nog winnen. DeHamas-strijders zouden worden gezien als toonbeeld voor de Arabischenatie, de helden van het Palestijnse volk, een rolmodel voor elkejongere in de Arabische wereld. De westelijke Jordaan-oever zou als eenrijpe vrucht in de handen van Hamas vallen, Fatah zou worden overladenmet minachting, de Arabische regimes zouden ernstig worden bedreigd.

Als de oorlog eindigt zonder dat Hamas door de machtige militairemachine van Israxc3xabl is verslagen, zal dit overkomen als een fantastischezege, een overwinning van de geest op de materie.

Wat in het geheugen van de wereld gegrift zal staan, is het beeldvan Israxc3xabl als een met bloed bezoedeld monster, dat op elk momentbereid is oorlogsmisdaden te begaan en niet bereid is zich door welkemorele beperkingen dan ook te laten tegenhouden. Dit zal ernstigegevolgen hebben voor onze toekomst op de langere termijn, ons aanzienin de wereld en op de kans op vrede.

Uiteindelijk is deze oorlog ook een misdaad tegen onszelf, een misdaad tegen de staat Israxc3xabl.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie, palestina israel. Bookmark the permalink.

1 Response to 'Uiteindelijk is deze oorlog ook een misdaad tegen onszelf' (vredeactivist Israxc3xabl)

  1. brahim says:

    Mooi, verhelderend stuk!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s