Nederland is politiek en moreel medeplichtig aan schendingen mensenrechten door Israel

GazaNederland is, met zijnblijvende verdediging van Israel, moreel en politiek verantwoordelijkvoor de door Israel gepleegde en te plegen mensenrechtenschendingen. Dat betoogt Astrid Essed. Hieronder haar artikel, meer artikelen in het dossier Palestina-Israel.

Een fundamentele regel uit het Humanitair Oorlogsrecht luidt: ”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives. ” (http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal… )

Het huidige dodental in een tijdsperiode in ruim twee weken in Gaza en Israel:

 • Meer dan 900 Palestijnen, van wie een groot aantal burgers; met name het aantal dode kinderen is onrustbarend oververtegenwoordigd. Meer dan 3300 Palestijnen raakten gewond.
 • 13 Israeliers zijn omgekomen, waaronder 3 burgers.Er zijn 26 gewonden, waaronder twee lichtgewonden bij de afschieting van raketten uit Zuid-Libanon

Ikheb met grote verontwaardiging en plaatsvervangende schaamtekennisgenomen van de recente beslissing van de Tweede Kamer [dd 9-1]tot de weigering van de veroordeling van de Israelische militaire aciesin Gaza ( http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenlan… )

Bovendienheeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Verhagen,het bestaan, te beweren, dat Israel zich zou houden aan het HumanitairOorlogsrecht In onderstaande zal ik aantonen, dat het tegendeel het geval is. Over ”normen en waarden” van het kabinet Balkenende gesproken………………

basisprincipes internationaal humanitair oorlogsrecht

Inhet Humanitair Oorlogsrecht is een van de basisprincipes, dat er dooralle conflictspartijen een absoluut onderscheid gemaakt dient te wordentussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers] [1].

Een ander principe van het Internationaal Humanitair Recht is het principe van de proportionaliteit.
Dithoudt in, dat ook bij een aanval op een legitiem doel [dus opcombatanten], in een burgergebied alles gedaan dient te worden om deaanwezige burgers te beschermen, zoals evacuatie etc
Wanneer daarvan geen sprake kan zijn, dient van een aanval te worden afgezien [2]. Wordt deze dan toch doorgezet ondanks het grote risico voor de burgers, is er sprake van oorlogsmisdaden. Of anders gezegd:
Schendingen van het Internationaal Humanitair Recht.

Eenderde principe is het verbod op gebruik van anti-personele wapens zoalsclusterbommen, fosforbommen en artillerie, die in tegenstelling totprecisiewapens, niet zijn toegestaan, gezien het grote risico voor deburgerbevolking.

grove schendingen van het humanitair oorlogsrecht

A. Willekeurige aanvallen en aanvallen op burgerdoelen

Bijzowel de Israelische luchtaanvallen op Gaza als het 3 januari gestartegrondoffensief is er sprake geweest van grove schendingen van hetHumanitair Oorlogsrecht, vanwege het willekeurige karakter ervan. Anders gezegd is er sprake van oorlogsmisdaden.

Notabene: Willekeurige aanvallen zijn aanvallen op militaire doelen inburgergebieden, waarbij ergo het maken van onderscheid tussen strijdersen burgers grotendeels wegvalt.

Demilitaire aanvallen opHamas-doelen vonden en vinden plaats in druk bevolkte steden,woonwijken, in drukke straten, marktpleinen en vluchtelingenkampen, meteen overweldigend risico op burgerdoden, hetgeen ook te zien aan hetgrote aantal burgerslachtoffers, vooral de kinderen. Daarbij dient uzich te realiseren, dat Gaza een van de drukst bevolkte delen van dewereld is. Bij dergelijke aanvallen dient dan ook alles gedaan teworden om de burgers te beschermen, zoals evacuatie etc. Doetmen dat niet en wordt de aanval toch doorgezet ondanks het in teschatten risico voor de burgerbevolking, dan is er sprake vanoorlogsmisdaden. Dat is hier het geval.

B het ‘waarschuwen’ van de burgerbevolking

Alsverdediging wordt door de Israelische authoriteiten gesteld, dat zij deburgers van te voren hebben ”gewaarschuwd” voor de aanvallen, maardat ontslaat hen internationaalrechtelijk NIET van hun verplichting, deburgers ook daadwerkelijk te beschermen

C Het gebruik van anti-personele wapens als clusterbommen, arillerie en fosforbommen

Eveneensis komen vast te staan, dat het Israelische leger bij haar recentegrondoffensief [dat luchtsteun heeft gekregen] heeft gebruik gemaaktvan anti-personele wapens als clusterbommen, artillerie en fosforbommen[3]. Afgezien van het moreel verwerpelijke karakter is het gebruikvan anti-personele wapens internationaalrechtelijk verboden, vanwegehet onaanvaardbare risico voor de burgerbevolking. 

 
Over het gebruik van fosforbommen dient nog te worden opgemerkt,dat gebruik weliswaar is toegestaan als rookgordijn, dat aanlegertroepen vooraf gaat, maar niet als gebruik in dichtbevolktewoongebieden.
Nogmaals wil ik u in herinnering brengen, dat Gaza een van dedichtsbevolkte gebieden ter wereld. Recentelijk heeft ook  degerenommeerde mensenrechtenorganisatieHuman Rights Watch [www.hrw.org], ernstige kritiek geuit op hetIsraelische gebruik van fosforbommen.
 
en http://www.hrw.org/en/news/2009/01/10/q-israel-s-use-white-phosphorus-gaza

Buitengerechtelijke executies en het grote risico op burgerslachtoffers

Tijdensde Israelische aanvallen is er opnieuw sprake geweest van hetverschijnsel van de zogenaamde liquidaties van de leiders en activistenvan Palestijnse verzetsgroeperingen zoals Hamas, de Islamitische Jihad,de Al Aqsa Martelaren Brigades en het Volksfront voor de Bevrijding vanPalestina. Deze sinds eind zestiger jaren door de Israelischeautoriteiten uitgevoerde liquidaties zijn als buitengerechtelijkeexecuties in strijd met het Internationaal Recht, aangezienbetreffenden op dat moment niet aan de strijd deelnemen.

Bovendienvindenzijn doorgaans plaats op marktpleinen, drukke straten, huizenvan de desbetreffenden en vluchtelingenkampen, waardoor de kans opburgerslachtoffers levensgroot is. Ook in dat geval is er sprake vanoorlogsmisdaden, aangezien de kans op burgerslachtoffers van te vorenkon worden ingeschat.

Ter herinnering aan het Nieuwjaarsbombardement van het Israelischeleger op het huis van een Hamas-leider, de heer N Rayyan, waarbij,behalve de man zelf, zijn gehele gezin om het leven is gekomen,waaronder 7 kinderen van de leeftijdsgroep van 16 tot 2 jaar. Zie de namen:

Nizar Abdul-Qadir Rayyan, 49 jaar
Nawal Ismail Rayyan, 40 jaar
Hyiam Abdul-Rahman Rayyan, 46 jaar
Iman Khalil Rayyan, 45 jaar
Shirin Said Rayyan, 25 jaar
Asad Nizar Rayyan, 2 jaar
Usama Nizar Rayyan, 3 jaar
Aiysha Niza
r Rayyan, 3 jaar
Reem Nizar Rayyan, 4 jaar
Halima Nizar Rayyan, 5 jaar
Meryam Nizar Rayyan, 5 jaar
Abdul-Rahman Nizar Rayyan, 6 jaar
Abdul-Qadir Nizar Rayyan, 12 jaar
Ayia Nizar Rayyan, 12 jaar
Zainab Nizar Rayyan, 15 jaar
Ghassan Nizar Rayyan, 16 jaar

Zie ook: http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSLS… en http://electronicintifada.net/v2/article10093.shtml

 

Uiteraard is evident, dat eveneens mijn medeleven gaat naarIsraelische burgerslachtoffers van Palestijnse raketaanvallen, met namekinderen.

Blokkade van Gaza, misdaad tegen de menselijkheid

Uiteraarddient bij deze aanvallen niet onvermeld te blijven de reeds twee jaargaande blokkade van Gaza, waarbij de burgerbevolking systematisch deelementaire basisbehoeften, zoals voedsel en medicijnen, wordtonthouden, waardoor de reeds aanwezige humanitaire crisis in Gaza nogverder is verscherpt.

Het is evident, dat het onthouden van deelementaire middelen van bestaan aan de burgerbevolking, afgezien vanhet inhumane karakter ervan, internationaalrechtelijk verboden,aangezien hier sprake is van een collectieve straf Bovendien kan deze blokkade, door de systematische uithongering, worden aangemerkt als een misdaad tegen de menselijjkheid [4].

Hetfeit, dat Israel zo nu en dan die blokkade ”versoepelt’ is geenbijzondere ”gunst” van Israel, zoals sommigen u zullen willen doengeloven, aangezien het een internationaalrechtelijke verplichting is,in het geheel geen blokkade te handhaven.  Hetzelfde geldt voor derecentelijke Israelische maatregel, rond Gazastad per dag een 3 uurdurende gevechtspauze in te lassen tot het doorlaten van hulpgoederenvoor de burgerbevolking.

Uiteraard is een en ander eenverlichting, maar het is Israel’s internationale verplichting, enuiteraard ook van Hamas en andere strijdende partijen, om te allentijde konvooien met hulpgoederen voor de burgerbevolking door te laten

Het beschieten van ambulances en het belemmeren van hulporganisaties

Eenvande ernstigste facetten van deze aanvallen is naar mijn mening nogwel, naast de reeds genoemde blokkade, het belemmeren vanhulporganisaties. Reeds is genoemd het met enige regelmaat beschietenvan ambulances. Recentelijk nog is bij de beschieting van een VNConvooi de chauffeur om het leven gekomen
Ook is recentelijk een Convooi van het Rode Kruis onder vuur genomen

http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/p…

Verderworden hulporganisaties regelmatig belet om Gaza binnen te komen en zode getroffen Gazaanse bevolking medische assistentie te verlenen. Hierop is door het Rode Kruis scherpe kritiek geleverd.

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/h…
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/p…
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlal…

Israel’s handhaving van het internationaal humanitair oorlogsrecht; het huis met de doden

Hoecynisch de opvatting van minister Verhagen is over Israel’s”handhaving” van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht, blijktwel uit het volgende Rode Kruisverslag. Nadat Rode Kruismedewerkers dagenlang door Israel de toegang tot Gaza was ontzegd,troffen zij een huis aan met 12 doden en een aantal overlevendekinderen, die, afgezien van hun waarschijnlijk opgelopen trauma [onderde doden waren hun moeders] uiteraard niet voor zichzelf konden zorgen.

Deaanwezige kinderen waren door de  Israelische militairen, diebeschermingsplicht hebben, zeker tav weerloze kinderen, aan hun lotovergelaten. In een ander geval troffen Rode Kruismedewerkers een huisaan met 15 overlevenden, van wie sommigen zwaargewond en in eenaangrenzend huis drie doden.

De Israelische militairen, diealdaar gelegerd waren, verordonneerden de Rode Kruiswerkers het gebiedte verlaten, hetgeen zij weigerden. Verder had het Israelischeleger nog aarden wallen en heuvels opgeworpen om te voorkomen, datambulances de slachtoffers konden naderen, waardoor zij en deoverlevende kinderen door Rode Kruismedewerkers op een ezelkar moestenworden vervoerd.

Zie: http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/p…

Raketaanvallen Hamas; crux de Israelische bezetting

Als verdediging voor het niet veroordelen van Israel wordt o.a. gewezen op de raketaanvallen van Hamas.

Laat xc3xa9xc3xa9n ding duidelijk zijn: Uiteraardben ik een verklaard tegenstander van de raketaanvallen van Hamas opIsraelische burgerdoelen en betreur ik de Israelischeburgerslachtoffers evenzeer, maar een en ander houdt niet in, datIsrael het recht zou hebben, in haar gevechtsmethodieken illegalemiddelen [namelijk de hierboven geschetste mensenrechtenschendingen enoorlogsmisdaden] te hanteren.

Volgenshet Internationaal Recht mag namelijk de ene illegale daad niet wordengevolgd door een andere illegale daad’. Dat geldt uiteraard zowel voorIsrael als Hamas.

Geziende historische en actuele achtergrondinformatie dient echter nogopgemerkt, dat hoe verwerpelijk op zich ook, de raketaanvallen vanHamas een reactie zijn op de nu reeds 41 jaar durende Israelischebezetting van de Palestijnse gebieden [de Westelijke Jordaanoever,Oost-Jeruzalem en de Gazastrook] ondanks de dd 1967 unaniem aangenomenVN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel opriep, zich terug tetrekken uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden.

Uiteraardis inherent aan iedere bezetting, onderdrukking, vernederingen enmensenrechtenschendingen, waarop terecht Palestijnse verzet isgekomen, zowel legaal [gericht tegen het Israelische leger] alsillegaal [gericht tegen Israelische burgers en burgerdoelen]. 
Maarnogmaals, hoe legitiem het verzet tegen de bezetting ook is, hetaanvallen van burgers en burgerdoelen, in welke vorm dan ook, isonacceptabel.

 
De wereld op zijn kop: Tweede Kamerverontwaardiging mbt tot de oproep van de heer Van Bommel tot de derde intifadah

Mede in verband met het bovenbeschreven karakter van deIsraelische Gaza- acties, alsmede de Tweede Kamerweigering en die vande Nederlandse regering tot de veroordeling van Israel, is deverontwaardiging van een Kamermeerderheid tav de oproep van de heer vanBommel [SP] buitengewoon hypocriet en in strijd met de realiteit vanhet conflict

 
Overigens verklaarde de heer van Bommel zelf, dat hij de oproeptot een Derde Intidafa ”niet per definitie gewelddadig” was. Zie:
Nog los van het feit, of de heer van Bommel al dan geen ”oproeptot geweld” heeft willen lanceren, is het evident, dat de Palestijnenen hun organisaties, internationaalrechtelijk gezien, het recht hebbenin opstand te komen tegen de nu reeds 41 jaar durende Israelischebezetting, waarbij bovendien ernstige ”facts on the ground” zijngeschapen zoals de zich steeds meer in een deel van de bezette gebieden[Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem] uitbreidende illegalenederzettingen, alsmede de illegale Muurbouw in bezet Palestijns gebied.
 
Het is evident, dat Israel allerminst van zins is, zich uit debezette gebieden terug te trekken en bovendien de daartoe oproependeresoluties [met name 242], alsmede de VN Veiligheidsraadsresoluties dd1979 tot ontmanteling van de nederzettingen, naast zich neergelegdheeft. Ook de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag,dd 9-7-2004, waarin de Israelische Muur als illegaal werdgekwalificeerd, is niet nageleefd.
 
Uiteraard is het wenselijk, dat het conflict met zo min mogelijkbloedvergieten, ook aan Israxc3xablische militaire zijde, wordt opgelost,maar tegen een bezettingsmacht, die een steeds wurgender grip op hetbezette volk gaat uitoefenen, is verzet, ook internationaalrechtelijkgelegitimeerd
 
De enige restrictie is, dat dit verzet gericht dient te zijn tegenhet Israelische leger [zie het bovengenoemde verplichte onderscheidtussen combatanten en non-combatanten] en niet tegen Israelischeburgers en burgerdoelen, hetgeen zowel verwerpelijk is, alsinternationaalrechtelijk verboden.
 
In de hierop volgende Epiloog zal ik nader ingaan op de door derol, die de EU en in dit verband ook de Nederlandse regering kanvervullen om een einde te maken aan de Israelische bezetting en Israelkan pressen, de resoluties ten aanzien van de nederzettingen na te leven, alsmedede Muur te doen ontmantelen
 
Alleen langs die weg kan het conflict vreedzaam worden opgelost
 
EPILOOG:
EU – Israel:

Uiteraard is Nederland, met zijnblijvende verdediging van Israel, moreel en politiek verantwoordelijkvoor de door Israel gepleegde en te plegen mensenrechtenschendingen. Eenen ander geldt echter eveneens voor de EU, die wel het ernstigekarakter van de Israelische legeracties aan de kaak stelt, maar niettot verdere politieke druk op Israel kan komen, bijvoorbeeld opdiplomatiek gebied of economisch [zoals het opschorten of opzeggen vanhet Associatieaccoord, het met Israel gesloten gunstige handelsverdrag]

Zolang de EU ten aanzien van het Midden-Oostenconflict lippendienst blijftbewijzen aan de mensenrechten, maar geen daadwerkelijke maatregelenneemt, is zij politiek en moreel medeverantwoordelijk voor de doorIsrael begane mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Bovendiendient zij eveneens politieke pressie op Israel uit te oefenen, om zichna 41 jaar ten lange leste uit de bezette Palestijnse gebieden terug tetrekken, de illegale nederzettingen te ontmantelen en de eveneensillegale Muur, die door bezet Palestijns gebied loopt, af te breken

Daadwerkelijke vrede is niet mogelijk zonder gerechtigheid

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Blokkade Gaza
Misdaad tegen de menselijkheid
 
Zie:
 
http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

[1]
http://www.hrw.org/en/news/2008/12/31/q-hostili…

[2]
http://www.hrw.org/en/news/2008/12/31/q-hostili…

”Theprinciple of proportionality prohibits an attack even where theintended target is a legitimate object of attack if the damage to thecivilian population will be greater than the military advantageanticipated in making the attack.”

Zie: http://www.btselem.org/English/Firearms/

[3]
Het gebruik van artillerie
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1052331.html

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/30/israel-ar…

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/AC…

Het gebruik van fosforbommen:

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/mid…

Werking van de fosforbom:

http://en.wikipedia.org/wiki/White_phosphorus

The gebruik van clusterbommen:

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1052331.html

http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?l…

[4]

Volgens Artikel 33, 4e Conventie van Geneve, is een collectieve straf verboden
De4e Conventie van Geneve is nog van toepassing op Gaza, aangezien Gaza,ondanks de terugtrekking van het Israelische leger, nog bezet gebiedis, vanwege de Israelische controle van de grenzen en het luchtruim

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/31/q-hostili…

http://www.politics.be/duiding/596/#12

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1113

Zie 4e Conventie van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a421412…

Zie voor Blokkade Gaza

http://www.hrw.org/en/news/2008/11/20/letter-ol…

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

[5]

Ikzegmet nadruk, dat Hamasaanvallen op BURGERDOELEN, illegaal zijn,aangezien Hamas uiteraard het recht heeft, zich te verzetten tegen hetIsraelische bezettingsleger. Zoals u weet duurt de Israelischebezetting van de Palestijnse gebieden [de Westelijke Jordaanoever,Oost-Jeruzalem

[6]
http://www.hrw.org/en/news/2008/11/20/letter-ha…

[7]
Volgens artikel 49 van de 4e Conventie van Geneve zijn alle in bezet Palestijns
gebied gestichte Israelische nederzettingen illegaal

Op9-7-2004 werd de Israelische Muur door het Internationaal Gerechtshofin Den Haag illegaal verklaard, aangezien zij dwars loopt door bezetPalestijns gebied

http://www.icj-cij.org/presscom/index.php?pr=71…

AANVULLENDE LITERATUUR

AMMESTY INTERNATIONAL:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news…

HUMAN RIGHTS WATCH:
http://www.hrw.org/en/news/2008/12/31/q-hostili…

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/07/gaza-isra…

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/08/israel-an…

http://www.hrw.org/en/news/2008/12/30/israelham…

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/09/israel-in…

BTSELEM:

http://www.btselem.org/English/Gaza_Strip/20090…

http://www.btselem.org/English/Press_Releases/2…

http://www.btselem.org/english/testimonies/2009…

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in internationaal, opinie, palestina israel. Bookmark the permalink.

9 Responses to Nederland is politiek en moreel medeplichtig aan schendingen mensenrechten door Israel

 1. Wat een hoop gewafel! En wat ben ik blij dat Nederland zo klein en zo onbenullig is dat niemand In de echte centra van betekenis in de wereld ook maar iets van wie dan ook in de (moreel) Lage Landen zich aantrekt! Blijf blaffen, het kost toch niets. Niet waar?

 2. Baruch Lievenbaum says:

  Dient de hulp van de Nederland en van de
  E.U. aan de Palestijnse overheid ook niet te worden heroverwogen? Het plegen van aanslagen tegen een democratische staat met als oogmerk deze staat te willen vernietigen lijkt immers geen goede voorwaarde om als ontwikkelingspartner te kunnen fungeren.

 3. Bernadette de Wit says:

  Mijn favoriete Essed-citaat, van beirut.indymedia.org:

  > In contary with the leading opinions of the American-European politicians and media, the aim of Hamas, calling by them the ”destruction” of the State of Israel, is not to kill or expell the Israeli-Jewish population, but to dismantle the zionistic State Model and to make an end to 39 year Israeli occupation and settlementspolicy. >

  Welke dokter kan mij eens uitlegen hoe het mogelijk is dat een Surinaamse vrouw, wetend dat de Arabieren de grootste slavenhandelaren van de geschiedenis zijn, zich zo totaal kan identificeren met de zich Palestijn noemende Arabieren die Israel beschieten met raketten die ze van de ayatollah’s krijgen?

 4. Bennie says:

  Astrid Essed bij jullie?

  Dan zijn jullie laatste dagen geteld.

 5. Bennie says:

  He Astrid, wat vindt je van deze? Vast weer een zionistische grap nietwaar?

  Hamas verkoopt hulpgoederen aan hoogste bieder
  http://www.weeswaakzaam.nu
  De terreurbeweging Hamas steelt de hulpgoederen die de VN en het Rode Kruis de Gazastrook binnen brengen, verdeelt ze onder de eigen Hamas-mensen en verkoopt de rest aan de hoogste bieder.

 6. Kees says:

  Wat een kleuterniveau. Heeft een hoog ‘ja maar hamas gehalte’. Het valt me nog mee dat Astrid niet voor anti-semiet wordt uitgemaakt. Kan er ook nog iemand ingaan op de argumenten van Astrid? Natuurlijk is Hamas tuig, maar Astrid komt met argumenten waarom Israel mensenrechten en oorlogsrecht schendt. Als haar verhaal niet klopt, geef dan aan waarom! kom met argumenten en niet met drogredeneringen en valse argumenten.

 7. Mies says:

  Ik moet zeggen, dat ik ook de neiging heb om “gewafel” te roepen, eigenlijk bij iedereen die deze dagen slechts een kant van het verhaal wil horen/of verdedigen, terwijl zo duidelijk aan beide zeiden geleden wordt en beide partijen vanuit HUN optiek gelijk hebben. Ik erger me ook aan alle groepen in NL die hun eigen, persoonlijke grieven tegen de NL regering, NLders of Joden nu vermengen met Gaza en dit dankbaar aangrijpen om rotzooi te trappen, zoals de moslims die “Hamas..aan het gas” schreeuwen.
  Dit riepen ze ook bij de Deense cartoons. Denen zijn vikingen, maar Joden als men een zondebok zoekt als uitlaatklep voor frustraties. Zodra iedere keer anti-semitisme om de hoek komt kijken bij elke discussie, wordt het moeilijk rechten in Gaza langzaam terug te geven. Als jij mij aanvalt in 1947 en vervolgens blijft roepen dat ik dood moet en mijn holocaust verzonnen heb, houd ik jouw klein en knijp je af!Het gewafel hier draagt bij aan verslechtering in Gaza!

 8. a. j. top says:

  Ik wil even reageren op astrid die zegt dat hammas de rode kruis spullen verkoopt aan de hoogste bieder. Ik vindt dat niet bewezen dat ze dat doen daarvoor moet je bewijzen hebben. En die zijn er niet. Ik wil het over de hammas hebben maar het gaat daar eigelijk niet om. Waar het wel om gaat dat er gasvelden in de gasastroken liggen die israel graag wil hebben. En verder zou ik willen zeggen dat de palestijnen al 1914 bezet door het engelse leger waardoor dejoden daar al kwamen. De Arabieren hadden geen geweren en werden massaal afgeslacht. En steeds maar weer, en ik vindt dat hier crime of war worden gepleegd en dat de mensenrechten worden geschonden en dat ik me schaam om nederlander te zijn bij zoveel leed dat daar wordt aangericht en dat de nederlandse regering met normen waarden niks zegt of doet en de Amerikaanse Bush naloopt jammer

 9. Pingback: Buy soma cheap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s