Is islamitisch bankieren de oplossing voor de kredietcrisis?

GeldVrijwel iedereen is heterover eens: de kredietcrisis vraagt om een herorixc3xabntatie op de huidigefinancixc3xable praktijk. Misschien dat er wat te leren val van de moslims. De islamitische banken weten zich immers moeiteloos staande te lijkt te houden tijdensde kredietcrisis. De op islamitische leest geschoeidebanken slagen er zelfs in hun kapitaalreserves te vergroten en ze trekken ook nog eensnieuwe klanten aan. Tegen de verdrukking in kwamen er het afgelopen jaarin Engeland twee islamitische banken bij.

Abdullah Turkistani,directeur van een islamitisch economisch onderzoekcentrum inSaudi-Arabixc3xab, beaamt deze positieve trend tegenover de wereldomroep: "Als je kijkt naar denegatieve effecten bij de Islamitische banken dan is de schadeverwaarloosbaar vergeleken bij andere banken."

Islamitische bankenworden minder hard geraakt door de financixc3xable crisis omdat:

  • Deislamitische banksector relatief klein en jong is;
  • Islamitische bankengeen gebruik maken van de interbancaire geldmarkt (die op slot zit doorwantrouwen tussen banken);
  • Islamitische banken geen geld belegd hebbenin ongedekte leningen en financixc3xable derivaten.

Sharianomics
Islamitischbankieren is gebaseerd op de islamitische plichtenleer, de Sharia. Riba, Arabisch voor rente,is verboden. Dus alle geldhandelingen waarbij rente wordt berekend,zijn taboe.

Daarnaast moet financiering door islamitische bankenaltijd gekoppeld zijn aan rexc3xable transacties, zegt Hans Visser, emeritushoogleraar Internationale Financixc3xabn. Dat betekent dat er alleen geldwordt verstrekt voor "de koop en verkoop van rexc3xable goederen endiensten. Handel in geld of in claims op geld die losstaan van rexc3xabletransacties, daar rust geen zegen op. Ook risico mag niet apart wordenverhandeld."

Verder mag er geen geld gestoken worden inactiviteiten die onrein zijn (haram), zoals het stoken van alcohol,gokken en pornografie.

Het model van islamitisch bankieren mag op heteerste gezicht exotisch lijken, bij nadere beschouwing ligt hetmisschien niet eens zo ver van ‘ethisch bankieren’.

Islamitische banken kunnen volgensislamoloog Rodney Wilson een voorbeeldrolvervullen: "In zekere mate is het terug naar de fundamenten vanbankieren. Weg van het vertrouwen op interbancaire kapitaalmarkten. Wezien een model waarin banken veel beperkter zijn in hunexpansiemogelijkheden en in hun capaciteit om geld aan te trekken. Endat is niet slecht."

Maar niet iedereen is overtuigd van dievoorbeeldrol. Zo wijst professor Hans Visser erop dat overname van hetislamitisch model ook economische ontwikkelingen in de weg kan staan.Verzekeren tegen allerlei onheil voor het internationale bedrijfslevenwordt een stuk moeilijker. "Je krijgt een grotere starheid in deeconomie. Een grotere openheid van de economie bracht grotere groeimaar ook grotere volatiliteit, grotere schommelingen. Als je vrijemarkten hebt, moet je ook accepteren dat er af en toe dingen misgaan."

Bron: Wereldomroep /redactie Maroc.NL 

Links:

VVD snapt niets van islamitisch bankieren
Links naar sites over islamic finance, hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in economie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s