Ministerie van Buitenlandse Zaken over Marokkaanse Hoge Raad van Migranten

VerhagenMinister Verhagen van Buitenlandse Zaken heeft antwoord gegeven op vragen van de kamerleden Fritsma en Wilders (beiden PVV) en het kamerlid Toorenburg van het CDA over de uitspraak vande Marokkaanse Hoge Raad van Migranten dat Marokkaanse Nederlanders ‘expats’zijn. Hieronder de vragen en antwoorden.

Antwoorden van de heer Verhagen, minister vanBuitenlandse Zaken op vragen van deleden Fritsma en Wilders(PVV) over de uitspraak vande Marokkaanse Hoge Raad van Migranten dat Marokkaanse Nederlanders ‘expats’zijn.

Vraag 1
Bent u bekend met de uitspraak van de Marokkaanse Hoge Raad van Migranten datMarokkaanse Nederlanders xe2x80x98expatsxe2x80x99 zijn? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat het volkomen onacceptabel is dat een orgaan van deMarokkaanse overheid Marokkaanse Nederlanders op een dergelijke wijze aanduidt,nu dit orgaan zich ten doel stelt om deelname van xe2x80x98expatsxe2x80x99 aan de politieke,economische, culturele en sociale ontwikkeling van Marokko te verhogen? Zo neen,waarom niet?

Vraag 3
Hoe verhoudt deze uitspraak van de Hoge Raad van Migranten zich met uw verzoekaan de Marokkaanse autoriteiten om de integratie van Marokkaanse Nederlandersniet te belemmeren?

Vraag 4
Welke maatregelen bent u voornemens te treffen in de richting van de Marokkaanseautoriteiten, nu deze voor de zoveelste keer op rij hebben aangetoond volkomenmaling te hebben aan Nederland en zich schaamteloos met in Nederland woonachtigeMarokkanen blijven bemoeien?

Antwoord
De Hoge Raad voor Migranten gebruikt de term xe2x80x9cMarocain rxc3xa9sident xc3 lxe2x80x99xc3xa9trangerxe2x80x9d ofxe2x80x9cexpatriatexe2x80x9d en doelt daarmee op het feit dat voor Marokko Marokkanen altijd deMarokkaanse nationaliteit blijven houden, ook al wonen zij in het buitenland enhebben zij eveneens een andere nationaliteit. Zoals ik in mijn brief van 4december jl aan uw Kamer inzake het verslag van mijn recente bezoek aan Marokkoen Algerije reeds schreef, heb ik tijdens mijn onderhoud met mijn Marokkaanseambtgenoot gesteld dat ik vooralsnog een dergelijke Raad kan aanvaarden, mitsopenheid wordt betracht over activiteiten en doelstellingen van deze Raad en deactiviteiten van deze Raad stroken met het Nederlandse integratiebeleid en deNederlandse wetgeving.

Vraag 5
Bent u bereid om maatregelen te treffen tegen de vertegenwoordigers van de HogeRaad van Migranten in Nederland? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Nee. Zij participeren op vrijwillige basis in deze Raad.

Vraag 6
Bent u bereid de Marokkaanse ambassadeur op het matje te roepen nu de toezeggingvan Marokko om zich niet met Nederland te bemoeien een grove leugen blijkt tezijn?

Antwoord
Ik heb van mijn ambtgenoot Fassi Fihri in Rabat de verzekering gekregen datMarokko instemt met het door Nederland gestelde kader voor contacten tussen deMarokkaanse overheid en Nederlanders van Marokkaanse afkomst, namelijk dat dezeopen en transparant plaatsvinden op basis van vrijwilligheid en de integratieniet belemmeren. Vrijwilligheid betekent hier dat individuele vrijheiduitgangspunt moet zijn op ieder terrein van betrokkenheid. Minister Fassi Fihristelde dat er geen sprake van kan zijn dat Nederlanders van Marokkaanse afkomstzich niet aan Nederlandse wetten of waarden zouden houden. Ik zie geen reden omde Marokkaanse ambassadeur om nadere uitleg te vragen.

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister vanBuitenlandse Zaken op vragen van hetlid Van Toorenburg(CDA) over Marokkanen zijnexpats in Nederland.

Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de ministers van BuitenlandseZaken en voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht xe2x80x98Marokkanen zijnxe2x80x98expatsxe2x80x99 in Nederlandxe2x80x99. (Ingezonden 1 december 2008)

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht xe2x80x98Marokkanen zijn xe2x80x98expatsxe2x80x99 in Nederlandxe2x80x99? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Heeft u in uw gesprek met de Marokkaanse minister gesproken over de status vande Marokkaanse Nederlanders in Nederland met betrekking tot doel, motivatie enduur van hun verblijf in Nederland? Zo ja, heeft u overgebracht dat MarokkaanseNederlanders gekozen hebben voor een bestaan in Nederland en niet in Marokko?

Antwoord
Zoals ik uw kamer reeds schreef in mijn brief van 4 december jl inzake hetverslag van mijn bezoek aan Marokko en Algerije, heb ik bij mijn Marokkaanseambtgenoot de integratie van Nederlanders van Marokkaanse oorsprong inNederland, van wie het merendeel gekozen heeft voor een bestaan in Nederland,aan de orde gesteld. Ik heb aandacht gevraagd voor de Nederlandse zorgen overcontacten van de Marokkaanse overheid met Nederlanders van Marokkaanse afkomst.Mijn Marokkaanse ambtgenoot heeft mij verzekerd dat Marokko instemt met het doorNederland gestelde kader voor dergelijke contacten, namelijk dat deze open entransparant plaatsvinden op basis van vrijwilligheid en de integratie nietzullen belemmeren.

Vraag 3
Kunt u aangeven of u en uw Marokkaanse collegaxe2x80x99s de term xe2x80x98expatxe2x80x99, die de HogeRaad voor Migranten gebruikt, onderschrijven, met de wetenschap dat deze termimpliceert dat het verblijf van Marokkanen in Nederland per definitie vantijdelijke aard is en dat men dus altijd gericht moet blijven op terugkeer?

Vraag 4
Gaat deze term van het adviesorgaan niet voorbij aan de individuele keuze dieveel Marokkaanse Nederlanders hebben gemaakt om hier in Nederland een leven opte bouwen?

Antwoord
Mijn Marokkaanse collega heeft tijdens ons gesprek de term Marokkaansegemeenschap in het buitenland en de term Nederlanders van Marokkaanse afkomstgehanteerd en heeft mij verzekerd dat Marokko de integratie van hen in Nederlandwil bevorderen. De Hoge Raad voor Migranten gebruikt de term xe2x80x98Marocain rxc3xa9sidentxc3 lxe2x80x99xc3xa9trangerxe2x80x99 of xe2x80x98expatriatexe2x80x99 en doelt daarmee op het feit dat voor MarokkoMarokkanen altijd de Marokkaanse nationaliteit blijven houden, ook al wonen zijin het buitenland en hebben zij eveneens een andere nationaliteit. Hetimpliceert niet dat het verblijf van Marokkanen in Nederland noodzakelijkerwijsvan tijdelijke aard is en dat zij dus gericht moet blijven op terugkeer. Ik hebin mijn gesprek met mijn Marokkaanse collega gesteld dat ik vooralsnog eendergelijke Raad kan aanvaarden, mits openheid wordt betracht over activiteitenen doelstellingen van deze Raad. Er zal nauwlettend op worden toegezien dat deactiviteiten van deze Raad stroken met het Nederlandse integratiebeleid en deNederlandse wetgeving.

Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken

Meer in het dossier Marokko, mensenrechten, migranten

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in marokko. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s