Denken over conflict in het Midden-Oosten gebeurt steeds in hokjes

Palesjood_2 Nederland is flink verdeeld over het Palestijns-Israelisch conflict.Clara Legxc3xaane onderscheidt in de discussie over het conflict drie paradigma’s. Dat schrijft zij in een artikel dat 3 januari 2009 in (verkorte vorm)  in BN/DeStem verscheen en op het weblog ‘doorbreek de stilte’ l dit is een weblog van Pvda’ers die van hun partij een kritischere houding ten opzichte van Israel verlangen. Hieronder het artikel.

Op 27 december zijn uit zestig Israxc3xablische F16-bommenwerpers bommenop Gaza gegooid. Gaza is ongeveer zo groot als Rijnmond, er wonen 1,5miljoen mensen. Er waren vele kinderen op straat omdat de scholen netuit waren. De eerste berichten en gruwelijke beelden kwamen directdaarna binnen en schokten de wereld: vele burgerdoden, vele gewonden,er is gebrek aan alles. Er was in Gaza al gebrek aan alles, debakkerijen bakten voor lange rijen wachtenden de afgelopen week hunlaatste brood van diervoer en ook dat is nu op.

Hetenige ziekenhuis dat nog redelijk functioneert, Al-shifa in Gaza City,dat al voor de bombardementen meldde een groot gebrek aan medicijnen,verband en anesthesie-middelen te hebben (Israxc3xabl stond vorige week niettoe dat het Rode Kruis via Eretz nieuwe spullen kwam brengen), kreegtijdens de eerste bombardementen in 30 minuten tijd 300 licht- enzwaargewonde vaak ernstig verbrande en geamputeerde lichamen van noglevende slachtoffers te verwerken. Dat lukt een van alles voorzienNederlands ziekenhuis nog niet eens. Artsen in Gaza meldden onsxe2x80x98vreemde wondenxe2x80x99. Gaza is voor westerse journalisten gesloten, niemandkan controleren welke munitie Israxc3xabl afwerpt.

Op het moment dat u bovenstaande zinnen hebt gelezen, hebt udaarbij uw eigen gedachten, uw eigen antwoord al gevormd. Ik kan uwgedachten niet lezen. Maar ik wil er wel iets over zeggen in hetalgemeen.

Naar het Midden-Oosten-drama kun je op drie manieren kijken.Afhankelijk van je achtergrond, verleden, afkomst, geloof. Die drie,eigenlijk vier manieren van denken zijn voor vele mensen geen meningen("dat vind ik"), maar overtuigingen ("dat is zo"). Je manier van kijkenis het denkraam van waaruit je de werkelijkheid beoordeelt. Van daaruitvorm je je meningen en reacties op gebeurtenissen. Je noemt dat eenparadigma.

De drie meest gangbare paradigma’s in het Midden-Oosten-drama zijn:

Paradigma 1: Israxc3xabl is een klein land, een toevluchtsoord voor dejoden, overlevenden van de holocaust en overal ter wereld vervolgd, eenklein land dat zich staande moet houden in een vijandige, Arabischewereld.

Paradigma 2: Joodse Israxc3xablixe2x80x99s en Palestijnen vechten alle twee omhetzelfde stukje land en zijn beiden niet bereid tot compromissen.

Paradigma 3: Israxc3xabl is een bezettende mogendheid die de Palestijnen bijde stichting van de staat heeft onteigend en verdreven en daar nogsteeds mee doorgaat.

Het is niet moeilijk meteen te zien hoe de drie paradigma’s elkaarbijten en een oplossing in de weg staan, zelfs volledig blokkeren. Wie,zonder zelf voor een paradigma te kiezen en zonder stelling te nemen,naar de algemene opinie in Nederland kijkt, kan constateren datpro-Israxc3xablmensen en pro-Israxc3xablorganisaties zoals het CIDI zichvoornamelijk in paradigma 1 bevinden. Wie hen een kritische vraagstelt, krijgt per kerende post het verwijt een antisemiet te zijn dieniet wil begrijpen hoe belangrijk sinds de holocaust het zionistischideaal voor de joden in Israxc3xabl nog is en sinds 1947 is geweest.

Onze Nederlandse regering bevindt zich in paradigma 2: xe2x80x98waar tweevechten, hebben twee schuldxe2x80x99. Maar de weigering van ons Kabinet dewinnaar van de in 2006 reglementair correct en democratisch verlopenverkiezingen, Hamas, te erkennen, leunt op paradigma 1. Daarmee steuntonze regering, samen met de Verenigde Staten, de Europese Unie, tal vanlanden, de staat Israxc3xabl. Die zich zelf grotendeels in paradigma 1bevindt, in elk geval de Israxc3xablische regering en de sterkerechtervleugel in de Knesset.

 

Als gevolg van de internationale supportontvangt Israxc3xabl jaarlijks miljarden steun, ook militaire. Ook hebben deministers van Buitenlandse Zaken van de EU begin december ingestemd meteen hernieuwd associatieverdrag van de EU en Israxc3xabl, waarin Israxc3xabl alseen vriend van de EU wordt beschouwd, deel kan nemen (al deelneemt) aanontelbare EU-programma’s en bevoordeeld wordt als het gaat ombijvoorbeeld importvergunningen. Overigens heeft het Europees Parlementop 4 december met meerderheid van stemmen aangekondigd, eerststringente voorwaarden te willen stellen aan dit associatieverdrag.Waaronder het opheffen van de blokkades die van Gaza eenopenluchtgevangenis hebben gemaakt. Geen enkele Nederlandse krant heeftdaarover bericht.

Ook de media berichten wereldwijd voornamelijk vanuit paradigma 2, metuitzonderingen zoals de EO die zich openlijk in paradigma 1 bevindt.Paradigma 2 lijkt namelijk op het eerste gezicht samen te vallen methet ‘hoor-en-wederhoor’-principe in de journalistiek, iets waar demedia vanzelfsprekend (en terecht) gevoelig voor zijn. Zowel paradigma1 als 3 hebben een partijdige inslag, iets waarvan de media zich alshet goed is doorgaans verre proberen te houden.
Het gevolg is dat journalisten de werkelijkheid proberen te beschrijvenvanuit twee botsende realiteiten: de Israxc3xablische en de Palestijnse.Daarbij wordt echter aan het publiek de voortdurende indruk gegeven dathet om gelijkwaardige machten gaat. Soms, zoals in de recenteberichtgeving van Sander van Hoorn voor de NOS, lijkt de vijand Hamaszelfs aanzienlijk groter te zijn dan Israxc3xabl. Maar van gelijkwaardigheidis geen sprake. Israxc3xabl is zeer welvarend, beschikt over een leger enwordt door het westen gesteund. De Palestijnen zijn straatarm,beschikken niet over een leger en zijn letterlijk voor al hun eerstelevensbehoeften overgeleverd aan de willekeur van Israxc3xabl. Veleverslaggevers zien niet dat ze een mogelijk onjuist paradigma mede instand houden. Want misschien is paradigma 1 of 3 wel de werkelijkheidvan waaruit ze moeten vertrekken. Ook daar kun je hoor- en wederhoorprima toepassen. En dan krijg je een heel ander verhaal.

Paradigma 3 wordt tegelijkertijd het hardst ontkend xc3xa9n het hardstbevestigd, hoe paradoxaal dat moge klinken. Hoewel wereldwijd dePalestijnse gebieden nog steeds worden aangeduid als ‘the OccupiedTerritories’, in gewoon Nederlands: ‘de Bezette Gebieden’, wordt deIsraxc3xablische bezetting zxc3xa9lf in alle talen ontkend. Onder druk van deinternationale gemeenschap, en ook omdat bescherming van de kolonistenin Gaza te duur werd, heeft Israxc3xabl in 2005 de illegaal gebouwdenederzettingen in Gaza ontruimd, tot grote woede van de kolonisten diezich fel hebben verzet. De internationale gemeenschap heeft dieontruiming geaccepteerd als het formele bexc3xabindigen van de bezetting.Maar tegelijkertijd werd oogluikend gedoogd dat Israxc3xabl de volledigecontrole bleef houden over het Palestijnse bevolkingsregister, hetluchtruim, alle grensovergangen en de zee, zelfs het gedeelte dat hoorttot de territoriale wateren van Gaza. Ook int Israxc3xabl in Palestina debelastingen en gebruikt stelselmatig het achterhouden van betalingenals pressiemiddel. Volgens het internationaal recht is een mogendheiddie controle heeft over grenzen en bevolkingsregister van een anderland dan het eigen, een bezettende mogendheid. Volgens datzelfde recht
wordt erkend dat een land zich mag verzetten tegen een bezettendevreemde mogendheid. En datzelfde recht (Vierde Conventie van Genxc3xa8ve)bepaalt dat de bezettende mogendheid een burgerbevolking nietcollectief mag straffen voor verzetsdaden van enkelen. Toch is dat watnu op grote schaal gebeurt. De wereld die zich in paradigma 1 en 2bevindt, kijkt toe en zwijgt. De overigen proberen het zwijgen tedoorbreken.

Na het ogenschijnlijk bexc3xabindigen van de bezetting van Gaza (tot op dedag van vandaag worden op de Palestijnse Westoever nieuwe illegalenederzettingen gebouwd) woonden er dus geen Israxc3xabli’s meer in Gaza. Datmaakte voor Israxc3xabl de weg vrij, te beginnen met een lange reeksakoestische bombardementen (die hebben geleid tot ongewoon hogegehoorschade-cijfers en tot getraumatiseerde kinderen), met de door deVN veroordeelde bouw van de illegale muur (op Palestijns gebied), metde onrechtmatige onteigening van olijfboomgaarden en woningen vanPalestijnse boeren, met het naar believen stopzetten van de toevoer vanbrandstof, goederen, voedsel, medicijnen, onderdelen voorelektriciteitscentrales, rioleringssystemen en operatiekamers, en methet afsluiten van de elektriciteit. Er konden immers geen Israxc3xablischekolonisten meer door deze maatregelen getroffen worden.

Wat ik hier presenteer als feiten zijn inderdaad verifieerbare feiten,maar beschreven vanuit paradigma 3. Het moment dat mijn eigenNederlandse regering tot mijn stomme verbazing weigerde de uitkomst vande volstrekt ordelijk en eerlijk verlopen verkiezingen in dePalestijnse gebieden te respecteren en te erkennen, was voor mij hetkantelmoment waarop ik in xc3xa9xc3xa9n klap van paradigma 2 naar 3 schoof. Ikheb nooit de verleiding gevoeld, terug te keren naar 2. Integendeel,het was alsof mijn ogen opengingen.

Het geluid van paradigma 3 – Israxc3xabl is een bezettende mogendheid die dePalestijnen bij de stichting van de staat heeft onteigend en verdrevenen daar nog steeds mee doorgaat – wordt sterker. Ook in Nederland.Prominenten als oud-premier Dries van Agt, Eerste Kamerlid AnjaMeulenbelt (die veel over de paradigmaxe2x80x99s heeft gepubliceerd), Een AnderJoods Geluid, Gretta Duisenberg, Harry de Winter, oud-premier RuudLubbers, oud-minister Jan Pronk, oud-minister Klaas de Vries, allenreageren ze vanuit paradigma 3. En allen begeven ze zich, net alsikzelf, naar paradigma 4.

Paradigma 4: zowel Palestijnen als Israxc3xabli’s lijden zonder ophoudenonder de voortzetting van het drama. Dat moet erkend worden. Hoe meerhet escaleert, des te meer gaan overal de hakken in het zand en wordthet eigen paradigma letterlijk met geweld bevestigd. Israxc3xabl, datpretendeert een volwassen vrije democratie te zijn, moet daarop doorandere democratische staten worden aangesproken. De geweldsideologie -als geweld niet helpt is de enige oplossing nog meer geweld – ontwrichthet land en moreel van de inwoners. Ook in Israxc3xabl gaan steeds meerprominente stemmen op, dit heilloos gebleken pad te verlaten. Hetaantal vredesbewegingen en -activisten neemt toe, zelfs binneninstituties als het Israxc3xablische leger. Aan Palestijnse zijde leidt hetexcessieve geweld tegen Hamas tot meer steun aan Hamas. Zoals ThijsBerman, onlangs verkozen Europees lijsttrekker van de PvdA, zei: xe2x80x9cDeinwoners van Gaza leven al bijna twee jaar opgesloten in een getto. AlsIsraxc3xabl terroristen wil kweken, is dat hxc3xa9t recept.xe2x80x9d

Afgelopen week zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU opinitiatief van voorzitter Sarkozy in een spoedzitting bijeengekomen. Eris alleen aangedrongen op een gevechtspauze van 48 uur, zodat dringendnoodzakelijke en gereedstaande humanitaire hulp Gaza binnengebracht kanworden. Verder durfden de ministers niet te gaan, als het ware verlamddoor paradigma 1 en 2. Israxc3xabl heeft de oproep genegeerd en trekt zijngrondtroepen samen voor een heilloze invasie die aan beide kanten totmeer dood en verderf zal leiden, maar geen oplossing zal brengen.
Wij krijgen nu berichten uit Gaza, over paniek en shock, hongersnood,gebrek aan meest basale zaken zoals verband, medicijnen. Het voedselbederft, de meeste drinkwater- en rioleringssystemen zijn uitgevallen,burgers krijgen van de bezetter slechts anderhalf uur per dagelektriciteit. Het mede met 6,5 miljoen Nederlandse euro opgebouwdeciviele politieapparaat is compleet vernietigd: meer dan 70 gewoneagenten hebben de dood gevonden, alle politiebureaus zijn verwoest.Ordehandhaving is nauwelijks meer mogelijk.
Ban Ki Moon van de Verenigde Naties heeft de bombardementen van Israxc3xablsterk veroordeeld. Zijn oproep is niet gevolgd door de EU. Door dietolerante houding heeft Israxc3xabl in het verleden de meeste internationaleresoluties van de VN ongestraft naast zich neer kunnen leggen. Telkensopnieuw moet de enige internationale rechtsorganisatie die we hebben,die we hard nodig hebben en waaraan alle landen deelnemen, toezien hoeeen van de lidstaten met instemming van vele overige de mensenrechtenschendt. Het zal onherroepelijk leiden tot het failliet van de VN. Maarweinigen schijnen zich de gevolgen daarvan te realiseren. 

Ik kan, wil en mag niet voor u denken. Maar ik heb wel een dringendverzoek. Informeer u goed en sta daarbij telkens opnieuw stil bij deachtergrond, het paradigma, van de informatie die u krijgt. Leer uweigen gedachten lezen.

Op zaterdag 3 januari wordt een grote landelijke protestmars gehoudenin Amsterdam. Minister Verhagen wordt opgeroepen, in te zien dat destellingname van ons Kabinet nooit tot een oplossing zal leiden. Het iseen heilloze weg gebleken en zal een heilloze weg blijken. Ook eisen dedeelnemers dat de Nederlandse overheid het buitensporige geweld vanIsraxc3xabl veroordeelt. De deelnemers zullen ongetwijfeld aanhangers zijnvan paradigma 2, 3 en 4, maar gezamenlijk optrekken. Want het zwijgenmoet worden doorbroken.

Clara Legxc3xaane is actief lid van de landelijke PvdA-werkgroep ‘Recht inhet Midden-Oosten’ en Gemeenteraadslid voor de PvdA in Etten-Leur

Links in de geest van het eerste paradigma:

het CIDI, het IMO-blog, het Vrije Volk, Israel-Palestone.info, Likud Nederland of lees het blog van ex-kraker keesjemaduraatje

Links in de geest van het tweede paradigma

?

Links in de geest van het derde paradigma:

www.palestina-komitee.nl ,het weblog van Anja Meulenbelt, een Ander Joods Geluid , het weblog van Stan van Houcke, the electronic intifada,

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in internationaal, opinie, palestina israel. Bookmark the permalink.

1 Response to Denken over conflict in het Midden-Oosten gebeurt steeds in hokjes

  1. Vincent Brunott says:

    Een goed artikel. Hopelijk is het een uiting van een trend. Wat ik nog mis is het volgende:

    Israxc3xabl is een op bloedsbanden gebaseerde apartheidsstaat en kan zo lang dat voortduurt, haar democratie niet verder ontwikkelen…

    Daarom moet er bij Israxc3xabl op worden aangedrongen dat ze al haar inwoners, ongeacht ras, van dezelfde burgerrechten voorziet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s