Niet knuffelen, niet knuppelen (David Pinto)

Pinto_01Migranten zijn eerst doodgeknuffeld en worden nu doodgeknuppeld. Het begrip integratie schiet tekort en dialoog is niet het middel om mensen met een straatvechtersmentaliteit te benaderen. Eenzelfde beleid kan niet heilzaam zijn voor zo veel verschillende doelgroepen en het onderzoeksinstituut IMES is een ultra linkse club. Dat schrijft hoogleraar David Pinto. Hij pleit voor een nuchtere, analytische benadering. Hieronder zijn betoog.

We hebben onze buitenlanders met zeer zachte en met zeer harde hand bejegend. Laten we het beleid nu eens nuchter analyseren.

Vele jaren was het bon ton om de ‘zielige buitenlander’ in de watten te leggen. Buitenlanders werden omgeven door een leger hulpverleners dat klaarstond om bij elke kuch op te springen, actie te voeren en op de overheid af te geven.

Bij vele voorzieningen, zoals subsidie voor sportactiviteiten, werden buitenlanders voorgetrokken ten opzichte van de leden van de ontvangende samenleving. Eisen stellen aan buitenlanders, op welk gebied dan ook, was not done en werd gezien als politiek incorrect, met name door de linkse partijen onder aanvoering van de PvdA.
Zodoende kregen buitenlanders geen enkele impuls om hun best te doen, talenten te ontplooien en zich te ontwikkelen. Dit is wat ik heb uitgedrukt met het concept ‘Doodknuffelen’ dat ik twintig jaar geleden in de Volkskrant heb geintroduceerd.
Ondertussen is het ‘minderhedenbeleid’ van toen vervangen door ‘integratiebeleid’ en sindsdien is Nederland naar de andere extremiteit doorgeschoten: van doodknuffelen naar doodknuppelen. De verharding is met het ‘integratiebeleid’ ingetreden. Van nieuwe Nederlanders wordt keihard en zonder blikken of blozen gexc3xabist hun eigenheid op te geven ten dienste van ‘De Integratie’.
Diezelfde PvdA verklaart nu bij monde van haar voorzitter Lilianne Ploumen dat zij heeft geleerd en kiest in het vervolg voor de confrontatie: nieuwkomers moeten zonder voorbehoud kiezen voor de Nederlandse samenleving.
De PvdA heeft niets geleerd. Nog steeds blijven de beoogde en gewenste resultaten, ook van het nieuwe beleid uit. Enige jaren geleden werd parlementair onderzoek ingesteld dat het integratiebeleid ging evalueren. Het rapport dat de commissie-Blok uitbracht, was ronduit waardeloos. Het sussende karakter ervan verhinderde om tot de kern van de mislukking door te dringen en heeft geleid tot een stagnerende werking en (beleids)schade.

Wat die commissie Blok destijds was ontgaan en nu de PvdA nog steeds ontgaat, is het volgende.

 • Er wordt niet erkend dat de huidige migrantenpopulatie en hunkinderen enerzijds en de ontvangende samenleving anderzijds botsendewaarden hebben. Denk daarbij aan de ingebakken Nederlandse waarden als verregaande individuele vrijheid; polderen en consensus; gedoogbeleid (alles ‘moet kunnen’); verregaande acceptatie van homoseksualiteit;verheerlijking van middelmatigheid (‘doe gewoon, dan doe je gek genoeg’); doorgevoerde nuancering tot onduidelijkheid aan toe; emotiebeheersing; anti-autoritair gedrag, ook jegens kinderen.
 • Eenzelfde beleid kan niet heilzaam zijn voor zo veel verschillende doelgroepen.
 • Beleid dat wordt bedacht of geadviseerd door westerlingen van de midden- en hogere klasse (a la Paul Scheffer), past niet bij mensen meteen traditioneel en arm plattelands achterland. Armoede kweektstraatvechtersmentaliteit. Dialoog past hier absoluut niet bij.
 • ‘Integratie’ is een onduidelijk concept. Met welk segment van demaatschappij, met welk milieu en tot hoever dient een migrant teintegreren?
 • Marokkaanse boeven in diverse steden zijn geintegreerd en Chinezen niet. Over de eerste groep klagen we, over de tweede niet. Hoe kan dat?

Hoezo moeten nieuwkomers zonder voorbehoud kiezen voor de Nederlandse samenleving? En omdat doodknuffelen de PvdA stemmen heeft gekost, slaat men nu in die kringen door naar doodknuppelen. En het meest bizarre is dat er nog steeds dezelfde twee oude (politieke) kampen het debat beheersen: de aanhangers van de boterzachte en de bikkelharde aanpak.
Er is geen plaats voor een nuchtere, analytische en zakelijkebenadering. Onlangs kwam ene Jean Tillie van de ultra linkse club Imes van de UvA met een ‘onderzoek’, waaruit zou blijken dat ‘we veel theemoeten drinken’ om de problematiek van de integratie op te lossen. Het is het klassieke bewijs dat de uitkomst van sociaalwetenschappelijk onderzoek afhankelijk is van de persoon van de onderzoeker.
De media, over de gehele linie, blijven varen op dezelfde witte ‘deskundigen’ van weleer, wier adviezen tot niets hebben geleid. De overheid blijft belastinggelden pompen in nutteloze instanties zoals Forum in Utrecht. Deze club interviewde onlangs 37 studieadviseurs en stagebegeleiders van acht hogescholen over ‘maatwerk voor allochtone studenten’ en bracht een rapport daarover uit.
‘Geen representatieve steekproef dus’, erkennen zij zelf, maar ‘vooral bedoeld als indicatie’. Zijn belastinggelden hiervoor bedoeld?En zijn er niet voldoende en beter toegeruste onderzoeksscholen voor dit werk?
En wat doet de PvdA om de ‘verloren stemmen’ op Wilders terug te winnen? Bikkelhard optreden: doodknuppelen. De asociale lijn vanMarkouch en Aboutaleb toejuichen en Vogelaar met haar zachtere lijnschaamteloos afslachten. Nu ben en was ik absoluut geen fan van dezeonsympathieke Ella. Maar ik had liever gezien dat zij de laan wasuitgestuurd vanwege haar volkomen middelmatigheid dan vanwege haarzachte aanpak.
Net als in 1988 besef ik dat ik hier geen vrolijke boodschap uitdraag. Het is evenwel goed te beseffen dat verwennen en verwaarlozen op den duur even slecht uitpakken. Denk hierbij toch dan maar dan aan het populaire Marokkaans gezegde: ‘Neem een raad die je doet huilen en niet één die je doet lachen’.

De auteur is hoogleraar/directeur van het Intercultureel Instituut (ICI), Amsterdam. www.davidpinto.nl
Dit artikel is eerder in het Parool verschenen en op verzoek van de auteur ook op het Allochtonenweblog geplaatst.

Links:

Website David Pinto
Van Jean Tillie verschijnt in januari het boek Gedeeld Land waarin hij het Nederlandse debat over integratie analyseert. Meer hier
de nieuwe integratiekoers van de PvdA
waarom de toon van het debat er toe doet (jw duyvendak e.a.)
integratie van allochtonen is een groot succes…toch?
integratie en emancipatie kunnen niet zonder klassenstrijd (Leo de Kleijn en Paul Mepschen)
in de PvdA hebben rechtse feministen voorrang (Eddy Terstall)
niet integratie maar sociale onderklasse i
s het probleem
(Dominic Schrijer)
in Nederland is multiculturalisme nog steeds de standaard (Ruud Koopmans)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie, opinie. Bookmark the permalink.

8 Responses to Niet knuffelen, niet knuppelen (David Pinto)

 1. Abdel says:

  Hoe rechts ben je zelf wanneer jet het IMES een ultra linkse club noemt? Beste Pinto, u bent toch wetenschapper? Kom dan met argumenten voor uw beschuldiging dat het IMES ultra links is. Als Jean Tillie op grond van onderzoek beweert dat het beleid van Cohen werkt, kom dan met argumenten waraom dat niet het geval is…

 2. Bernadette de Wit says:

  Mag ik de heer Abdel 1 argument aan de hand doen waarom het T-drinkbeleid van Cohen niet werkt?
  Welnu, alleen al in mijn omgeving ken ik 2 65+ vrouwen, grootmoeders, die in resp. schotelcity 020 en de Rivierenbuurt 020 regelmatig voor hoer worden uitgescholden door kleine moslimkindertjes.

  Overigens, heer Abdel, vind ik dit in gastarbeiders-hollands geschreven stuk van Pinto maar niks. Want wat wil die man nou?
  Pamperen vond hij niks, maar nu er eindelijk meer kritiek op komt dan alleen uit zijn mond en nu er stemmen opgaan die de migrant voor 100% verantwoordelijk willen stellen voor de zelfverkozen landverhuizing – namelijk je slaagt of je faalt en in het laatste geval ga je troeg marokko zoals tienduizenden NL’ers in de jaren ’50 ook met hangende pootjes uit Australie terugkwamen – gaat hij weer miauwen over doodknuppelen en verwaarlozen.
  Met zulke vrienden, die jou niet als volwassene behandelen, heb je als immigranten(-nazaat) geen racistische vijanden nodig.

 3. Abdel says:

  Mevrouw Bernadette, mijn vraag was waarom IMES ultra links is. Overigens vind ik uw argumenten niet erg sterk. Ik kan uw vertellen dat ik in 020 nog veel meer vrouwen ken die door onbeschofte lieden voor hoer worden uitgescholden, net zoals ik ook heel wat jongens en meiden ken die worden gediscrimineerd worden. Allemaal heel naar en verwerpelijk, maar iemand uitschelden voor hoer of iemand discrimineren is voor mij nog geen radicalisme of extremisme.
  Dus om dan te zeggen dat T-drinkbeleid niet helpt tegen het voorkomen van radicalisering…
  Overigens ben ik het met uw opmerking over dhr Pinto van harte eens

 4. Bernadette de Wit says:

  Vroeger werden Nederlandse oma’s niet voor hoer uitgescholden, alleen hoerig geklede of zich seksueel vrij gedragende vrouwen maakten dat mee.

  Meneer Abdel, je redeneert het allemaal heel leuk weg, maar ik schreef niet “onbeschofte lieden”, ik schreef: moslimkindertjes. En dat dit gebeurt, zou voor een onderzoeker zonder stront in zijn ogen aanleiding moeten zijn om eens wat nader te kijken naar de haat tegen kafirs die in moslimgezinnen wordt overgedragen op het nageslacht. U weet heel goed wat ik bedoel als u eerlijk bent.

  Ik wil u nog wel eens horen als moslimse oma’s voor hoer zouden worden uitgescholden door autochtone kindertjes. Wedden dat u dan meteen naar alle antidiscriminatieburo’s rent?

 5. Fatima says:

  Ik wil aangeven dat meneer David Pinto het fundament heeft gelegd voor het huidige Allochonen beleid in Nederland.Zelf is hij uit het politieke toneel verdwenen ,maar Frits Bolkenstein is door Dhr pinto gevoed en die heeft vervolgens de discussie over allochtonen aangescherpt…En toen kwam Foruyn en toen …en toen is het vernederen van allochtonen een gewone zaak geworden anno 2009.
  Om ook maar ,beste landgenoot een marokkaanse gezegde in dit kader aan te geven, Jij hebt brand gesticht in de jaren tachtig en haar vlammen rijken nu ten hemel.
  M.b.t verwenerij van buitenlanders ,ik heb er nooit wat van gemerkt.Nederland is altijd het land geweest waar je hard moet werken voor je centen.Volgens mij schrijft u dit niet omdat u betrokken bent met het lot van de Allochonen,maar omdat u een strijd wilt voeren met mensen en instanties die u in uw artikel hebt genoemd.Laat ons met rust .Als er iemand is die schade heeft gebracht aan de Allochonen gemeenschap dan ben u het.
  Mijn eerste reactie toen ik uw artikel las ,is een Marokkaanse gezegd die helemaal op u van toepassing is, namelijk: De schaap opeten met de wolf en rouwen met de schaapsherder over het verlies van het schaap.

 6. Abdel says:

  Beste mevrouw Bernadette,
  Voor alle duidelijkheid: ik vind het schandalig wanneer welke vrouw door wie dan ook voor hoer wordt uitgescholden. Ik zou dat alleen nog geen radicalisering willen noemen. En ik ben het ook met u eens dat het goed is te kijken naar de wijze waarop de haat tegen kafirs wordt overgedragen (en dat gebeurt inderdaad).
  Vraag is alleen hoe je dat kunt veranderen. Volgens Tillie zal het bashen van moslims er niet toe leiden dat de haat tegen kafirs minder zal worden. Volgens hem is, op grond van onderzoek, het beleid van Cohen effectiever.
  Wanneer dat niet klopt, kom dan met argumenten. Geef aan waarom het onderzoek van Tillie niet deugt.

 7. van Kaas says:

  Als men serieus beleid wil voeren ten aanzien van immigranten zal men zich moeten verdiepen in de *politieke* achtergronden van de immigranten.
  De marokkaanse immigratie heeft achtergronden die worden beheerst door het islamitisch-monarchistisch bewind in Marokko dat gebiedsuitbreiding door middel van volksverhuizing niet schuwt. Met de zg. Groene Mars heeft Marokko de Westelijke Sahara bezet. Het gebied werd door tienduizenden bewoners ontvlucht, de achterblijvers worden als minderheid in eigen land onderdrukt. Dat is de Marokkaanse migratie-politiek. Zolang het immigratiedebat wordt beheerst door mensen als Pinto die deze kant van de zaak stelselmatig verzwijgen, en darmee stilzwijgend gedogen, zullen de nederlands – marokkaanse misverstanden duizendvoudig blijven bloeien.

  Uw zoekbewerking – sahara site:www.davidpinto.nl – heeft geen overeenkomstige documenten opgeleverd

  Uw zoekbewerking – sahara site:www.imes.uva.nl – heeft geen overeenkomstige documenten opgeleverd

 8. Bernadette de Wit says:

  Geachte heer Abdel, het is maar helemaal de vraag of er sprake is van “bashen” van moslims. Tillie toont dat niet aan.
  Stevige kritiek op islamisering is dat bashen? Weerzin van buurtbewoners tegen de dominantie van Marokkaanse tokkies, is dat bashen? Volgens mij allemaal niet. Ook niet het ter discussie stellen van de erfelijke islam of de dito Marokkaanse nationaliteit, dat laatste bij politici/bestuurders.
  Probleem is dat gearabiseerde, geislamiseerde Berbers elke kritiek als een aanval zien en dat elke notie van wat er voor de islam tot een angstaanval leidt. De tribale eercultuur komt er nog eens bij, ook bij de Anatoliers. De indruk van “bashen” wordt nog versterkt door het mohammedaanse geloof, ook al een factor die weinig doet voor de kritische zin waar de westerse cultuur op is gebaseerd.
  Tillie wekt de indruk dat hij elke wetenschappelijke distantie overboord gooit. Hij zegt wat de PvdA en moslims graag willen horen: dat “wij” de oorzaak van de radicalisering zijn en dat het denkraam van de zielige islamitische zeehondjes er natuurlijk niks mee te maken heeft.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s