Islamitische schoolbesturen willen zelf kwaliteitsverbetering aanpakken

Islamonderwijs De islamitische scholen die zijn aangesloten bij de ISBO willen zelf hun kwaliteitsverbetering aanpakken. De scholen willen dat de staatssecretaris reizen naar heilige plaatsen als Mekka als educatief beschouwd en subsidieert. Ook vinden ze in het kader van de medezeggenschap dat op scholen waar moslimouders ruim in de meerderheid zijn, de ouders ervoor moeten kunnen kiezen dat de school een islamitische school wordt. Hieronder het volledige persbericht.

Naar aanleiding van het recent verschenen rapport van de Onderwijsinspectie betreffende een themaonderzoek naar bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs, heeft de ISBO op zaterdag 20 december jl. een ingelaste spoed-ALV gehouden. Het ISBO-bestuur presenteerde in dit verband een plan van aanpak om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het plan kreeg dat de volledige steun van de islamitische scholenbesturen en werd unaniem aangenomen.

De belangrijkste punten van dit plan van aanpak behelzen:

1.    Bestuurskwaliteit
a.    Het ISBO-bestuur gaat maatregelen uitwerken die erop toezien dat het veld serieus werk maakt van de xe2x80x9cCode Goed Bestuurxe2x80x9d welke het islamitisch onderwijs als eerste partij heeft ondertekend. Ook zal de ISBO het wetsvoorstel van de staatssecretaris xe2x80x9cGoede scholen, goed bestuurxe2x80x9d, volledig ondersteunen inclusief de sanctiemogelijkheden die daarin zullen worden opgenomen.
b.    Om het zelfreinigend vermogen van de ISBO te versterken, wordt het royementsartikel in de statuten van de ISBO afgestoft en zal dit zonder aarzelen worden toegepast op onwillige besturen die onder de maat blijven presteren.
c.    Er komt een vorm van niet-vrijblijvende scholing die het professionaliteitsniveau van de bestuurders in het veld zal verhogen. Er wordt onderzocht of een vorm van certificering of een register van xe2x80x9cvaardige bestuurdersxe2x80x9d dit niveau verder kan verhogen.

2.    Besteding onderwijsgelden
a.    Gelden besteed aan leerlingenvervoer, tevens leningen met dit doel: er wordt een taskforce in het leven geroepen, die oplossingsrichtingen zal aandragen om dit probleem te tackelen, onder andere via het organiseren van een conferentie en daaropvolgende eindrapportage. Wat betreft rentebaten, die risicomijdend zijn vergaard en aan dit doel zijn besteed, acht de ISBO de wetgeving onvoldoende duidelijk. De islamitische scholenbesturen roepen de staatssecretaris op deze duidelijkheid te geven aan het onderwijsveld en de bureaucratie aan te pakken.
b.    Gelden besteed aan huisvesting: de ISBO is tevreden dat naar aanleiding van dit onderzoek is gebleken dat niet alleen islamitische scholen, maar het gehele onderwijsveld gebukt gaat onder onduidelijke wetgeving en een lokale overheid die de verantwoordelijkheid gegeven door de rijksoverheid onvoldoende invulling geeft. De ISBO is ook tevreden dat de staatssecretaris van zins is hier nader onderzoek naar te doen. De ISBO roept de staatssecretaris op ook onderzoek te doen naar de zeer slechte huisvesting die islamitische scholen wordt toegewezen door de lokale overheden en die zowel de gezondheid als de onderwijsprestaties nadelig bexc3xafnvloeden van de 10.000 kinderen die islamitisch onderwijs genieten. Een van de aspecten die de inspectie in haar onderzoek links heeft laten liggen. Ondanks het voorgaande zal eerdergenoemde taskforce ook de opdracht krijgen met betrekking tot de huisvesting tot oplossingen te komen.
c.    Gelden besteed aan excursies: de ISBO zal de scholen in het veld bijstaan in de oproep van de staatssecretaris om het educatieve doel duidelijk te maken. Tevens roept de ISBO de staatssecretaris op om bezoeken aan de heilige plaatsen zoals Mekka te scharen onder een educatief doel daar dit een identiteitgebonden zaak is.

d.    Gelden besteed aan xe2x80x9coverige uitgavenxe2x80x9d: de ISBO is tevreden datuit dit onderzoek is gebleken dat het de inspectie onduidelijk is ofdeze uitgaven onwettelijk zijn of niet. Uit de reactie van destaatssecretaris is gebleken dat zij het ook niet weet en eerst eenxe2x80x9cdiepgaande juridische analysexe2x80x9d wil afwachten. De ISBO roept destaatssecretaris op een eind te maken aan dit woud van juridischeregelgeving die onopzettelijke overtreding uitlokt en het besturen vanscholen onnodig bemoeilijkt. De ISBO stelt zich op het standpunt datterugvordering onacceptabel is gezien deze onduidelijkheid: de politiekkan niet van kleine besturen eisen dat ze een dusdanig diepgaandejuridische analyse kan maken die het departement van zins is.

3.    Medezeggenschap
a.    De ISBO roept de staatssecretaris op hetzelfde begrip op tebrengen voor de islamitische scholen als die ze overhad voor de restvan het veld in haar reactie op de evaluatie van de Wet WMS begin ditjaar. Daaruit bleek dat 1/3 van de scholen moeite had met deimplementatie van deze wet. Op bepaalde terreinen doen islamitischescholen het zelfs beter. Daarvoor verdient het islamitisch onderwijs decomplimenten van de inspectie en de staatssecretaris.
b.    De ISBO staat volledig achter de Wet WMS en bestudeert manieren,zoals scholing, om de implementatie ervan te stimuleren in het veld.
c.    De ISBO is van mening dat een landelijke ouderraad vanmoslimouders (LOO) deze belangenbehartiging zal kunnen helpenprofessionaliseren en versterken. Nu de staatssecretaris nadrukkelijkheeft aangegeven belang te hechten aan deze medezeggenschap, verwachtde ISBO dat zij deze LOO op dezelfde voet zal subsidixc3xabren als een COO.
d.    De ISBO roept de staatssecretaris op, nu ze het belang van demedezeggenschap zegt te erkennen, te ondersteunen dat islamitischeouders op een zwarte school, wanneer zij een ruime meerderheid vormen,ervoor kunnen kiezen dat deze school een islamitische wordt.

4.    Onderwijskwaliteit
a.    De ISBO roept zowel de inspectie als de staatssecretaris opeindelijk eens, de xe2x80x9cstate of the artxe2x80x9d- wetenschappelijke inzichten teerkennen, dat de ISBO-scholen de zwarte scholen wat betreft diverseonderwijsprestaties hebben ingehaald. De ISBO-scholen lopen alleenachter op witte scholen, maar wetenschappers verklaren dit vanuit dehogere inkomensklasse, opleidingsgraad en gezondheid van de ouders vandeze kinderen. Factoren die het kabinet dient te verbeteren en welkeniet tot de verantwoordelijkheid gerekend mogen worden van deislamitische schoolbesturen.
b.    De ISBO erkent dat elke zwakke of zeer zwakke school er xc3xa9xc3xa9n teveel is: het zal concrete stappen zetten de onderwijskwaliteit teverbeteren door 2 initiatieven:
i.    Monitoren: de ISBO zal samenwerken met de betrokken partijen(overheid, PO/VO-raad, onderwijskundigen, e.a.) om een monitormodel teontwikkelen waarbij de verbetertrajecten van schoolbesturen metminimaal 1 (zeer) zwakke school gevolgd kunnen worden, begeleid doorxc3xa9xc3xa9n extern adviesbureau voor het hele veld van islamitische scholen.Met deze schaalvergroting en langdurige begeleiding beogen wij deopgedane expertise te bundelen en verder op te bouwen. Op termijn kandit de aanzet geven tot een eigen interne begeleidingsdienst.
ii.    Visiteren: de ISBO gaat werken aan de opzet van eenvisitatiecommissie, die het veld zelf de kans geeft van elkaars xe2x80x9cbestpracticesxe2x80x9d te profiteren. Ook dit zal verplichtend worden ingevoerd.Men kan van elkaars oplossingen leren en deze in het veld verderverspreiden.

Genoemde streefdoelen zullen volgens het SMART-principe uitgewerktworden door het ISBO-bureau tot concrete haalbare doelen welke volgensde Plan Do Check
Act cyclus zullen worden gemonitord door hetISBO-bureau met de volledige medewerking van het veld. Het ISBO-bestuurzal hierop toezien, aangezien het zich ten volle bewust is van de ernstvan de zaak en het belang ervan voor de kwaliteit van het onderwijs vanruim 10.000 kinderen in Nederland en het belang die deze investeringheeft voor de brede Nederlandse samenleving. Juist hierom roept hetISBO-bestuur de staatssecretaris op haar niet-constructieve pogingenhet ISBO-bestuur te marginaliseren en te isoleren op te geven en dezevolwassen handreiking aan te grijpen wanneer zij inderdaad de problemenecht wil helpen oplossen. Als het gaat om het islamitisch onderwijs,was, is en zal de ISBO altijd de aangewezen gesprekspartner blijven vande overheid. Niet-praten met elkaar heeft nog nooit tot constructieveoplossingen geleidt. Het niet aangaan van een gesprek met de ISBO doetook af aan de welgemeendheid van de uitgesproken intenties van debewindslieden en tast tevens hun prestige in ernstige mate aan.Nederland heeft kundige en moedige bewindspersonen nodig in dezeuitdagende tijden en de ISBO zal ten volle meewerken met elkegoedwillende ketenpartij.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ingezonden, onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s