Henk Kamp presenteert visie van VVD op de islam

HenkkampDe islam moet worden erkend als wereldgodsdienst en het is belangrijk te weten dat de islam niet alleen een geloof is voormoslims, maar ook een identiteit en een loyaliteit die al het andereoverstijgt. Erkenning van de islam moet wel gepaard gaan met de onderkenning van de risico’s die deze godsdienst met zich meebrengt. Dat stelt VVD-Tweede Kamerlid Henk Kamp in een woensdag gepubliceerde notitie over de islam. Moslims mogen volgens Kamp net als andere gelovigen geloven watze willen zolang ze de wet maar niet overtreden. Regeringen van islamitischelanden waar in strijd met de rechten van de mens wordt gehandeld,moeten daarop worden aangesproken. Het is volgens Kamp onjuist en kortzichtig om met het oog op het belang vancontinuxc3xafteit in de olievoorziening af te zien van kritiek oponderdrukking en schendingen van de mensenrechten door de machthebbers.

De notitie van Kamp bestaat uit een algemeen inleidend deel over de islam en vervolgens formuleert hij enkele beleidsconsequenties. De ‘feiten’ die Kamp in het eerste deel presenteert zijn niet altijd even gemakkelijk te verifixc3xabren, omdat Kamp zijn bronnen niet of zelden noemt. Aan het eind van de notitie wordt geen literatuurlijst gegeven, maar wel geeft Kamp aan dat hij kennis heeft genomen van publicaties van o.a.
Edien Bartels, Herman Beck, Maurits Berger, Dick Douwes, Henk Driessen, Bernard Lewis, Harald Motzki, Wim Raven en Rob de Wijk, alsmede van WRR, AIVD, CBS, SCP, WODC, Forum en NCTb. Voor de volledigheid meldt Kamp tenslotte dat eventuele onjuistheden in de nota uitsluitend aan hem zijn te wijten.

De 22 voorgestelde beleidsconsequenties worden hieronder integraal geciteerd:

"1. Erkend dient te worden dat de islam een wereldgodsdienst is, die 1.400 jaar na het ontstaan voor 1,3 miljard mensen van grote betekenis is. Het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Centraal-Azixc3xab en Zuidoost-Azixc3xab zijn geheel of grotendeels islamitisch. De islam heeft een sterke invloed op het dagelijkse leven van een groot deel van de wereldbevolking en is dus voor de wereldbevolking als geheel van belang.
Voor moslims is de islam niet alleen een geloof, maar ook een identiteit en een loyaliteit die al het andere overstijgt. Eeuwenlang was de islam de meest vooraanstaande beschaving te wereld. Mohammed stond aan de basis van de islam. Als geestelijk en wereldlijk leider was hij van bijzondere betekenis. Voor moslims is hij het symbool van hun godsdienst en hun identiteit. De Koran is het voor moslims heilige boek dat de eeuwen heeft overleefd zonder aan betekenis in te boeten.
2. Naast erkenning van de islam is onderkenning van de risicoxe2x80x99s die deze godsdienst voor de wereld van de eenentwintigste eeuw met zich meebrengt noodzakelijk. In veel islamitische landen is sprake van slecht bestuur, repressie, corruptie en zelfverrijking door de machthebbers, terwijl de leefomstandigheden voor de bevolking slecht zijn. Van hervorming en modernisering binnen de islam is nauwelijks sprake. De roep terug te keren naar de ware islam is niet te verenigen met democratie en mensenrechten.
Voor de wereldlijke ambities van de islam is buiten de islamitische landen geen ruimte: niet-moslims hebben geen boodschap aan de sharia en hoeven dat ook niet te hebben. De terreur van moslimextremisten
heeft grote negatieve gevolgen voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wereld en beschadigt het imago van de islam en de moslims.
3. In de relevante internationale overlegfora moet een dialoog op gang worden gebracht waarbij naar voren komt dat de bevolkingen van westerse en islamitische landen gezamenlijke belangen hebben. Veiligheid kan daarvoor het eerste aanknopingspunt zijn. Het betreft dan natuurlijk terrorisme en proliferatie, maar ook de specifieke veiligheidsproblemen voor de bevolking van de islamitische landen zoals armoede, slechte kwaliteit van het leefmilieu, georganiseerde misdaad en burgeroorlogen.

4. In deze fora moet ook voortdurend benadrukt worden dat hetdiscrimineren van vrouwen en homoseksuelen in strijd is met de rechtenvan de mens, ongeacht of er een relatie met een godsdienst wordtgelegd. De regeringen van landen waar in strijd met de rechten van demens gehandeld worden, moeten daarop consequent aangesproken worden.
5. De actieve verdediging tegen het moslimterrorisme blijftonverminderd van belang. Die verdediging begint met het onder controlekrijgen van de broeinesten van het terrorisme. De regering vanAfghanistan moet gedurende een lange periode ondersteund worden bij hetnormaliseren van de situatie in het land. De Amerikanen moetenondersteund worden bij het op een verantwoorde wijze afbouwen van hunaanwezigheid in Irak. De internationale gemeenschap zal de maatregelenmoeten nemen die noodzakelijk zijn om te komen tot een legitiem eneffectief bestuur van Somalixc3xab, dat nu een vrijhaven voor terroristen enandere criminelen is. Om hun burgers te beschermen en de risicoxe2x80x99s voorde stabiliteit in de wereld te beperken, moeten de landen van de wereldintensief, resultaatgericht en volhardend blijven samenwerken bij depreventieve en repressieve aanpak van moslimterroristen.
6. Westerse en andere niet-islamitische landen moeten bij het bepalenvan hun houding ten opzichte van de machthebbers in de islamitischelanden meer rekening houden met de belangen van de bevolking van dielanden. Het is onjuist en kortzichtig om met het oog op het belang vancontinuxc3xafteit in de olievoorziening af te zien van kritiek oponderdrukking en schendingen van de mensenrechten door de machthebbers.
7. In Nederland participeren de meeste moslims volwaardig in denietislamitische samenleving. Zij waarderen de welvaart, de politiekevrijheid, de rechtszekerheid, de democratie en de vrijheid vangodsdienst.
Voor de islam is in Nederland evenveel ruimte als voor de anderegodsdiensten. Maar Nederland is geen islamitisch land en zal dat ooknooit worden, omdat de overgrote meerderheid van de bevolking daar niets
voor voelt. De scheiding tussen kerk en staat die de islam in principeniet erkent, zal wel moeten worden geaccepteerd door de moslims die inNederland leven. Voor ons als liberalen staat vast dat voor allegodsdiensten behoort te gelden dat zij niet relevant zijn voor destaatkundige inrichting van een land.
8. Zoals voor andere culturen is er ook ruimte voor de islamitischecultuur in Nederland. Islamitische regels mogen echter xe2x80″ net als aan deislam gerelateerde gewoonten en gebruiken xe2x80″ niet in strijd met dewetten zijn. Bovendien zijn zij slechts relevant voor moslims, meer inhet bijzonder voor de moslims die zich daar zelf xe2x80″ in vrijheid xe2x80″ aanwensen te houden.
9. Cruciaal voor de Nederlandse samenleving zijn de vrijheid vanmeningsuiting, het verbod op discriminatie en de overige in de grondwetvastgelegde grondrechten.
De vrijheid van meningsuiting geldt ook en onverkort ten aanzien van uitlatingen over wat voor moslims heilig is.
Discriminatie op grond van (vermeende) groepskenmerken kent velevormen, komt overal voor, is van alle tijden en is altijd fout.Discriminatie is even bedreigend voor de samenleving alsradicalisering. Wie zich gediscrimineerd voelt, voelt zich tekortgedaan, trekt zich terug of sluit zich af. Zo komen individuele mensen en groepen tegenover elkaar te staan.
Het discriminatieverbod beschermt de etnische minderheidsgroepen in onsland, maar ook de vrouwen en de homoseksuelen. Discriminatie doormoslims is net zo verwerpelijk als discriminatie van moslims. Voor wat betreftdiscriminatie door moslims is ook bijzondere aandacht nodig voorantisemitisme en voor de bejegening van de zogenaamde afvalligen.
10. Politici moeten laten zien dat het mogelijk is duidelijk te zijnzonder te stigmatiser
en of te generaliseren. Bijgevoegd zijn tweeoverzichten met de maatregelen uit de nota Immigratie en Integratie vande VVD Tweede Kamerfractie. Bijlage 1 betreft de maatregelen waarmee deinstroom van kansarme immigranten tot (bijna) nul kan wordenteruggedrongen. Met de maatregelen van bijlage 2 kan bereikt worden datde reeds toegelaten kansarme immigranten hun sociaal-economischeachterstand inlopen en volwaardig participeren. Sommige van demaatregelen die hierna aan de orde komen, zijn afkomstig uit de notaImmigratie en Integratie. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn zijopnieuw opgenomen.
11. Niet geaccepteerd kan worden dat regeringen van de landen vanherkomst claims leggen op de moslims die in Nederland leven en deNederlandse nationaliteit hebben, bijvoorbeeld voor wat betreft behoudvan de oorspronkelijke nationaliteit, geloofsbeleving, naamgeving ofdienstplicht. Dit dient effectief tegengegaan te worden.
Het fenomeen meervoudige nationaliteit kan drastisch teruggedrongenworden door de hoofdregel in de Nederlandse wet consequent toe te gaanpassen: wie een andere nationaliteit verkrijgt, verliest deoorspronkelijke. Voor zover internationale afspraken dat in de wegstaan, moet er met kracht naar gestreefd worden die afspraken tewijzigen.
12. Op termijn kunnen de stabiliteit, de openbare orde en de veiligheidvan de staat niet gegarandeerd worden indien een deel van de inwonersvan ons land niet gexc3xafntegreerd is en niet volwaardig deel uitmaakt vande samenleving. Integratie xe2x80″ ook van moslims xe2x80″ is een algemeen belangvan de eerste orde. Radicale imams wijzen de niet-islamitischesamenleving in Nederland af en propageren verregaande vormen vanonverdraagzaam isolationisme jegens andersdenkende moslims enniet-moslims. Op vrouwen,homoseksuelen en zogenaamde afvalligen wordt onacceptabele druk uitgeoefend.
Het op deze wijze tegenwerken van integratie is in strijd met hetalgemeen belang, want bedreigend voor de stabiliteit, openbare orde enveiligheid van de staat.
Het tegenwerken van integratie moet daarom wettelijk verboden worden enwel zodanig dat het mogelijk is op grond daarvan de personen die hetbetreft na het uitzitten van hun straf het land uit te zetten. Personendie de Nederlandse nationaliteit bezitten kunnen niet uitgezet worden.Indien zij echter daarnaast nog een andere nationaliteit hebben, moethen de Nederlandse nationaliteit worden ontnomen, waarna uitzettingalsnog mogelijk is. Verenigingen of stichtingen die de integratietegenwerken moeten ontbonden
worden. Moskeexc3xabn, (jeugd)centra of onderwijsinstellingen die personendie integratie tegenwerken een podium bieden, moeten gesloten worden.Internetsites die het radicaliseringsproces van (jonge) moslims
voeden moeten geblokkeerd worden.
13. Het elkaar de hand schudden is een gebruikelijk onderdeel van deNederlandse omgangsvormen. Wie namens de Nederlandse overheid optreedtof in dienst is van een overheidsinstelling of een door de overheidgefinancierde instelling, mag zich niet op controversixc3xable wijzegedragen, bijvoorbeeld door te weigeren handen te schudden of doorpubliekelijk uiting te geven aan de religie die men privxc3xa9 aanhangt. Opdeze grond mogen betrokkenen afgewezen worden bij een sollicitatie of xe2x80″indien zij reeds in dienst zijn xe2x80″ ontslagen worden. Van instellingendie weigeren deze lijn te volgen, wordt de subsidixc3xabring bexc3xabindigd.
14. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding kan niet geaccepteerdworden. Wie op deze wijze in het openbaar gekleed gaat, kan niet op eennormale wijze aan het maatschappelijk verkeer deelnemen of volwaardigin de samenleving participeren. Door onherkenbaar te zijn, vormt menbovendien een veiligheidsrisico. Het in het openbaar dragen vangezichtsbedekkende kleding zoals de boerka en de nikab, maar ookbijvoorbeeld de bivakmuts, wordt daarom verboden.
15. Niet toegegeven mag worden aan de roep om vrouwen en mannen, meisjes en jongens gescheiden te houden in de gezondheidszorg en het onderwijs.
16. Het is nodig voortdurend attent te zijn en adequaat en dus krachtigte reageren op cultureel bepaald geweld zoals genitale verminking,eerwraak en ontvoering.
17. Het verbod op polygamie xe2x80″ het hebben van meerdere huwelijkspartnersxe2x80″ dient strikt en met alle consequenties te worden nageleefd. Datbetekent dat voortaan op deze grond een verblijfsvergunning moet wordengeweigerd of ingetrokken. Er vindt geen inschrijving van meerderehuwelijken in de registers van de burgerlijke stand meer plaats envanzelfsprekend komen betrokkenen niet langer in aanmerking voornaturalisatie.
18. Islamitisch bankieren xe2x80″ het formeel niet berekenen of betalen vanrente xe2x80″ is een praktijk die niet past in de Nederlandse financixc3xableorde. Constructies met als doel in formele zin het berekenen of betalenvan rente te ontlopen, worden op geen enkele wijze door de overheidgefaciliteerd.
19. Aan de bepaling dat aan de religieuze inzegening van een huwelijkeen burgerlijk huwelijk vooraf dient te gaan, wordt strikt de handgehouden. Moskeexc3xabn die zich niet aan deze regel houden, worden gesloten.
20. De gewoonte in sommige islamitische landen om huwelijken bijvoorkeur tussen neven en nichten te laten sluiten, brengtgezondheidsrisicoxe2x80x99s voor de kinderen met zich mee. Door actieve engerichte voorlichting moeten deze huwelijken in ons land wordentegengegaan. Wie een huwelijkspartner uit een van de desbetreffendelanden wil laten overkomen, zal moeten aantonen dat het niet een neefof nicht betreft.
21. Van door de overheid gefinancierde onderwijsinstellingen kan nietgeaccepteerd worden dat op enigerlei wijze discriminatie van niet- ofandersgelovigen, vrouwen of homoseksuelen wordt gestimuleerd ofgoedgepraat. De financiering van scholen die dat wel doen, wordtstopgezet. In algemene zin is het op grond van praktijkervaringennoodzakelijk gebleken om xe2x80″ meer dan nu het geval is xe2x80″ intensief ennauwlettend toe te zien op het onderwijs in islamitische scholen.Indien dit kwalitatief onvoldoende is of de Nederlandse rechtsordematerieel wordt tegengewerkt, moeten de scholen gesloten worden.Datzelfde geldt voor de zogenaamde Koranscholen en de islamitischeinternaten (zie ook 12). Openbare scholen, ook als de meeste leerlingenmoslims zijn, blijven godsdienstneutraal. Dus geen extra lessen over deislam en geen algemene
sluiting op andere dan de officixc3xable feestdagen.
22. De opdringerige aanwezigheid van een geloof in de openbare ruimteis niet gewenst. Het wordt daarom niet toegestaan metgeluidsversterking vanuit een moskee op te roepen tot het gebed.

Tenslotte
Het is hoopgevend dat de positie van de Nederlandse moslims in hetonderwijs en op de arbeidsmarkt langzaam verbetert. Dat geldt ook voorvrouwen. Steeds meer van hen zijn economisch zelfstandig. Hoewelmoslims op alle niveaus volwaardig participeren in de samenleving, isnog geen sprake van evenredigheid.
Daar komt bij dat de achterstand van een aanmerkelijk deel van demoslims groot is en de daarmee samenhangende problematiek ernstig enhardnekkig. Met xe2x80x9cmeer van hetzelfdexe2x80x9d-beleid kan geen doorbraakgerealiseerd worden. Dat kan wel met de maatregelen uit deze nota Islamen de nota Immigratie en Integratie.
Hervorming en modernisering van de islam kan alleen van binnenuitkomen. Het is denkbaar xe2x80″ en te hopen xe2x80″ dat daar vanuit demoslimgemeenschappen in de westerse landen wezenlijke en vruchtbarebijdragen aan geleverd gaan worden. De inwoners van de islamitischelanden hebben er recht op dat Nederland en andere vergelijkbare landenook oog hebben voor hun belangen. Democratiseringsprocessen verdienenhet gestimuleerd te worden en schendingen van de mensenrechten behorenconsequent aan de kaak gesteld te worden.

Verbetering en vooruitgang in de islamitische landen en volwaardigeparticipatie van moslims in de landen waar zij minderheidsgroepenvormen, zijn voorwaarden voor de vermindering van de dreiging vanextremistische moslims. Om de samenleving tegen terroristen tebeschermen zijn onverminderde inspanningen noodzakelijk.
"

De volledige nota kunt u hier lezen.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam, religie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s