Niet de staat bepaalt wat onnodig kwetsend is (Mark Rutte)

MarkrutteDoor de grens van het vrije woord te leggen bij het onnodig pijn doen van mensen, dringt het CDA zijn eigen moraal op aan de samenleving. Dat schrijft Mark Rutte. Hieronder zijn artikel dat eerder verscheen in de Volkskrant.

Wie vrij kan denken en vrij kan spreken, is een vrij mens. Als de mensen van een land vrij zijn, dan pas is een land vrij. Dat is de essentie van de vrijheid van meningsuiting en de kern van onze democratie.

In de afgelopen weken heb ik betoogd dat de vrijheid van meningsuiting in ons land onder druk staat en dat het CDA daarvoor verantwoordelijk is. Cartoonisten en kunstenaars doen aan zelfcensuur of voelen zich in hun vrijheid belemmerd. Alleen al het gevoel niet alles te durven zeggen of schrijven, is een feitelijke inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Deze ontwikkeling mag de politiek nooit accepteren, laat staan bevorderen. Juist politici dienen zich op te stellen als hoeder van de democratie en pal te staan voor het vrije woord.

Politici scheppen een klimaat waarin het woord in meer xc3xb3f mindere mate vrij is. De reden dat ik het CDA in de beklaagdenbank zet, is dat het voor iedereen duidelijk is dat het steeds weer CDA-prominenten zijn die tussen de regels door xe2x80″ en soms ook expliciet xe2x80″ de vrijheid van meningsuiting ter discussie stellen.

Het begon allemaal met CDA-minister Donner, die het satirisch programma Kopspijkers aanviel. Diezelfde minister wilde na de moord op Theo van Gogh het wetsartikel over godslastering aanscherpen, in plaats van zich achter het slachtoffer te scharen.

CDA-premier Balkenende voert momenteel van ons belastinggeld een intimiderende rechtszaak tegen het weekblad Opinio. Allemaal vanwege een grap die de premier blijkbaar niet kon waarderen.

De hysterie nam onheilspellende vormen aan toen de CDA-top collega-parlementarixc3xabr Geert Wilders opriep zijn film niet uit te zenden. Een film die nog niemand had gezien.

Voorlopig dieptepunt is de recente intimiderende arrestatie van de cartoonist Nekschot; een unicum in de vrije westerse wereld. De minister van Justitie was van de zaak op de hoogte, de cartoonist werd als een vluchtgevaarlijke crimineel behandeld en er schijnt zelfs een ambtelijke cartoon- werkgroep te bestaan.

Waar de overheid voorheen zeer terughoudend optrad tegen deelnemers aan het publieke debat, lijkt met de arrestatie van Nekschot het Openbaar Ministerie een andere koers te zijn gaan varen. Dit alles draagt bij aan het vermoeden dat dit een politieke arrestatie betreft.

Helaas gaat het CDA door op de ingeslagen weg, blijkens een opiniestukvan CDA-Kamerlid Van Haersma Buma in deze krant (Forum, 29 mei). VanHaersma Buma voegt zich in het rijtje christen-democratische aanvallersvan het vrije woord door met een nieuwe beperking van de vrijheidvanmeningsuiting op de proppen te komen: xe2x80x98de grens ligt daar waar hetvrije woord ontaardt in mensen onnodig pijn doenxe2x80x99. Het CDA-Kamerlidkomt vervolgens met voorbeelden als pesten op het werk en verruwing vande debatcultuur.

Hiermee onthult Van Haersma Buma precies wat ik al vreesde: het CDA wilzijn eigen normen en waarden aan de samenleving opdringen door devrijheid van meningsuiting aan banden te leggen.

Want wie bepaalt wanneer iets xe2x80x98onnodig kwetsendxe2x80x99 is? De staat?

Dat kan niet de bedoeling zijn. Natuurlijk kan pesten tot vervelendesituaties leiden, maar wil Van Haersma Buma dat echt via het strafrechtverbieden? Gaat het CDA wettelijk voorschrijven wanneer iets pesten is?

Is er dan geen enkele beperking aan de vrijheid van meningsuiting?

Jawel. Die vrijheid wordt achteraf begrensd door de wet, bijvoorbeeldals het gaat om oproepen tot geweld. Maar vooraf is er alleen depersoonlijke verantwoordelijkheid. Van Haersma Buma wil in het artikelvan donderdag die persoonlijke verantwoordelijkheid vanuit de overheidopleggen. Dat zet de bijl aan de wortel van het vrije woord. Iedereenmoet vooraf een eigen, persoonlijke afweging kunnen maken, zonder datde overheid of de grootste regeringspartij daar druk op uitoefent.

Gelukkig zijn er ook verstandige mensen bij het CDA, zoals devoorzitter van de CDA-jongeren, Harry van der Molen. Tijdens eeninterview in dagblad De Pers van donderdag noemde hij de opstelling vanhet CDA rond de film van Wilders en de dreigende aanscherping van hetartikel over godslastering xe2x80x98idiootxe2x80x99. Dreigende onrust of geweld alsreden om iets vooraf te verbieden: xe2x80x98dat is het begin van het eindexe2x80x99,aldus het CDA-talent Van der Molen.

Hij raakt daar xe2x80″ in tegenstelling tot Van Haersma Buma xe2x80″ de kern van dehuidige discussie over vrijheid van meningsuiting. De cartoon-arrestatie heeft niets te maken met pesten of verruwing van dediscussie; het gaat om de vraag wat de rol van het strafrecht is inrelatie tot het vrije woord.

Aan ons politici de taak het klimaat te scheppen waarin cartoonisten enopiniemakers het vrije woord daadwerkelijk vrij mogen uiten.

Mark Rutte is voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Ditartikel verscheen eerder in de Volkskrant en is met toestemming vanMark Rutte op het Allochtonenweblog geplaatst. Dit artikel is opgenomen i
n het dossier vrijheid van meningsuiting.

Lees ook:

Grens aan de vrijheid van meningsuiting (Thomas Mertens)
Nekschot: weer een martelaar erbij (Bas van Stokkom)
Ik vrees voor mijn leven (Sooreh Hera)
Vrijheid van meningsuiting (Wikipedia)
Dossier godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting (IVIR)
Benader de scheiding tussen kerk en staat pragmatisch (Lisa Arts en Ewoud Butter)


About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in vrijheid van meningsuiting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s