Grens aan de vrijheid van meningsuiting

MertensElk recht moet verenigbaar zijn met de vrijheid van de ander. Dat mag je onderzoeken, ook in de zaak-Nekschot. Dat schrijft Thomas Mertens. Mertens is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen enhoogleraar mensenrechten en mensenplichten aan de Universiteit Leiden.

Wat is er aan de hand in dit land? Advocaat Plasman spreekt in het kader van de rechtszaak tegen de Rotterdamse kunstenaar Jonas Staal over het risico van een xe2x80x99gevaarlijk precedentxe2x80x99. Wanneer het openbaar ministerie onderzoek doet naar strafbare feiten door de cartoonist Nekschot en dat wordt verdedigd door minister Hirsch Ballin, dan buitelen de woedende reacties over elkaar.

Je krijgt de indruk alsof er maar een fundamenteel recht bestaat, namelijk de vrijheid van meningsuiting, en dat het einde van de rechtsstaat nabij is als daaraan ook maar enigszins wordt getornd. Dergelijke overtrokken reacties getuigen van weinig of geen begrip van wat een fundamenteel recht eigenlijk is.

Recht is een xe2x80x99relationeelxe2x80x99 begrip. Het is maar zelden zo dat aan de zijde van de drager van dat recht de bevoegdheid ligt en aan de zijde van alle anderen louter de verplichting. Dat behoeft enige uitleg.

Neem een eenvoudig recht zoals het recht je vrijelijk te verplaatsen binnen de grenzen van je staat (artikel 13, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). Ik mag op een mooie voorjaarsdag een fietstocht maken in Zuid-Limburg. Maar de overheid heeft het recht delen van de openbare ruimte daar af te sluiten, zoals gebeurde om president Bush te beveiligen bij zijn bezoek aan de begraafplaats te Margraten.

Nu iets ingewikkelder: het recht op vrijheid van godsdienst. Op grond daarvan mag iedereen zelf zijn godsdienst belijden en godsdienstige overtuiging in praktijk brengen. Toch zal niemand beweren dat het recht hier volledig aan de zijde van de drager van die vrijheid ligt en verplichting geheel aan de zijde van alle anderen, inclusief de overheid. Daarom bepaalt artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat de godsdienstvrijheid door de wet kan worden beperkt in het belang van openbare orde, gezondheid en goede zeden.

Vinden we dat raar? Helemaal niet. Wanneer binnen bepaalde godsdienstige kringen de opvatting leeft dat hun kinderen niet tegen bepaalde ziekten moeten worden ingexc3xabnt, dan is het helemaal niet vanzelfsprekend dat hun wensen onmiddellijk gehonoreerd moeten worden. Een extremer voorbeeld: een bepaalde godsdienst schrijft mensenoffers voor en sommigen binnen die godsdienst stellen zich daar graag voor beschikbaar, met het oog op hun toekomstig heil. Acceptabel vanwege de godsdienstvrijheid?

Voor nagenoeg alle rechten geldt dat zij alleen kunnen worden uitgeoefend voor zover zij verenigbaar zijn met de rechten en vrijheden van anderen. De overtrokken reacties op het optreden van het Openbaar Ministerie doen het echter voorkomen dat vrijheid van meningsuiting heel bijzonder is en geheel anders van structuur.

Al op het eerste gezicht is dat onjuist. In het Europese Verdrag isde vrijheid van meningsuiting (art. 10) geclausuleerd: de uitoefeningvan deze vrijheid kan worden beperkt indien noodzakelijk in het belangvan (onder andere) nationale veiligheid, goede zeden, bescherming vande goede naam, verspreiding van vertrouwelijke informatie.

Maar ook bij nader inzien is evident dat de reikwijdte van devrijheid van meningsuiting niet onbeperkt kan zijn, maar wordt begrensddoor belangen van anderen. Hoe die grens precies getrokken moet worden,is meestal vooraf niet te bepalen en er bestaan belangrijke verschillentussen rechtstelsels over waar die grens feitelijk ligt.

Een belangrijk criterium voor rechters is de mate waarin eengewraakte uiting bijdraagt aan het publieke debat. Zo zou je kunnenroepen dat de Oranjes malafide zakkenvullers zijn, maar ook dat hetkoningshuis te veel geld kost en dat daarom het staatsbestel hervormdmoet worden tot een republiek. Slechts in een verwijderde zin kun je deeerste bewering opvatten als bijdrage aan het politieke debat terwijldaarover in het tweede geval geen twijfel kan bestaan.

Op grond van dergelijke verschillen valt het willens en wetensverspreiden van leugens en van smaad en het aanzetten tot haat zekerniet, maar bijdragen aan het publieke debat zeker wel onder dereikwijdte van de vrijheid van meningsuiting. Of cartoons zoals die vanNekschot of de kunstwerken van Jonas Staal binnen de eerste dan wel detweede categorie vallen, is aan de rechter.

Sommigen echter stellen dat er helemaal geen twee categoriexc3xabn zijnen dat de vrijheid van meningsuiting onbegrensd is, zonder dat degrenzen moet bewaken. Die opvatting getuigt van zo weinig begrip vanwat een xe2x80x99rechtxe2x80x99 is, dat ik vermoed dat er iets anders aan de hand is.De vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt om een bepaaldebevolkingsgroep in diskrediet te brengen en daartoe is hetverabsoluteren van die vrijheid dienstig.

Nederland is, zoals minister Hirsch Ballin in een ander verbandstelt, altijd een land van minderheden geweest. Het is inderdaad detaak van de overheid om xe2x80″ in de woorden van het Europees Verdrag xe2x80″ xe2x80x99degoede naam of de rechten van anderenxe2x80x99 te beschermen.

Thomas Mertens is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen enhoogleraar mensenrechten en mensenplichten aan de Universiteit Leiden. Met zijn toestemming is het artikel op het Allochtonenweblog geplaatst. Het eerder verschenen op de website van Trouw.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in vrijheid van meningsuiting. Bookmark the permalink.

2 Responses to Grens aan de vrijheid van meningsuiting

  1. Willem says:

    “Sommigen echter stellen dat er helemaal geen twee categoriexc3xabn zijn en dat de vrijheid van meningsuiting onbegrensd is, zonder dat de grenzen moet bewaken. Die opvatting getuigt van zo weinig begrip van wat een xe2x80x99rechtxe2x80x99 is, dat ik vermoed dat er iets anders aan de hand is. De vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt om een bepaalde bevolkingsgroep in diskrediet te brengen en daartoe is het verabsoluteren van die vrijheid dienstig”.

    Ik ben er volledig er mee eens. Het lijkt er op dat sommige personen/groeperingen een behoefte hebben om op een ordinaire wijze hun gal op anderen te willen spugen. Daarom schreeuwen ze voor een absolute vrijheid van meningsuiting. Het aan de kaak stellen van netelige kwesties heeft daar niets mee te maken. Zat ik te wachten op mijn buurman/vrouw die mij voor de deur van mijn huis of in mijn huis op een ordinaire wijze komt vertellen wat haar/zijn mening is over mijn leefwijze? Zat ik te wachten op dat polarisatie en provocatie om openingen bieden op mijn persoonlijke zaken? Het verruimen van het recht op vrijheid van meningsuiting kent dus twee kanten. Het zal eerder de kwaadwillenden zijn die dat dodelijke gif op hun venijnige tongen ruimschoots zullen rondspugen.

  2. Vincent Brunott says:

    Ja, het is duidelijk dat degenen die het hardst roepen dat vrijheid van meningsuiting een absoluut recht is, hun eigen agenda hebben. Maar afgezien van die agenda ben ik het volkomen met ze eens. Want een ingeperkt recht op vrijheid van meningsuiting, hoe gering die inperking ook is, leidt tot hopeloze rechtzaken, tot oeverloos gekissebis waar alle media kwijlend aan meedoen en tenslotte tot een soort gijzeling van het collectief bewustzijn waardoor het zich alleen nog bezighoudt met lange teentjes en korte lontjes. Veel onbenulligheden groeien nou eenmaal als kool als je er aandacht aan schenkt. Ondertussen wordt de democratie onttakeld (Wie heeft er bijvoorbeeld ooit gestemd voor de Verenigde Staten van Europa?) en let bijna niemand meer op dat wat echt belangrijk is. En dat terwijl toch echt het voortbestaan van de aarde en alles wat er op leeft in deze tijd ernstig wordt bedreigd!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s