Amsterdamse Meldpunt Eerwraak wordt officieel toegankelijk

Eerwraak2Het Amsterdamse Meldpunt Eergerelateerd Geweld wordt vanaf 1 juni2008 officieel toegankelijk voor iedereen die met deze problematiek temaken heeft. Eergerelateerd geweld is in een aantalmigrantengemeenschappen in Nederland een serieus probleem.

De gemeente Amsterdam onderkent dit probleem en heeft eind 2007 hetActieprogramma Eergerelateerd geweld vastgesteld. Het programma richtzich op preventie en training van onder andere leerkrachten enhuisartsen, bescherming, opvang en hulpverlening van (potentixc3xable)slachtoffers. Maar ook op coaching, het verwerken van meldingen enondersteuning van vertrouwenspersonen.

In 2006 zijn er naar schatting 158 eergerelateerde geweldzaken bijde Politie Amsterdam-Amstelland gemeld. De gemeente heeftsamenwerkingsafspraken gemaakt met partners als de Blijfgroep, Politie,GGD, Meldpunt Kindermishandeling en de Veilige Haven over een snelle enadequate aanpak in geval van (dreiging van) eergerelateerd geweld.

Daarnaast werkt de gemeente actief samen met zelforganisaties bijhet signaleren en aanpakken van eergerelateerd geweld. Doelen van desamenwerking zijn: het beschermen van (potentixc3xable) slachtoffers, destrafrechtelijke aanpak en het zoveel mogelijk voorkomen van escalatie.

Het meldpunt Eergerelateerd Geweld is ondergebracht bij hetSteunpunt Huiselijk Geweld. Achter het telefoonnummer van het SteunpuntHuiselijk Geweld zitten deskundigen die de eerste screening doen van demeldingen van geweld. Zij screenen op de risico’s van eergerelateerdgeweld. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het Landelijk ExpertisePunt van politie Haaglanden. Ook zijn twee zorgcoxc3xb6rdinatoren aangestelddie de aanpak en voortgang coxc3xb6rdineren en bewaken.

Bron: redactie Maroc.NL

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in emancipatie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s