Pechtold is het toppunt van integratie

NielsMohammed Rabbae, voorzitter van het Landelijk BeraadMarokkanen, vindt dat er in Nederland een Moslimpartij moet komen.Natuurlijk heeft iedereen die dat wil, het volste recht om een eigenpolitieke partij op te richten. Maar ik ben bang dat een Moslimpartijhet wij-zij denken zal versterken en daardoor segregatie in de hand zalwerken. In plaats daarvan zouden we onszelf nu eindelijk eens van datvreselijke hokjesdenken moeten verlossen.

Alle politiekepartijen horen oog te hebben voor de belangen van verschillendebevolkingsgroepen. Ze moeten politiek bedrijven vanuit een politiekevisie en niet door op clixc3xabntelistische wijze de belangen van een kleindeel van de samenleving te behartigen. Ik ben ervan overtuigd dat demeeste partijen dat ook doen. Het is daarom helemaal niet nodig om perbevolkingsgroep een politieke partij te hebben. Het is veel krachtigerals mensen uit verschillende bevolkingsgroepen zich verzamelen op basisvan de idealen die ze hebben en de dromen die ze delen. 

Vanmiddagkeek ik naar een item van de Nederlandse Islamitische Omroep over ditonderwerp en daar schrok ik toch wel van. Uit een enquxc3xaate bleeknamelijk dat er onder Nederlandse Moslims wel draagvlak is voor zoxe2x80x99npartij. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat de gevestigdepartijen onvoldoende oog hebben voor de belangen van Moslims. Gelukkigbleek uit hetzelfde onderzoek ook dat een groot deel van deondervraagden tevreden is over het optreden van Moslimpolitici.

Toen ik onlangs inRotterdam was bij een erg boeiend debat over integratie metGroenLinks-wethouder Orhan Kaya, filosoof Tariq Ramadan en GroenLinksTweede Kamerlid Tofik Dibi, haalde die laatste me de woorden uit demond. Hij stelde dat er pas echt sprake is van integratie alsxe2x80x98allochtonexe2x80x99 Tweede Kamerleden spreken over onderwerpen als hetNederlandse zorgstelsel en onderwijs en niet zozeer over de Islam enintegratie. Dat bereik je in mijn ogen alleen als Moslims toppositiesweten te bereiken in gevestigde partijen, wat nu ook al het geval is,en niet door een klein Islamitisch splinterpartijtje in de Tweede Kamer.

Hethuidige politieke klimaat is hard. Ik begrijp best dat Moslims erbehoefte aan hebben om op een politieke manier van zich af te bijten.Maar volgens mij gebeurt dat al. Door Tofik Dibi bijvoorbeeld, maareerlijk is eerlijk, ook door Alexander Pechtold. Hij is voor mij hettoppunt van integratie. Een blanke, niet Islamitische politicus die hetin het integratiedebat keer op keer opneemt voor de belangen vanMoslims.

Niels van den Berge is columnist van het Allochtonenweblog

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in niels van den berge. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s