Vaak gestelde vragen

Waarom gebruik je dat vreselijke woord allochtoon? Door wie wordtdit weblog eigenlijk bezocht? Waarom is het zo moeilijk te reageren?  Wie zitten er allemaal in de redactie?  Wat is er nodig voor eenverblijfsvergunning, heeft u huisvesting voor een gezin zonderpapieren? Kunt u me helpen met m’n werkstuk? Initiatiefnemer Ewoud Butter geeft antwoord op enkele vragen.

Hoe is het Allochtonenweblog ontstaan?
Bij toeval. Ikwilde een scenario gaan schrijven over een tuinman die een weblog bijhield. Ik wist niets van weblogs en maakte bij wijze van experiment eenweblog aan over de participatie van allochtonen in Nederland – eenonderwerp waarmee ik me al 15 jaar professioneel bezig houd bij het ACB Kenniscentrum.Ik plaatste enkele berichten en constateerde enkele weken later totmijn stomme verbazing dat het weblog gemakkelijk gevonden werd doorGoogle en al honderden bezoekers had gehad. Dat was een aanmoediging omermee door te gaan. Het scenario over de tuinman moet ik nog steedsschrijven….

Wie zitten er in de redactie?
Lange tijd ben ik het enigeredactielid geweest. In 2007 heeftPiek Knijff meegewerkt en vanaf maart 2008 is Lisa Arts mijn collega redacteur. Kijk voor een overzicht van de columnisten die onregelmatig publiceren hier.

Waarom gebruik je dat vreselijke woord allochtoon?
Bijgebrek aan beter. Het woord allochtoon is lelijk en wordt door sommigen -zeker opindividueel niveau- als stigmatiserend ervaren. Dat komt vooral door devaak negatieve context waarin het begrip gebruikt wordt. Ik ben bang dat het niet helpt een woord taboe teverklaren. Ik denk zelfs dat het averechts werkt. Ik vrees datalternatieve termen als Nieuwe Nederlanders of ‘mensen met eenmulticulturele achtergrond’ al snel even stigmatiserend zullen werken. Ik gebruik het woordvooral om sommige maatschappelijke problemen te benoemen (bv. niet-westerseallochtonen hebben veel meer te maken met discriminatie) en ik probeerhet wanneer mogelijk in een positieve context teplaatsen. Maar als je een alternatief hebt…graag. Klik voor eenuitgebreide omschrijving van het begrip allochtoon hier (website ART1). Lees ook de column van Umar Mirza die het woord allochtoon het land uit wil.

De studenten journalistiek Peter Nilsson en Coreanne van Leeuwenmaakten een video over het gebruik van het woord xe2x80x98allochtoonxe2x80x99.Aanleiding hiervoor was het voornemen van de Amsterdamse PvdA-fractieom het woord xe2x80x98allochtoonxe2x80x99 taboe te verklaren. In de documentaire wordtonder andere gesproken met Peter Le Nobel (journalist) en met mij (Ewoud Butter). De video bekijken

Door wie wordt dit weblog bezocht?
Uiteraardzijn de bezoekers van dit weblog anoniem. Wel is duidelijk dat hetweblog vooral in werktijd wordt bezocht. De meeste bezoekers vinden hetweblog via een zoekmachine (voornamelijk Google).
Vanaf 80.000internet-aansluitingen wordt het weblog met regelmaat bezocht. Hetaantal bezoekers varieert van 400 tot 1800 mensen per dag. De bezoekerszijn uiteraard voornamelijk afkomstig uit Nederland. Daarnaast is hetweblog bezocht vanuit 97 andere landen, waarvan Belgie, het VerenigdKoninkrijk en de Verenigde Staten de belangrijkste zijn.
Voorzoverte achterhalen zijn degenen die geabonneerd zijn op de digitalenieuwsbrief werkzaam in het openbaar bestuur (vooral Tweede Kamer, deministeries van Justitie, Onderwijs, Sociale Zaken en VWS en grotegemeenten), de wetenschap, de journalistiek en bij velemaatschappelijke organisaties. Van de inmiddels bijna 1300 abonnees,zijn er ruim 100 die actief zijn bij een allochtonevrijwilligersorganisatie.

Waarom is het zo moeilijk te reageren?
Dit weblog isvooral bedoeld om te informeren. Aanvankelijk had ik de hoop er ook eendiscussie-platform van te maken, maar al snel bleek dat ik bijna dehelft van de reacties moest verwijderen, omdat ze spam bevatten,pornografisch waren of omdat ze niets met het onderwerp in kwestie temaken hadden of alleen maar waren bedoeld om te kwetsen. Het ging me teveel tijd kosten om de reacties te modereren. Kijk voor de vele(levendige) discussiefora bij de links.
Een interessante opinie blijft overigens altijd van harte welkom.

Wat is er nodig voor een verblijfsvergunning? Heeft u huisvesting voor een gezin zonder verblijfsvergunning?
Geregeldkrijg ik vragen van vrijwilligers die zich het lot van in Nederland(legaal of illegaal) verblijvende migranten aantrekken. Ik ben zelfgeen hulpverlener en kan helaas op veel vragen geen antwoord geven. Welzal ik binnenkort enkele links plaatsen naar instellingen enhulpverleners die dat wel kunnen.

Kunt u me helpen met mijn werkstuk/scriptie?
Bijnawekelijks krijg ik een verzoek om informatie te geven voor een werkstukof een scriptie. Soms kan ik hierbij helpen, maar vaak ook niet.Degenen die gericht informatie willen zoeken op dit weblog adviseer ikgebruik te maken van de zoekfunctie rechtsboven.
In derechterkolom vind je ook de links naar de categoriexc3xabn van berichten dieik heb aangemaakt en staan er links naar ruim 300 andere sites. Vooralgemene informatie over de participatie van allochtonen verwijs ikvooral naar de links die staan onder het kopje ‘meer links:achtergrondinfo’.

Over copyright
Ik hecht veel waarde aan copyright. In geval van opinieartikelen die (deels) zijn overgenomen van andere siteswordt altijd om toestemming gevraagd van de auteur, wordt de bron vermeld en een link gemaakt naar de oorspronkelijkebron. In geval van nieuwsberichten wordt altijd een eigen versie van het bericht geschreven en worden bron en link vermeld. Mocht er onverhoopt op dit weblog toch tegen uw zin een artikel of een illustratie van u zonder uw toestemming zijn verschenen, neem dancontact op met allochtonenweblog@hotmail.comen uw artikel zal direct verwijderd worden. Omgekeerd verwacht ik ookdat u een bronvermelding en link plaatst bij berichten die u van ditweblog haalt.

Ewoud Butter

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s